Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) nodrošināšanai ir atbalsts mājsaimniecībai, kuras pēdējo
  trīs mēnešu vidējie ienākumi ir mazāki par 109 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 EUR pārējām personām mājsaimniecībā mēnesī.
  GMI apmērs mēnesī pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 109 EUR, pārējām personām
  mājsaimniecībā 76 EUR.
  Persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un:
  1. Iesniedz rakstveida iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod Rīgas Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem.
  2. Iesniedz ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus par sevi un mājsaimniecības
  locekļiem un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.
  Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048 vai 80005055.
  Iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai
  arī izmantojot e-pasta adresi: soc@riga.lv.
  Iztikas līdzekļu deklarāciju var aizpildīt arī elektroniski, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu
  “Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā”.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz personas norādīto norēķinu kontu vai pabalstu var saņemt skaidrā naudā Rīgas Sociālajā dienestā (noteiktās pabalsta izmaksas dienās), ja persona šādu izmaksas veidu ir norādījis iesniegumā.
  Pabalsta izmaksa skaidrā naudā notiek Avotu ielā 31/2, Rīgā. Par pabalsta izmaksas datumu un laiku sociālā darba speciālists personu informē atsevišķi, jo pabalsta izmaksas datumi un laiks mainās katru mēnesi.
  Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048
  Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055