Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalsts tiek piešķirts, lai nodrošinātu sadzīves priekšmetu minimuma (gulta, skapis, galds, krēsls, veļas mazgājamā mašīna, ledusskapis) iegādi patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām (turpmāk tekstā - SAC pakalpojums) izbeigšanas.Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz personas iesniegumu, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja lēmumu par SAC pakalpojuma izbeigšanu un Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas lēmumu par pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu personai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas pilngadīgām personām ir 430 EUR.

Procesa apraksts

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod Rīgas Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem.

1. iesniegumu, kuru parakstot, persona dod Rīgas Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi, un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju;

2. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja lēmumu par SAC pakalpojuma izbeigšanu;

3. Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas lēmumu par pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu personai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas. Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048, 25770080 vai 80005055. Iesniegumu valsts valodā un citus dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt arī ar drošu elektronisku parakstu vai iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam).

2. Pakalpojuma saņemšana

Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz personas norādīto norēķinu kontu vai saskaņā ar faktūrrēķinu pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam. Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055.

3. Pārsūdzēšanas procesa apraksts

Aktuālā redakcija: Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentā (Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma paziņošanas dienas, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, (Baldones ielā 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā. kārtībā.