Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Apliecinot savu profesionālo kvalifikāciju, pretendents iegūst Rīgas tūristu gida sertifikātu (turpmāk - Sertifikāts), kas apliecina sertifikāta īpašnieka profesionālo kvalifikāciju un dod tiesības sniegt informāciju par Rīgas tūrisma objektiem. Kopš Rīgas tūristu gida sertifikāts izdošanas brīža tas ir beztermiņa un dod tiesības sniegt informāciju par Rīgas tūrisma objektiem neierobežotu laiku.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz klātienē Rīgas Tūrisma informācijas centra birojā Rātslaukumā 6 vai nosūta tos elektroniski, parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu, uz elektronisko adresi: gidi@riga.lv. Ja dokumenti Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrai tiek iesniegti elektroniski, tos sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 2. Apmaksas solis
  Pretendenta iesniegto dokumentu izskatīšana tiek uzsākta, kad tas atbilstoši Rīgas domes 2013. gada 17. decembra saistošo noteikumu Nr.91 “Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā” 11. punkta prasībām, Pretendents ir sedzis dokumentu izskatīšanas, Sertifikāta sagatavošanas un izsniegšanas izmaksas.
  Samaksa par pakalpojumu ieskaitāma bezskaidras naudas norēķinu veidā Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras norēķinu kontā, pamatojoties uz Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras izrakstīto rēķinu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc dokumentu un apmaksas saņemšanas viena mēneša laikā tiek sasaukta Rīgas Tūristu gidu sertifikācijas komisijas sēde, kuras laikā tiek pieņemts lēmums par Sertifikāta izsniegšanu vai atteikums to izsniegt.
  Lēmuma par Sertifikāta izsniegšanu gadījumā, tiek izgatavots Sertifikāts un noteikta parauga identifikācijas zīme, kas tūristu gida pakalpojumu saņēmēju informē par pakalpojuma sniedzēju un apliecina pakalpojuma kvalitāti.
  Par Sertifikāta saņemšanas laiku Rīgas Tūrisma informācijas centrā Rātslaukumā 6 katrs pretendents tiek informēts individuāli, nosūtot informāciju uz anketā norādīto elektronisko adresi.
  Atteikuma par Sertifikāta izsniegšanu gadījumā, pretendents tiek rakstiski informēts par pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju uz anketā norādīto elektronisko adresi.