Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda samaksai tiek piešķirts parāda pamatsummas samaksai. Sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu mājokļa parāda samaksai var būt pamats trīspusēja līguma par mājokļa parāda atmaksu noslēgšanai starp Sociālo dienestu, dzīvojamās mājas pārvaldnieku un personu, kura noslēgusi īres vai apsaimniekošanas līgumu ar dzīvojamās mājas pārvaldnieku.

Procesa apraksts

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:

1) rakstveida iesniegums, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem;

2) ienākumus un materiālos resursus apliecinoši dokumenti par sevi un ģimenes locekļiem;

3) izdevumus apliecinoši dokumenti jāiesniedz, ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža.

4) ienākumus un materiālos resursus apliecinoši dokumenti par sevi un ģimenes locekļiem. Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048, 25770080 vai 80005055. Iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai arī izmantojot e-adresi. Ja nav spēkā esoša iztikas līdzekļu deklarācija, tad tā jāiesniedz, un to var aizpildīt arī elektroniski, izmantojot portāla Latvija.gov.lv e-pakalpojumu “Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā"

2. Pakalpojuma saņemšana

Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot apsaimniekotāja vai pakalpojuma sniedzēja kontā. Informācijai : Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048, 25770080. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055.

3. Pārsūdzēšanas procesa apraksts

Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentā (Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma paziņošanas dienas, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, (Baldones ielā 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.