Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pilsētas arhitekta dienests, sadarbībā ar nozares ekspertiem un partneriem, sniedz konsultācijas par objektu plānošanas un projektēšanas jautājumiem, tajā skaitā:
1) par arhitektūras nozares normatīvo regulējumu;
2) par arhitektūras konkursu praksi;
3) par klimata pārmaiņu ietekmi uz daudzdzīvokļu namiem;
4) par daudzdzīvokļu namu kompleksu renovāciju;
5) par sabiedrības līdzdalību dzīves telpas veidošanā;
6) par apbūves struktūru mikrorajonos un Vecpilsētā.
Pakalpojuma mērķis ir būvniecības procesa rezultātā bagātināt, atjaunot un attīstīt pilsētvides kvalitāti, veicināt arhitektoniskās kvalitātes principa ievērošanu projektu īstenošanā. Tas nozīmē, ka plānojot un projektējot būves pasūtītājam un projektētājam jārēķinās ar iecerēto būvprogrammu, vides kontekstu un ietekmēto sabiedrības grupu interesēm, līdzsvarojot ieceres funkcionālos, telpiskos, ekoloģiskos, estētiskos, sociālos, kultūrvēsturiskos, tehnoloģiskos un ekonomiskos aspektus, kas nereti nav viegls uzdevums.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Klienta pieteikšanās uz klātienes konsultāciju var notikt, to iepriekš piesakot pa telefonu vai nosūtot rakstisku konsultācijas pieprasījumu uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta e-pastu vai pasta adresi, īsumā izklāstot jautājumu/problēmu, par kuru klients vēlas saņemt konsultāciju. Pilsētas arhitekta dienesta pārstāvis telefoniski un/vai elektroniski sazinās ar klientu ne ilgāk kā 48 stundu laikā kopš pieprasījuma saņemšanas un vienojas ar klientu par tikšanās laiku. Konsultācija tiek sniegta mutiskā formā klātienes tikšanās laikā vai sagatavojot prasīto informāciju atbildes nosūtīšanai uz klienta norādīto elektroniskā pasta vai pasta korespondences adresi. Atkarībā no jautājuma rakstura un iesaistīto pušu skaita konsultāciju sniegšanai var tikt organizētas vairākas tikšanās.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojumu (konsultāciju) sniedz tiekoties ar pakalpojuma pieprasītāju klātienē (iepriekš piesakoties) vai sniedzot rakstisku atbildi uz pakalpojuma pieprasītāja norādīto e-pasta vai korespondences adresi.

Normatīvie akti