Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Rīgas Sociālais dienests nodrošina valsts paredzēto sociālo garantiju apmēru pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (turpmāk tekstā - bārenis) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.
Sociālo garantiju nodrošināšanai bārenim Rīgas Sociālais dienests piešķir:
1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā (128.06 EUR);
2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei (430.00 EUR);
3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bāreņiem - mācību iestāžu audzēkņiem, kuri sekmīgi apgūst izglītības programmu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (64.03 EUR);
4. pabalstu ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem maksājumiem piešķir bez ienākumu un materiālo resursu izvērtēšanas līdz 24 gadu vecumam.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Rīgas Sociālais dienests nodrošina valsts paredzēto sociālo garantiju apmēru pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (turpmāk tekstā - bārenis) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.
  Sociālo garantiju nodrošināšanai bārenim Rīgas Sociālais dienests piešķir:
  1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai 251,00 EUR un personām ar invaliditāti kopš bērnības 376,00 EUR apmērā;
  2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei (1065,00 EUR);
  3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bāreņiem - mācību iestāžu audzēkņiem, kuri sekmīgi apgūst izglītības programmu 125,00 EUR un personām ar invaliditāti kopš bērnības 188,00 EUR apmērā;
  4. pabalstu ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem maksājumiem piešķir bez ienākumu un materiālo resursu izvērtēšanas līdz 24 gadu vecumam.
  Bārenis vēršas Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā “Jauniešu atbalsta centrs” (turpmāk - Jauniešu atbalsta centrs), uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu pabalsta saņemšanai. Jauniešu atbalsta centrs informē un nodrošina sociālo garantiju saņemšanas iespējas sadarbībā ar Rīgas Sociālo dienestu.
  Ja bārenis vēlas saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem maksājumiem, papildus pie iesnieguma iesniedz dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu.
  Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048, 25770080 vai 80005055.
  Iesniegumu valsts valodā un citus dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt arī ar drošu elektronisku parakstu vai iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Rīgas Sociālais dienests piešķirto pabalstu izmaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 25. datumam, pārskaitot to uz bāreņa norādīto norēķinu kontu. Pabalstu ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem maksājumiem izmaksā dzīvojamās telpas īpašniekam vai pārvaldniekam un/vai pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, sniedzējam, bet, ja tas nav iespējams, šo pabalstu pārskaita uz bāreņa norādīto norēķinu kontu.