Datums 6. augusts
Laiks13.00–17.00
Vieta Rātsnams, Rātslaukums 1, LV-1539
Rīgas domes ģerbonis

Darba kārtība : 

 1. Par Andas Priedītes iecelšanu Mežciema pamatskolas direktora amatā
 2. Par Livetas Sprūdes iecelšanu Rīgas 13. vidusskolas direktora amatā
 3. Par Kristīnes Krastiņas iecelšanu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaigznīte" vadītāja amatā
 4. Par Gunas Pudules iecelšanu Rīgas Teikas vidusskolas direktora amatā
 5. Par Vitālija Poļakova iecelšanu Rīgas Riteņbraukšanas skolas direktora amatā
 6. Par Kristapa Čerņavska iecelšanu Rīgas Volejbola skolas direktora amatā
 7. Par atļauju Signei Neimanei savienot amatus
 8. Par atļauju Dacei Lazdai savienot amatus
 9. Par atļauju Dzidrai Šmitai savienot amatus
 10. Grozījumi Rīgas domes 2017. gada 24. janvāra nolikumā Nr. 233 "Rīgas 66. speciālās vidusskolas nolikums"
 11. Grozījumi Rīgas domes 2019. gada 10. jūlija nolikumā Nr. 76 "Rīgas Čiekurkalna pamatskolas nolikums"
 12. Par Rīgas domes 15.12. 2017. lēmuma Nr. 594 "Par Finanšu līdzekļu interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai sadales komisiju" atzīšanu par spēku zaudējušu
 13. Par Rīgas domes 2013. gada 24. septembra nolikuma Nr. 16 "Finanšu līdzekļu interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai sadales komisijas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušu
 14. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)"
 15. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)"
 16. Par aizņēmumu kompleksu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs
 17. Par aizņēmumu Rīgas pilsētas pašvaldības transporta infrastruktūras attīstības investīciju projektu īstenošanai
 18. Par aizņēmumu jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstības investīciju projekta "Rīgas pilsētas videonovērošanas sistēmas attīstība" īstenošanai
 19. Par aizņēmumu jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstības investīciju projekta "Pretkritienu sistēmas tehnoloģijas ieviešana sociālos aprūpes centros un klientu mājās - viedā pacientu uzraudzības sistēma" īstenošanai
 20. Par Rīgas attīstības programmas 2014.-2020. gadam darbības termiņa pagarināšanu
 21. Rīgas pašvaldības policijas nolikums
 22. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanas kārtību sakarā ar Covid-19 izplatību
 23. Grozījums Rīgas domes 2013. gada 12. novembra iekšējos noteikumos Nr. 9 "Par iekšējā audita sistēmu, darba organizāciju un veikšanas kārtību Rīgas pilsētas pašvaldībā"
 24. Par grozījumiem 13.07.2005. deleģēšanas līgumā Nr. 484
 25. Par grozījumiem Rīgas pilsētas pašvaldības un SIA "Rīgas meži" 31.01.2017. pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr. RD-17-83-lī
 26. Par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2020. gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu
 27. Par jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Meldru ielā 3, Rīgā
 28. Par grozījumiem Rīgas domes 15.06.2010. lēmumā Nr. 1582 "Par amatiem Rīgas pilsētas pašvaldībā, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam)"
 29. Par zemesgabalu piekritību
 30. Par grozījumu Rīgas domes 17.12.2009. lēmumā Nr. 734 "Par nekustamajiem īpašumiem Rīgas pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai"
 31. Par zemesgabalu Maskavas ielā (kadastra Nr. 01001250221, kadastra Nr. 01001250267) lokālplānojuma apstiprināšanu
 32. Zemesgabalu Maskavas ielā (kadastra Nr. 01001250221, kadastra Nr. 01001250267) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi
 33. Par zemesgabala Kadagas ielā 3 lokālplānojuma apstiprināšanu
 34. Zemesgabala Kadagas ielā 3 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi
 35. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās nekustamā īpašuma Sporta ielā 15, Rīgā (kadastra Nr. 01000242088), daļas atsavināšanu
 36. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās nekustamā īpašuma Dārziņu 7. līnijā 25, Rīgā (kadastra Nr. 01001256615), daļas maiņu pret Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jāņogu ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01001250664), daļu
 37. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 151, Rīgā (kadastra Nr. 01000711416), atsavināšanu
 38. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - nedzīvojamās ēkas Mazajā Stacijas ielā 8A, Rīgā (kadastra Nr. 01005650051, kadastra apzīmējums 01000650018001), 28050/38720 domājamo daļu un zemesgabala Mazajā Stacijas ielā 8B, Rīgā (kadastra Nr. 01000650023, kadastra apzīmējums 01000650023), atsavināšanu
 39. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Lēdurgas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000680275; kadastra apzīmējums 01000680263), atsavināšanu
 40. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta - atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalas gatvē 78D, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000930344), privatizācijas pabeigšanu
 41. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta - atsevišķa apbūvēta zemesgabala Torņa ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000080101), privatizācijas pabeigšanu
 42. Par teritorijas starp Kraukļu ielu, Strautu ielu un Zvārtavas ielu, Rīgā, tematiskā plānojuma apstiprināšanu
 43. Par kvartāla starp Sniega ielu, Staru ielu, Kāvu ielu un Vecmīlgrāvja 1. līniju, Rīgā, tematiskā plānojuma apstiprināšanu
 44. Par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu (zemes vienību) piekritību Rīgas pilsētas pašvaldībai
 45. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - neapdzīvojamās telpas Pirts ielā 13-607, Rīgā, lietošanas veida maiņu
 46. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumu - zemesgabala Spilves ielā 37A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000672120), un zemesgabala Rīgā (kadastra apzīmējums 01000672119) nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Spilves ielā 37, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem
 47. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Irlavas ielā 12, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000760399), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Irlavas ielā 12, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem
 48. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Jaunsaules ielā 5A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000652048), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Jaunsaules ielā 5A, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem
 49. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Detlava Brantkalna ielā 6, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000712499), nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā Detlava Brantkalna ielā 6, Rīgā, esošo dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai
 50. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Zilupes ielā 3, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000720164), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Zilupes ielā 5, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem
 51. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Salacas ielā 3-3, Rīgā
 52. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Salacas ielā 3-11, Rīgā
 53. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Salacas ielā 3-13, Rīgā
 54. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Vaidavas ielā 15-48, Rīgā
 55. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Salacas ielā 3-4, Rīgā
 56. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Salacas ielā 3-7, Rīgā
 57. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Salacas ielā 3-8, Rīgā
 58. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Salacas ielā 3-9, Rīgā
 59. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Vaidavas iela 15-46, Rīgā
 60. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Vaidavas iela 15-49, Rīgā
 61. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Krišjāņa Valdemāra ielā 147 k-2-64, Rīgā
 62. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Birzes ielā 32-88, Rīgā
 63. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Lidoņu ielā 23A-29, Rīgā
 64. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Pērnavas ielā 37A-54, Rīgā
 65. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Tekstilnieku ielā 1-53, Rīgā
 66. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Ludviķa ielā 6-15, Rīgā, atsavināšanu
 67. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašumu - neizīrētu dzīvokļu Robežu ielā 24-4, Rīgā, un Robežu ielā 24-8, Rīgā, atsavināšanu
 68. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Slokas ielā 38-13, Rīgā, atsavināšanu
 69. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Tipogrāfijas ielā 2-10, Rīgā, atsavināšanu
 70. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Laboratorijas ielā 1B-2, Rīgā, atsavināšanu
 71. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Krāsotāju ielā 4-12, Rīgā, atsavināšanu
 72. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Augusta Dombrovska ielā 11-35, Rīgā, atsavināšanu
 73. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Bāriņu ielā 11-41, Rīgā, atsavināšanu
 74. Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanas atlīdzības un nosacītās cenas apstiprināšanu
 75. Par 09.07.2020. noteikto Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu nosacīto cenu apstiprināšanu
 76. Par zemesgabala bez adreses, Dzintara ielas rajonā, Daugavgrīvā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001090067), daļas iznomāšanu ģimenes dārziņa uzturēšanai
 77. Par jaunu pastāvīgās ielu tirdzniecības vietu izveidi un izmaiņām iepriekš saskaņotā pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā
 78. Par naudas balvu piešķiršanu Rīgas Volejbola skolas sieviešu izlases komandai un tās treneriem
 79. ​​​​​​​Par naudas balvu piešķiršanu Rīgas sportistēm Sindijai Bukšai, Zanei Embrektei un viņu trenerēm
 80. ​​​​​​​Par Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda līdzekļu piešķīrumu anulēšanu
 81. ​​​​​​​Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas 01.04.2020. lēmuma (sēdes prot. Nr. DIKS-NĪK-20-6-pro, 2. §, 3. § un 4. §) saskaņošanu
 82. ​​​​​​​Par projekta "Pāreja uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā (URGE)" (RRPVS ID 3982) 2. kārtas ieviešanas apstiprināšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu
 83. ​​​​​​​Par Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas 24.07.2020. sēdes protokola Nr.DINIK-20-97-pro lēmuma saskaņošanu

 

Datums 6. augusts
Laiks13.00–17.00
Vieta Rātsnams, Rātslaukums 1, LV-1539