Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai. GMI slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā (20% no ienākumu mediānas – 685,78 eiro) ir 137 eiro, pārējām personām mājsaimniecībā – 96 eiro.

Procesa apraksts

1. GMI slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā (20% no ienākumu mediānas – 685,78 eiro) ir 137 eiro, pārējām personām mājsaimniecībā – 96 eiro.

Persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un:

1. Iesniedz rakstveida iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod Rīgas Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem. 2. Iesniedz ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus par sevi un mājsaimniecības locekļiem un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju. Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048, 25770080 vai 80005055. Iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai arī izmantojot e-pasta adresi: soc@riga.lv. Iztikas līdzekļu deklarāciju var aizpildīt arī elektroniski, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā”.

2. Pakalpojuma saņemšana Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz personas norādīto norēķinu kontu vai pabalstu var saņemt skaidrā naudā Rīgas Sociālajā dienestā (noteiktās pabalsta izmaksas dienās), ja persona šādu izmaksas veidu ir norādījis iesniegumā. Pabalsta izmaksa skaidrā naudā notiek Brīvības gatvē 266, Rīgā. Par pabalsta izmaksas datumu un laiku sociālā darba speciālists personu informē atsevišķi, jo pabalsta izmaksas datumi un laiks mainās katru mēnesi. Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048, 25770080. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055.

3.Pārsūdzēšanas procesa apraksts

Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentā (Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma paziņošanas dienas, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, (Baldones ielā 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.