Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Projektējot inženierbūves būvniecību (piem., inženierkomunikāciju tīkls, reklāmas objekts, iela, tilts, žogs), trases ierāde jāsaņem pirms būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes.
Projektējot ēkas būvniecību, trases ierāde jāsaņem pēc nepieciešamības saskaņā ar būvatļaujā izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem.
Būvniecības darbu veikšanai nepieciešama visu esošo un perspektīvo inženiertīklu plānveidīga izvietošana ielu sarkanajās līnijās, ievērojot Latvijas normatīvajos aktos izvirzītās prasības.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt izmantojot Rīgas pašvaldības pakalpojumu portāla www.eriga.lv sadaļā “Ģeotelpiskā informācija” izvēloties iesnieguma veidu “Inženierkomunikāciju trašu ierāde” un iesniedzot aizpildītu iesnieguma veidlapu, pievienojot nepieciešamos dokumentus. Pēc inženierkomunikāciju trašu ierādes vai reklāmas objektu novietnes piesaistes saņemšanas attiecīgā jomā sertificēts projektētājs izstrādā konkrēto inženierrisinājumu daļu.
  Saņemto trases ierādi:
  1) projektējot inženierbūves būvniecību pievieno izstrādātajam būvprojektam minimālā sastāvā un iesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai;
  2) projektējot ēkas būvniecību pievieno izstrādātajam būvprojektam un iesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā atzīmes veikšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" maksas pakalpojums.
  - Pieprasot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā izsniegt inženierkomunikāciju trašu piesaisti, iesniedzējs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā:
  - inženierkomunikāciju ierāde trasei līdz 100m - 65.45 EUR, katri nākamie 100m - papildus 19.92 EUR.
  - Pieprasot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā izsniegt reklāmas objektu novietnes piesaisti, iesniedzējs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā - vienam objektam - 31.30 EUR.

  Maksājuma rekvizīti:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģ. nr. 90011524360
  Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  Konta Nr. LV44RIKO0020100000007

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Elektroniski parakstīts lēmums par inženierkomunikāciju trašu ierādi un/vai reklāmas objektu novietnes piesaisti būvprojekta izstrādei pieejams un lejupielādējāms portālā www.eriga.lv. Informācija tiek nosūtīta arī uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Maksājumi

PozīcijaCena
Inženierkomunikāciju projektēšana, trase līdz 100 m65.45 EUR
Inženierkomunikāciju projektēšanai, katri nākamie 100 m19.92 EUR
Reklāmas objekta projektēšanai31.30 EUR