Rīgas domes 2018. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 67 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai” mērķis ir veicināt to dzīvojamo māju, kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta" ietvaros ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari, pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

Ierobežota atbalsta sistēma nenodrošina pietiekamu un efektīvu atbalstu iedzīvotājiem. Pirmkārt, atbalsts ir teritoriāli ierobežots ar pieslēgumu pie atzariem, kas izbūvēti pieminētā projekta 4.kartas ietvaros Mārupē (Rīgas pilsētas administratīvā teritorija), Katlakalnā un Bolderājā. Otrkārt,  SIA “Rīgas ūdens” līdz 2020. gada 30. jūnijam iemaksājis Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā dividendes 3 000 000 euro apmērā, bet Rīgas pilsētas pašvaldība līdz 2020. gada 31. decembrim līdzfinansējumu izmaksājusi  tikai 613 375,12 euro apmērā. SIA “Rīgas ūdens” iemaksāto līdzekļu atlikums 2020. gada 31. decembrī ir  2 386 624,88   euro, un tādējādi dividendēs samaksātie līdzekļi būtu pietiekami saņemto pieteikumu apmierināšanai. Treškārt, līdz 2021. gada 1. janvārim  pieslēgumus centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai ir veikuši tikai 47,6 % iedzīvotāju, uz kuriem šis ierobežotais atbalsts attiecās. Ceturtkārt, no 2019.gada saistošo noteikumu termiņš jau ir trīs reizes pagarināts un pieteikumus varēja arī iesniegt tās personas, kas pieslēgumu minētajās teritorijās veica pirms saistošo noteikumu stāšanās spēkā. Tas ļauj secināt, ka saistošo noteikumu ierobežojums ar viena projekta īstenošanu neatkarīgi no termiņu pagarinājuma nedod vajadzīgo efektu, lai nodrošinātu  Eiropas Padomes 1991. gada 21. maija direktīvas 91/271/EEC par komunālo notekūdeņu attīrīšanu  prasību ievērošanu.

Visiem Rīgas iedzīvotājiem ir vienādas tiesības uz pieeju publiskiem resursiem, tajā skaitā centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Ievērojot minēto, būtu atceļams iepriekš noteiktais ierobežojums un līdzfinansējums būtu jānodrošina ikvienam rīdziniekam, kurš savu dzīvojamo māju vēlas pieslēgt centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Tas dotu iespēju savlaicīgi pretendēt uz līdzfinansējuma to iedzīvotāju mājokļiem, kuri dzīvo Imantas ziemeļrietumu daļā, Berģu dienvidu daļā (Rīgas administratīvajā teritorijā) un Beberbeķos, kur “Ūdenssaimniecības attīstības Rīgā, 5. kārta” projekta ietvaros tiks izbūvēti attiecīgie atzari. Atbalsts būtu pieejams arī citām apkaimēm, kur šie tīkli jau ir izbūvēti – Vecāķi, Čiekurkalns, Mežaparks u.c.

Minēto apsvērumu dēļ esam iesnieguši priekšlikumu, kas nodrošinātu līdzfinansējumu ikvienas dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, kuru to atzari ir jau izbūvēti vai tas tiks izdarīts nākotnē par ES līdzekļiem. Ir redzams, ka jau esošie līdzekļi ilgstoši netiek apgūti. “Rīgas ūdens” dividenžu izmantošana arī turpmāk, nodrošinot līdzfinansējumu, veicinās uzņēmuma attīstību. 

“Nodrošinot līdzfinansējumu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai ikvienam rīdziniekam, tiks uzlabota vides kvalitāte, padarīti efektīvāki “Rīgas ūdens” veiktie ieguldījumi,  nodrošināta vienlīdzības principa ievērošana,” uzskata partijas “Gods kalpot Rīgai” frakcijas vadītājs Juris Radzevičs