Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

   Pēc iesnieguma saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai uz e-pastu geo@riga.lv tiek sagatavots un izsniegts būvju situācijas plāns.
   Būvju situācijas plānu izgatavo par iesniegumā norādīto teritoriju, izmantojot pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē uzkrāto informāciju, Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzē uzkrāto informāciju, informāciju par spēkā esošajām ielu sarkanajām līnijām un zemes vienību robežām.
   Būvju situācijas plāns izmantojams būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanai, ierosinot būvniecības darbus par pirmās grupas inženierbūvēm, inženiertīklu pievadiem un citiem būvdarbiem atbilstoši 2017.gada 9.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi". Dati tiek izsniegti *.dgn, *.pdf un *.dwg datņu formātos.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidi ir sekojoši:
  • klātiene – jāiesniedz aizpildīta iesnieguma veidlapa un jāpievieno kartogrāfisks attēls ar iezīmētu pieprasīto teritoriju Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldē;
  • e-pasts – jānosūta aizpildīta iesnieguma veidlapa un jāpievieno kartogrāfisks attēls ar iezīmētu pieprasīto teritoriju uz e-pastu geo@riga.lv;
  • e-pakalpojums – sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Būvju situācijas plāna izsniegšana, jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno kartogrāfisks attēls ar iezīmētu pieprasīto teritoriju.
  E-pakalpojuma adrese: https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=DDA
  • pasts – jānosūta aizpildīta iesnieguma veidlapa un jāpievieno kartogrāfisks attēls ar iezīmētu pieprasīto teritoriju uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentu Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
  • tālrunis – pa tālruni +371 67105817 jāsniedz sekojoša informācija: juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un/vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, zemes vienības kadastra apzīmējums, adrese, platība, informācijas izmantošanas mērķis, e-pasts, uz kuru klients vēlas saņemt priekšapmaksas rēķinu un būvju situācijas plānu. Šis pakalpojuma pieprasīšanas veids ir pieejams izņēmuma kārtā, ja klientam nav iespēju pieprasīt pakalpojumu, izmantojot citus pakalpojuma pieprasīšanas kanālus.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta atbilstoši 18.12.2019. Rīga domes saistošajiem noteikumiem Nr.98 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi":
  • būvju situācijas plāna izsniegšana vienai zemes vienībai līdz 1 hektāram EUR 32,00*;
  • par katru nākamo hektāru EUR 7,00*;
  • paātrinātā kārtībā būvju situācijas plāna izsniegšana vienai zemes vienībai līdz 1 hektāram EUR 64,00*;
  • par katru nākamo hektāru EUR 14,00*.

  * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

  2 (divu) darba dienu laikā tiek izskatīts, vai pašvaldības topogrāfiskās informācijas datubāzē ir pieejama nepieciešamā topogrāfiskā informācija un tiek sagatavots priekšapmaksas rēķins vai atteikuma vēstule, kas tiek nosūtīts uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

  10 (desmit) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas tiek izsniegts būvju situācijas plāns.
  Paātrinātā kārtībā būvju situācijas plāns tiek izsniegts par paaugstinātu maksu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas.

  Rēķini un atbildes ir pieejamas, autorizējoties Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv.

  Maksājuma rekvizīti:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
  NMR kods: 90011524360
  PVN reģ.Nr.: LV90011524360
  Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  SWIFT kods:RIKOLV2X
  Konta Nr.:LV36RIKO0020200002010
  Iestādes kods: 207

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšanas veidi ir sekojoši:

  • klātiene – būvju situācijas plāna un elektroniski parakstītas pavadvēstules izdrukas tiek izsniegtas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldē;

  • e-pasts – ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un būvju situācijas plāna datne tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pastu (aktivizēta oficiālā e-adreses konta gadījumā Departaments primāri izmantos e-adresi);

  • e-pakalpojums – ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un būvju situācijas plāna datne aplūkojama un lejupielādējama, autorizējoties Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv. Informācija tiek nosūtīta arī uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi (aktivizēta oficiālā e-adreses konta gadījumā Departaments primāri izmantos e-adresi).

Maksājumi

Pozīcija Cena
platībā līdz 1 hektāram (ieskaitot) 32.00 EUR
par katru hektāru virs 1 hektāra 7.00 EUR