Joma
Integrācija
Pieteikšanās termiņš
23.01.2023.
Statuss
Noslēdzies

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis, kā arī tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kas darbojas Rīgā un kuras darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem.

2023. gadā viens no konkursa prioritārajiem virzieniem ir Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un savstarpējās izpratnes un sadarbības veicināšana. Pirms pieteikuma iesniegšanas obligāti jāapzina šīs mērķa grupas vajadzības un iespējas piedalīties projekta aktivitātēs.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

 1. Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība:

  • līdzdalības veicināšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības nozaru politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā;
  • valstiskās identitātes stiprināšana (pilsonības iegūšanas veicināšana, pilsonības prestiža paaugstināšana, kopīgo valstisko vērtību izpratnes veicināšana un latviešu valodas vides stiprināšana);
 2. Sociālās integrācijas veicināšana:

  • nabadzības un sociālās atstumtības novēršana (prasmju paaugstināšana, pašapziņas stiprināšana, motivēšana u. c.):
  • radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes, sociālās atstumtības riskam pakļauto sabiedrības grupu iekļaušanai;
 3. Iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana:

  • aktīva interešu aizstāvība (juridiskas konsultācijas, sociāli psiholoģiskais atbalsts, interešu pārstāvniecība);
  • etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga (starp indivīdiem, grupām ar dažādu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko pamatu un mantojumu) veicināšana;
  • sabiedrībā valdošo stereotipu par neiecietībai un diskriminācijai pakļautajām sabiedrības grupām izskaušana;
 4. jauniebraucēju līdzdalība un iekļaušana Latvijas sabiedrībā:

  • atbalsta pasākumi jauniebraucējiem (latviešu valodas klubi, sadarbības aktivitātes savstarpējās mijiedarbības veicināšanai starp Rīgas vietējiem iedzīvotājiem un jauniebraucējiem un citi);
  • izglītojoši un informatīvi pasākumi par kultūru dažādību un migrāciju (tajā skaitā darbam ar jauniebraucējiem) dažādām mērķa grupām: pedagogiem, klientu apkalpošanas speciālistiem, sociālā darba speciālistiem, skolēniem, studentiem, kā arī sabiedrībai kopumā.

Projektu pieteikumi tiks vērtēti divās grupās:

 • mazo projektu grupa - pieprasītais finansējums nepārsniedz 1500 euro;
 • lielo projektu grupa - pieprasītais finansējums ir no 1500,01 euro līdz 7000 euro.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāks kā 5 % no kopējām projekta izmaksām.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2023. gada 1. marta līdz 2023. gada  15. novembrim. Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir 155 000 euro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 23. janvāris plkst. 14.00.

Projektu pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

 1. nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai AIC oficiālo elektronisko adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB;
 2. klātienē AIC Klientu apkalpošanas nodaļas punktos: Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā. Projekta pieteikumu iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), pievienojot arī Projekta pieteikumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzēja un projekta nosaukums, vai nosūtot to uz e-pasta adresi integracija@riga.lv.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un saistošajiem noteikumiem.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un, plānojot aktivitātes, rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas varētu būt jāievēro, īstenojot projektus.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumus, 10. janvārī plkst. 15.00 tiks rīkots informatīvs seminārs tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram aicinām pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu šeit līdz 6. janvārim.

Tiem, kas būs pieteikušies līdz norādītajam termiņam, pirms semināra tiks nosūtīti informatīvie materiāli.

Papildu informācija par projektu konkursu – Dace Paegle, AIC Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 67012614, e-pasts dace.paegle@riga.lv.