Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 3. jūnijs plkst. 14.00.
Joma
Integrācija
Pieteikšanās termiņš
03.06.2022.
Statuss
Noslēdzies

Sabiedrības integrācijas projektu konkursa nevalstiskajām organizācijām 2022. gadam rezultāti

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs informē, ka Sabiedrības integrācijas projektu konkursā nevalstiskajām organizācijām 2022. gadam finansiālu atbalstu projektu īstenošanai saņems 31 projektu pieteicējs.

Konkursā kārtībā saņemti 40 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto finansējumu  EUR 226 337 apmērā. Mazo projektu grupā (līdz EUR 1500) tika iesniegti 4 projektu pieteikumi par summu EUR 5 848, bet lielo projektu grupā (līdz EUR 7000) iesniegti 36 projektu pieteikumi par summu EUR 220 489.

Netika vērtēti 5 projektu pieteikumi, jo tajos tika konstatētas neatbilstības konkursa nolikumam.

Konkursa rezultātā finansiāli tiek atbalstīta 31 projekta īstenošana, sekmējot sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā, tostarp, pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā – 4 projekti, sociālās integrācijas veicināšanas jomā – 12 projekti. Tāpat tika atbalstīti 7 projekti iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā, bet jauniebraucēju līdzdalības un iekļaušanas Latvijas sabiedrībā jomā – 8. Kopā atbalstīti 3 projekti mazo un 28 projekti lielo projektu grupā,  kopumā piešķirot finansējumu EUR 172 767 apmērā.

Viens no konkursa prioritārajiem virzieniem šogad ir Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanās Latvijas sabiedrībā, kā arī savstarpējās izpratnes un sadarbības veicināšana. Projektos tiks īstenotas neformālas latviešu valodas mācīšanās aktivitātes un latviešu valodas klubi, kas tiks nodrošinātas gan iesaistot rīdziniekus kā brīvprātīgos, gan profesionālu pedagogu vadībā. Tiks veidots un pilotēts metodiskais materiāls klašu audzinātājiem, sniedzot atbalstu pedagogiem  saliedētas un iekļaujošas vides veidošanā un metodiski ieteikumi Ukrainas skolēnu iekļaušanai skolā. Tiks organizētas izglītojošas aktivitātes, veicinot savu spēju apzināšanos un piedāvājot idejas pilsonisku iniciatīvu realizēšanai. Tāpat tiks organizētas kopīgas ekskursijas, pārgājieni, vakariņu gatavošana, pikniki un citi mijiedarbības pasākumi ar vietējo sabiedrību, iepazīstot Latvijas un Ukrainas tradīcijas, vēsturi un veidojot savstarpēju sapratni un pieņemšanu. Plānota arī sadraudzības nometne Latvijas un Ukrainas bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Arī pārējie atbalsta virzieni ir ļoti svarīgi, atbalstot iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību, veidojot uz savstarpēju sapratni un cieņu balstītas attiecības un sekmējot dzīves kvalitāti mūsdienīgā, iekļaujošā un multikulturālā pilsētvidē

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina sabiedrības integrācijas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām 2022. gadam.

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis, kā arī tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

2022. gadā viens no konkursa prioritārajiem virzieniem ir Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un savstarpējās izpratnes un sadarbības veicināšana.

Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kas darbojas Rīgā un kuras darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

 • līdzdalības veicināšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības nozaru politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā;
 • valstiskās identitātes stiprināšana (pilsonības iegūšanas veicināšana, pilsonības prestiža paaugstināšana, kopīgo valstisko vērtību izpratnes veicināšana un latviešu valodas vides stiprināšana).
 • nabadzības un sociālās atstumtības novēršana (prasmju paaugstināšana, pašapziņas stiprināšana, motivēšana u.c.);
 • radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes, sociālās atstumtības riskam pakļauto sabiedrības grupu iekļaušanai.
 • aktīva interešu aizstāvība (juridiskas konsultācijas, sociāli psiholoģiskais atbalsts, interešu pārstāvniecība);
 • etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga (starp indivīdiem, grupām ar dažādu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko pamatu un mantojumu) veicināšana;
 • sabiedrībā valdošo stereotipu par neiecietībai un diskriminācijai pakļautajām sabiedrības grupām izskaušana.
 • atbalsta pasākumi jauniebraucējiem (latviešu valodas klubi, sadarbības aktivitātes savstarpējās mijiedarbības veicināšanai starp Rīgas vietējiem iedzīvotājiem un jauniebraucējiem un citi);
 • izglītojoši un informatīvi pasākumi par kultūru dažādību un migrāciju (tajā skaitā darbam ar jauniebraucējiem) dažādām mērķa grupām: pedagogiem, klientu apkalpošanas speciālistiem, sociālā darba speciālistiem, skolēniem, studentiem, kā arī sabiedrībai kopumā.
Projektu pieteikumi tiks vērtēti divās grupās:
 • mazo projektu grupa, pieprasītais finansējums nepārsniedz 1500 euro;
 • lielo projektu grupa, pieprasītais finansējums ir no 1500,01 euro līdz 7000 eur.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada  15. novembrim. Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir 140 000 euro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 3. jūnijs plkst. 14.00.

Informatīvs seminārs

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs par projektu konkursa nosacījumiem. Seminārs notiks 19.05.2022. plkst. 15.30 tiešsaistes platformā MS Teams.

 

Semināram lūdzam pieteikties, aizpildot anketu līdz 18.05.2022.

 

Tiem, kas būs pieteikušies uz semināru līdz norādītajam termiņam, pirms pasākuma tiks nosūtīti semināra materiāli.

Projekta pieteikumi iesniedzami:

papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

 1. elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB;
 2. klātienē Centra Klientu apkalpošanas nodaļas punktos: Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā. Projekta pieteikumu iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), pievienojot arī Projekta pieteikumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzēja un projekta nosaukums, vai nosūtot to uz e-pasta adresi integracija@riga.lv.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

 

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas potenciāli būs jāievēro, īstenojot projektus.

 

Papildu informācija pieejama pie Centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītājas Ilzes Meilandes pa tālruni 67181657 vai e-pastu: ilze.meilande@riga.lv.