Datums 8. maijs, 2020
Laiks8.30
Vieta Rīgas domes sēžu zāle

Darba kārtība:

1.     Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu    RD-20-186-lp    I.Ziedonis

2.     Par grozījumiem Rīgas domes 06.07.2010. lēmumā Nr. 1626 "Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas nodrošināšanu Rīgas pilsētas pašvaldībā"    RD-20-147-lp    M.Moors

3.     Par grozījumu Rīgas domes 15.06.2010. lēmumā Nr. 1582 "Par amatiem Rīgas pilsētas pašvaldībā, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam)"    RD-20-184-lp    J.Drulle

4.     Grozījumi Rīgas domes 2012. gada 12. jūnija nolikumā Nr. 238 "Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārdega" nolikums    RD-20-185-lp    I.Balamovskis

5.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Apūzes ielā 74, Rīgā, dibināšanu     RD-20-182-lp    I.Balamovskis

6.     Grozījumi Rīgas domes 2015. gada 24. novembra nolikumā Nr. 172 "Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Madariņa" nolikums"    RD-20-221-lp    I.Balamovskis

7.     Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas nolikums     RD-20-222-lp    I.Balamovskis

8.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dalību biedrībā "Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība"    RD-20-180-lp    D.Vīksna

9.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dalību biedrībā "Latvijas Sporta cīņas federācija"    RD-20-181-lp    D.Vīksna

10.     Grozījumi Rīgas domes 2006. gada 24. janvāra nolikumā Nr. 35 "Rīgas domes Satiksmes departamenta nolikums"    RD-20-230-lp    S.Aveniņa

11.     Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums    RD-20-225-lp    S.Aveniņa

12.     Par Rīgas domes 12.06.2007. lēmuma Nr. 2519 "Par vieglo taksometru stāvvietām" atzīšanu par spēku zaudējušu     RD-20-219-lp    S.Aveniņa

13.     Par Rīgas domes 2015. gada 13. oktobra saistošo noteikumu Nr. 171 "Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem    RD-20-227-lp    S.Aveniņa

14.     Par Rīgas domes 29.07.2009. lēmuma Nr. 35 "Par nekustamo īpašumu izmantošanu Rīgas pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības un veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai un grozījumiem ar Rīgas domes 13.01.2009. lēmumu Nr. 4633 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas nami" īstenotās pašvaldības komercdarbības veikšanai nepieciešamajiem Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamajiem īpašumiem" apstiprinātajā nekustamo īpašumu sarakstā" 12. punkta piemērošanu    RD-20-174-lp    E.Saulītis

15.     Par nekustamā īpašuma Cementa ielā 12, Rīgā (kadastra Nr. 01000672079), daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - nodibinājumam "Latvijas Bērnu bāreņu fonds"    RD-20-148-lp    E.Saulītis

16.     Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 18. jūnija nolikumā Nr. 367 "Rīgas domes Īpašuma departamenta nolikums"    RD-20-220-lp    A.Rimicāne,
B.Maizenbergs

17.     Grozījumi Rīgas domes 2014.gada 11.februāra nolikumā Nr.58 "Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas nolikums"    RD-20-3228-lp    B.Maizenbergs,
I.Miķelsone

18.     Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā    RD-20-3227-lp    B.Maizenbergs,
I.Miķelsone

19.     Par zemesgabala Kadagas ielā 3 lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanu un pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai    RD-20-155-lp    Z.Miķelsone

20.     Par grozījumiem Rīgas domes 16.06.2009. lēmumā Nr. 5428 "Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai sociālās un veselības aprūpes nozarē nepieciešamajiem Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabaliem"    RD-20-183-lp    B.Prikaša

21.     Par grozījumiem Rīgas domes 12.09.2006. lēmumā Nr. 1494 "Par sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas pilsētbūvnieks" nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem (zemesgabaliem) publiskas personas komercdarbības veikšanai"    RD-20-226-lp    B.Prikaša

22.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - zemesgabala Nīcgales ielā 13A, Rīgā (kadastra Nr. 01000700207; kadastra apzīmējums 01000700181), 1/2 domājamās daļas atsavināšanu    RD-20-153-lp    L.Plahotina

23.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Ulbrokas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000922601), atsavināšanu     RD-20-154-lp    L.Plahotina

24.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Vārnukroga ceļā 19, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 13000011132), 1045/3364 domājamo daļu atsavināšanu     RD-20-169-lp    L.Plahotina

25.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Ilūkstes ielā 81, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000711005), atsavināšanu     RD-20-170-lp    L.Plahotina

26.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Jūrmalas gatvē 95A, Rīgā (kadastra Nr. 01000820361; kadastra apzīmējums 01000820397), atsavināšanu     RD-20-171-lp    L.Plahotina

27.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Augusta Dombrovska ielā 73, Rīgā (kadastra Nr. 01001110143), atsavināšanu    RD-20-198-lp    L.Plahotina

28.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Kantora ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001062191), atsavināšanu    RD-20-213-lp    L.Plahotina

29.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Alīses ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000602100), atsavināšanu    RD-20-215-lp    L.Plahotina

30.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Malēju ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01001211621; kadastra apzīmējums 01001211570), atsavināšanu     RD-20-194-lp    L.Plahotina

31.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Garciema ielā 17, Rīgā (kadastra Nr. 01001200054), atsavināšanu    RD-20-193-lp    L.Plahotina

32.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Kazdangas ielā 19A, Rīgā (kadastra Nr. 01001190431; kadastra apzīmējums 01001190324), atsavināšanu    RD-20-191-lp    L.Plahotina

33.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - izīrēta dzīvokļa Mārupes ielā 8-17/18, Rīgā, atsavināšanu     RD-20-149-lp    R.Freimane

34.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - izīrēta dzīvokļa Salacas ielā 21-107, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-150-lp    R.Freimane

35.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Mārupes ielā 23-65, Rīgā     RD-20-151-lp    R.Freimane

36.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma 1008/2114 domājamo daļu no dzīvojamās mājas Auces ielā 2, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01000580195001), privatizācijas uzsākšanu     RD-20-152-lp    R.Freimane

37.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Salnas ielā 2-22, Rīgā    RD-20-156-lp    R.Freimane

38.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Salnas ielā 22-4, Rīgā     RD-20-157-lp    R.Freimane

39.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Salnas ielā 24-41, Rīgā    RD-20-158-lp    R.Freimane

40.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Ulbrokas ielā 10-14, Rīgā     RD-20-159-lp    R.Freimane

41.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Salnas ielā 5-91, Rīgā     RD-20-160-lp    R.Freimane

42.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Ulbrokas ielā 10-74, Rīgā    RD-20-161-lp    R.Freimane

43.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Zemaišu ielā 1 k-5-12, Rīgā    RD-20-162-lp    R.Freimane

44.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Daugavgrīvas ielā 70 k-1-42, Rīgā     RD-20-163-lp    R.Freimane

45.     Par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu (zemes vienību) piekritību Rīgas pilsētas pašvaldībai    RD-20-164-lp    R.Freimane

46.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Mārupes ielā 21-21, Rīgā    RD-20-167-lp    R.Freimane

47.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - neapdzīvojamās telpas Kuldīgas ielā 30-3B, Rīgā, lietošanas veida maiņu    RD-20-172-lp    R.Freimane

48.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Ļermontova ielā 5-6, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-187-lp    R.Freimane

49.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Mazajā Matīsa ielā 3C-105, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-192-lp    R.Freimane

50.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - neapdzīvojamās telpas Bāriņu ielā 7, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-195-lp    R.Freimane

51.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Jersikas ielā 29-6, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-196-lp    R.Freimane

52.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Kuldīgas ielā 30A-11, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-197-lp    R.Freimane

53.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Priežu ielā 14A-46, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-199-lp    R.Freimane

54.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Matīsa ielā 31-42, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-200-lp    R.Freimane

55.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Mazajā Nometņu ielā 7-22, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-201-lp    R.Freimane

56.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Ludviķa ielā 7-9, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-202-lp    R.Freimane

57.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - neapdzīvojamās telpas Zasulauka ielā 18B, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-203-lp    R.Freimane

58.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - neapdzīvojamās telpas Valguma ielā 33A-14, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-204-lp    R.Freimane

59.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - neapdzīvojamās telpas Cieceres ielā 5 k-10-3, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-205-lp    R.Freimane

60.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - neapdzīvojamās telpas Cieceres ielā 5-53, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-206-lp    R.Freimane

61.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Daugavpils ielā 43-9, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-207-lp    R.Freimane

62.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Atgāzenes ielā 7-3, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-208-lp    R.Freimane

63.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Jaunciema gatvē 157-7, Rīgā, atsavināšanu     RD-20-209-lp    R.Freimane

64.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Emmas ielā 14-28, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-210-lp    R.Freimane

65.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Augusta Dombrovska ielā 11-5, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-211-lp    R.Freimane

66.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Baltajā ielā 12-5, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-212-lp    R.Freimane

67.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Bāriņu ielā 11-60, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-214-lp    R.Freimane

68.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Balvu ielā 3-6, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-216-lp    R.Freimane

69.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Ziemeļu ielā 21-5, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-217-lp    R.Freimane

70.     Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Daugavpils ielā 11-1A, Rīgā, atsavināšanu    RD-20-218-lp    R.Freimane

71.     Par 24.05.2016.nomaksas pirkuma līgumā Nr.RD-16-308-lī pielīgtā pirkuma maksas pamatsummas maksājuma atlikšanu     RD-20-165-lp    L.Plahotina,
Protokollēmums

72.     Par 17.04.2020. noteikto Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu nosacīto cenu apstiprināšanu    RD-20-178-lp    L.Plahotina,
Protokollēmums

73.     Par 20.05.2019.nomaksas pirkuma līgumā Nr.RD-19-513-lī pielīgtā pirkuma maksas pamatsummas maksājuma atlikšanu     RD-20-166-lp    L.Plahotina,
Protokollēmums

74.     Par 29.04.2020. noteikto Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu nosacīto cenu apstiprināšanu    RD-20-228-lp    L.Plahotina,
Protokollēmums

75.     Par Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas 19.03.2020. sēdes protokola Nr.DINIK-20-41-pro; 2.p. lēmuma saskaņošanu     RD-20-176-lp    V.Ozoliņš,
Protokollēmums

76.     Par Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas 19.03.2020. sēdes protokola Nr.DINIK-20-41-pro;1.p. lēmuma saskaņošanu     RD-20-177-lp    V.Ozoliņš,
Protokollēmums

77.     Par iesnieguma daļā par zaudējuma atlīdzinājumu noraidīšanu    RD-20-223-lp    J.Liepiņš

    Sēdes slēgtā daļa        

78.     Par iesnieguma daļā par zaudējuma atlīdzinājumu noraidīšanu    RD-20-229-lp    J.Liepiņš

79.     Par iesnieguma daļā par nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu noraidīšanu    RD-20-224-lp    J.Liepiņš


     Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs    E.Balševics