Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

RD MVD Neprivatizētas daļas pārstāvības nodaļa

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kanceleja

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

RD MVD Neprivatizētas daļas pārstāvības nodaļa

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kanceleja

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanā ir trīs posmi:
1. Dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu. Īpašuma departamentā iesniedz ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ( turpmāk - Departaments) metodisko palīdzību sagatavotos tam nepieciešamos dokumentus.
2. Īpašuma departaments sagatavo Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu par mājas pārņemšanu un nodošanas-pārņemšanas Aktu, kā arī organizē tā parakstīšanu.
3. Īpašuma departaments un dzīvokļu īpašnieku pārstāvis paraksta nodošanas-pārņemšanas Aktu un dzīvokļu īpašnieki pārņem mājas pārvaldīšanas tiesības. Īpašuma departaments veic izmaiņas Zemesgrāmatā. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dzīvojamās mājas pārņemšanas dienas pārvaldnieks nodod sabiedrībai vai pilnvarotajai personai Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktos ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītos dokumentus un tiesības, kā arī neizlietotos mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līdzekļus.
Departaments piedalās dzīvojamās mājas pārņemšanas procesa 1. posma realizācijā:
1. Pieņem pieteikumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Pieteikumā jānorāda dzīvokļu īpašnieku sabiedrības vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotās personas kontakttālrunis un/vai e-pasta adrese, kā arī jāpievieno nepieciešamie dokumenti.
2. Pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma un pieteikuma saņemšanas 2 darba dienu laikā informē par pieteikuma saņemšanu Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisiju un dzīvojamās mājas pašreizējo pārvaldnieku, nosūtot tiem kopības lēmuma pieņemšanas protokola kopiju.
3. Pieprasa:
3.1.Pārvaldnieka informāciju par dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku un īrnieku parādiem, par mājai izveidotajiem uzkrājumiem, veiktajiem, bet neapmaksātajiem remontdarbiem, kas veikti saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu vai avārijas situācijas novēršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par neizīrētajiem dzīvokļiem un neiznomātajām telpām, par tiesā celtajām prasībām;
3.2. no Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pārskatu par dzīvokļa īpašumiem dzīvojamajā mājā, to īpašniekiem un īrniekiem, Komisijas rīcībā esošo konkrētajai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežu plānu un būves kadastrālās uzmērīšanas lietas kopiju vai būves tehniskās inventarizācijas lietas kopiju.
4. Pēc minētās informācijas un dokumentu saņemšanas 4 darba dienu laikā pārbauda iesniegtā dzīvokļu īpašnieku lēmuma tiesiskumu, pārliecinoties, vai kopības lēmumu ir pieņēmuši dzīvokļu īpašnieki, kas par tādiem ir ierakstīti zemesgrāmatā, vai ir bijis nepieciešamais kvorums un vai "par" ir nobalsojis nepieciešamais dzīvokļu īpašnieku skaits pieteikumā un nepieciešamo dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām un iesniedz Īpašuma departamentam pieteikumu, tam pievienotos dokumentus un
pārējos nepieciešamos dokumentus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniedzējs ierodas Departamenta Kancelejā vai Neprivatizētas daļas pārstāvības nodaļā un iesniedz pieteikumu. Ja nepieciešams, dokumenti tiek precizēti, izsniegti paraugi vai Iesniedzējs nosūta pieteikumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem Departamentam pa pastu vai elektroniski.
  Pieteikumam jāpievieno šādu dokumentu kopijas:
  a) kopības lēmums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;
  b) dokumenti par visu dzīvokļu īpašnieku uzaicināšanu uz kopsapulci;
  c) dzīvokļa īpašnieka pilnvaras kopija (gadījumā, ja dzīvokļa īpašnieku pārstāv cita persona);
  d) izraksts no sabiedrības biedru reģistra (gadījumā, ja tiek dibināta sabiedrība);
  e) dzīvokļu īpašnieku līgums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu ar dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu vai sabiedrību.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Iesniedzējs ierodas Departamenta Neprivatizētās daļas pārstāvības nodaļā un saņem informatīvo vēstuli, ka dokumenti nosūtīti Rīgas domes Īpašuma departamentam vai saņem informatīvo vēstuli pa pastu uz norādīto adresi.