Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem tiek piešķirts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – likumā "Par valsts pensijām" noteiktajiem valsts pensiju saņēmējiem. Pabalsta apmērs ir 150 euro gadā. Pabalstu izmaksā novembrī, ja pabalsta pieprasītājs dzīvesvietu Rīgas valstspilsētas pašvaldībā ir deklarējis līdz kārtējā gada 1. novembrim.

Procesa apraksts

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Ja pabalsts tiek saņemts pirmo reizi, tad pabalsta saņēmējam pēc Rīgas Sociālā dienesta uzaicinājuma saņemšanas, Rīgas Sociālajā dienestā jāuzrāda politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu un personu apliecinoši dokumenti. Ja persona vēlas pabalstu saņemt ar pārskaitījumu kredītiestādes norēķinu kontā, jāiesniedz Rīgas Sociālajā dienestā iesniegums, kurā ir norādīts norēķinu konta numurs. Dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt arī parakstītus ar drošu elektronisku parastu vai iesūtīt pa pastu. Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048, 25770080 vai 80005055.

2. Pakalpojuma saņemšana

Sociālais dienests nodrošina pabalsta izmaksas laika paziņošanu. Sarakstus pabalsta izmaksai sagatavo Rīgas Sociālais dienests, sadarbojoties ar Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldi. Pabalstu izmaksā pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā, pasta norēķinu sistēmas kontā vai (izņēmuma gadījumos) skaidrā naudā. Izņēmuma gadījumos pabalstu izmaksā skaidrā naudā teritoriālajā centrā "Vidzemē" Brīvības gatvē 266, Rīga. Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048, 25770080.

3. Pārsūdzēšanas procesa apraksts

Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentā (Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma paziņošanas dienas, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, (Baldones ielā 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.