Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

   Juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas izglītības iestāžu reģistrā un vēlas īstenot interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmas, ir jāsaņem pašvaldībā licence.
   To saņemšanai ir jāiesniedz rakstisks iesniegums un Rīgas domes 18.10.2023. saistošajos noteikumos Nr.RD-23-240-sn "Par interešu izglītības programmu licencēšanu" norādītie dokumenti.
   Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides īstenošanai, juridiskai personai ir jābūt reģistrētai izglītības iestādei. 
   Saskaņojuma saņemšanai ir jāiesniedz rakstisks iesniegums un 31.10.2023. RIMC nolikumā Nr. RIMC-23-3-nos "Interešu izglītības programmu licencēšanas, neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanas un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides programmu saskaņošanas komisijas nolikums" programmas apraksts uz noteikta parauga veidlapas. 
   Pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas Interešu izglītības programmu licencēšanas, neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanas un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides programmu saskaņošana komisija (turpmāk - Komisija) izsniedz licenci interešu izglītības programmu īstenošanai vai neformālās izglītības programmas atļauju, vai pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņojumu  īstenošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Lai saņemtu licenci, atļauju vai saskaņojumu, Komisijai jāiesniedz noteikta parauga iesniegums un tam pievienotie dokumenti vienā no šādiem veidiem:

- elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu,

- papīra formātā.

Procesa apraksts

1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu vai e-pastā ar drošu elektorinisku parakstu parakstītu dokumentu. Programmas saskaņošanai jāiesniedz RIIMC iekšējo noteikumu, kas nosaka kārtību, kādā saskaņo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, 6.punktā norādītie dokumenti: iesniegums, programma, apliecības paraugs un lektoru CV. Dokumetus programmas saskaņošanas komisijai iesniedz ne vēlāk, kā 3 darba dienas pirms komisijas sēdes.

2. Pakalpojuma saņemšana Licenci, atļauju vai saskaņojumu izsniedz, nosūtot to uz norādīto e-pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi

Maksājumi

Pozīcija Cena
Maksa par licences izsniegšanu 10 dienu laikā 75.00 EUR
Par licences derīguma termiņa pagarināšanu 10.00 EUR
Samazināta maksa par licences izsniegšanu 15.00 EUR