Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. (Publiska vieta - jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem; Pastāvīga tirdzniecības vieta – pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai iekārtota tirdzniecības vieta, kas reģistrēta nodokļus un nodevas reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā). Īslaicīga rakstura ielu tirdzniecība ir tirdzniecība vienā vietā vai adresē ne ilgāk kā trīs dienas ar tirdzniecības norises starplaiku ne mazāku kā četras dienas (vienas tirdzniecības norise pieļaujama ne biežāk kā reizi nedēļā), tirdzniecībai kalendārajā gadā nepārsniedzot 24 dienas, un tās izvietojums neatbilst saskaņotās reģistrētās ielu tirdzniecības vietas izvietojumam. Īslaicīga rakstura ielu tirdzniecība ar eglītēm var notikt decembrī un janvārī 24 dienas pēc kārtas, ja attiecīgajā vietā vai adresē nav reģistrēta ielu tirdzniecības vieta tirdzniecībai ar eglītēm; īslaicīga rakstura ielu tirdzniecība var notikt, ja tiek realizētas pašu audzētas, pārstrādātas un ražotas pārtikas preces vai mājas apstākļos ražotas pārtikas preces, pašu izgatavoti amatniecības darinājumi (vienas tirdzniecības norise pieļaujama ne biežāk kā reizi nedēļā), tirdzniecībai kalendārajā gadā nepārsniedzot 36 dienas, ja tās izvietojums neatbilst saskaņotās reģistrētās ielu tirdzniecības vietas izvietojumam.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojums pieprasāms elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu https://www.eriga.lv. (izmantojot e-pakalpojumu: https://www.eriga.lv/Default.aspx),vai klātienē, uzrādot dokumentu oriģinālus, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, kur Klientu apkalpošanas nodaļas speciālists ieskenēs dokumentus un elektroniski pievienos iesniegumam.

  Iesnieguma sagatavošanai iesniedzama šāda informācija:
  1) ielu tirdzniecības dalībnieks (fiziskai personai norādāms vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību); juridiskai personai norādāms tās nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods);
  2) ielu tirdzniecības norises vieta, datums un laiks;
  3) ielu tirdzniecībā realizējamās preču grupas;
  4) ielu tirdzniecības dalībnieka kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese);

  un šādi dokumenti (1., 2. un 3. punktā norādītie dokumenti noformējami atbilstoši pielikumā norādītajam paraugam):
  1) aktuāla (atbilstoši dokumentu iesniegšanas gadam) ielu tirdzniecības vietas krāsaina fotofiksācija (A4 formātā) bez tirdzniecības vietas izvietojuma;
  2) aktuāla un plānam atbilstoša ielu tirdzniecības vietas krāsaina skice vai vizualizācija vides kontekstā (jauniem risinājumiem), vai tās fotofiksācija vides kontekstā (atkārtoti iesniegtajiem risinājumiem) (A4 formātā);
  3) detalizēts ielu tirdzniecības vietas aprīkojuma izvietojums plānā mērogā 1:100 vai 1:50 (A4 formātā) ar izmēriem, piesaistēm, ietves/brauktuves brīvo platumu, kas saskaņots ar Rīgas domes Satiksmes departamentu, ja darbība plānota ielas sarkanajās līnijās, norādot tirdzniecības vietas platību;
  4) saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts un pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma valdītāju un apsaimniekotāju;
  5) ielu tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību;
  6) ielu tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka speciālā iekārta tiks ekspluatēta atbilstoši ražotāja prasībām un ievērojot ugunsdrošības noteikumus, ja paredzēta tirdzniecība no speciālām iekārtām ar karstām uzkodām vai bezalkoholiskajiem dzērieniem izlejamā veidā.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Pakalpojums ir bez maksas.
  Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās saskaņā ar Rīgas domes 2021. gada 6. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.94 “ Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 109 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā" līdz 2022. gada 31. decembrim netiek piemērota.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Elektroniski parakstīta atļauja tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Ja dokumenti iesniegti klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, klients var norādīt, kurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra atrašanās vietā vēlas saņemt atbildi.

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Skatīt vairāk