Datums 12. maijs, 2021
Laiks14.00
Vieta Tiešsaistē
Rīgas domes sēžu zāle

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par projekta "Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas Grēcinieku ielā 10 un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Āgenskalna ielā 21A mācību telpu modernizēšana, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu" īstenošanu
 2. Par aizņēmumu ERAF projekta "Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas Grēcinieku ielā 10 un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Āgenskalna ielā 21A mācību telpu modernizēšana, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu" īstenošanai
 3. Par dāvinājuma pieņemšanu no privātpersonas
 4. Par Gunāra Nāgela iecelšanu Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pieminekļu aģentūra" direktora amatā
 5. Par grozījumu Rīgas domes 31.03.2015. lēmumā Nr. 2373 "Par Rīgas domes Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisiju"
 6. Grozījumi Rīgas domes 2010. gada 11. maija nolikumā Nr. 54 "Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra nolikums"
 7. Par grozījumiem Rīgas domes 24.08.2004. lēmumā Nr. 3308 "Par Rīgas pašvaldības dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju statusa noteikšanu, kā arī Rīgas domes 29.08.2000. lēmuma Nr. 8776, 05.12.2000. lēmuma Nr. 9128 un 11.02.2003. lēmuma Nr. 2048 atzīšanu par spēku zaudējušiem"
 8. Grozījumi Rīgas domes 2012. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 165 "Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu"
 9. Grozījums Rīgas domes 2012. gada 17. aprīļa nolikumā Nr. 217 "Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nolikums"
 10. Par Stratēģisko projektu uzraudzības komisijas izveidi
 11. Par viedpilsētas tehnoloģiju pilotteritoriju izveidi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
 12. Par Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
 13. Par atteikumu piemērot atlaidi privātpersonai pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā aprēķinā objektam "Divu dzīvojamo māju jaunbūve" Vecāķu prospektā 34J, Rīgā
 14. Par atlaides piemērošanu SIA "ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA" pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā aprēķinā
 15. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Rīgas Nacionālās sporta manēžas direktoru Jāni Karavaičiku
 16. Grozījumi Rīgas domes 2016. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 191 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"
 17. Rīgas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums
 18. Grozījumi Rīgas domes 2012. gada 20. marta iekšējos noteikumos Nr. 14 "Kārtība, kādā fiziskajām un juridiskajām personām tiek piedāvātas neiznomātās ģimenes dārziņu teritorijas Rīgas pilsētā un tiek noteiktas personas, kuras var slēgt ar Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijām zemes nomas līgumus par neizmantotajām ģimenes dārziņu teritorijām"
 19. Par Latvijas valstij SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" personā piederošā nekustamā īpašuma - zemesgabala Riekstu ielā 9, Rīgā (kadastra Nr. 01000770034), 39210/296640 domājamo daļu pieņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
 20. Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīgā (kadastra Nr. 01000272015), nodošanu īpašumā bez atlīdzības Latvijas valstij Izglītības un zinātnes ministrijas personā valsts pārvaldes funkcijas veikšanai un Rīgas domes 14.03.2017. lēmuma Nr. 4972 atzīšanu par spēku zaudējušu
 21. Par nekustamā īpašuma Burtnieku ielā 37, Rīgā (kadastra Nr. 01000890621), daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Latvijas Muay Thai federācija"
 22. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Franča Trasuna ielā 1, Rīgā (kadastra Nr. 01001180026; kadastra apzīmējums 01001180029), atsavināšanu
 23. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Ezermalas ielā 5 k-1, Rīgā (kadastra Nr. 01000852126; kadastra apzīmējums 01000850080), 195/52835 domājamo daļu atsavināšanu
 24. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās nekustamā īpašuma Maskavas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01001252035), daļas - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01001250675 daļas - atsavināšanu
 25. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās nekustamā īpašuma Rumbas ielā 122, Rīgā (kadastra Nr. 01001252036), daļas atsavināšanu
 26. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta - atsevišķa apbūvēta zemesgabala Krasta ielā 95, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000480164), 168/235029 domājamo daļu privatizācijas pabeigšanu
 27. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Dravnieku ielā 11-48, Rīgā
 28. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Juglas ielā 17-1, Rīgā
 29. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Ulbrokas ielā 5-17, Rīgā
 30. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Ulbrokas ielā 5-66, Rīgā
 31. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Ulbrokas ielā 5-106, Rīgā
  Sēdes slēgtā daļa
 32. Par gadījuma, kas saistīts ar kaitējuma atlīdzinājumu, izvērtējumu

Domes priekšsēdētājs M.Staķis