Joma
Integrācija
Pieteikšanās termiņš
28.08.2023.
Statuss
Noslēdzies

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (AIC) izsludina projektu konkursu “Atbalsta nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijai”.

Aktivitātes mērķis ir konkursa kārtībā atbalstīt projektus, kas nodrošina Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos sabiedrībā, t. sk. darba tirgū. Projekta labuma saņēmēji ir Rīgas pilsētā dzīvojošie Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā, paredzot viņu integrācijas un mijiedarbības iespējas ar vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta pieteicējs var būt biedrība vai nodibinājums, kura darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem un kurš savu darbību veic Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Projekta aktivitātes jāīsteno Rīgā, izņemot specifiskas aktivitātes, tās atbilstoši pamatojot.

Līdzfinansējums būs piešķirts šādu atbalsta pasākumu īstenošanai Ukrainas civiliedzīvotājiem: 

  • sociālā iekļaušanās sabiedrībā (radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes savstarpējās mijiedarbības veicināšanai starp Rīgas iedzīvotājiem un Ukrainas civiliedzīvotājiem, aktivitātes sociāli psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanai, prasmju paaugstināšanai, iekļaušanai sabiedrībā u. c.);
  • brīvā laika un neformālās izglītības aktivitāšu, tajā skaitā nometņu, nodrošināšana bērniem un jauniešiem; 
  • iekļaušanās darba tirgū (apmācības uzņēmējdarbības jautājumos, konsultācijas, mentora pakalpojumi u. c.);
  • jebkādas diskriminācijas novēršana (aktivitātes starpkultūru dialoga veicināšanai, sabiedrībā valdošo stereotipu izskaušanai u. c.);
  • interešu aizstāvības nodrošināšana (juridiskās konsultācijas, interešu pārstāvniecība, apmācības u. c.).

Projektu aktivitāšu organizēšanai var pieteikties bezmaksas telpām Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Amatu ielā 4, Rīgā. Par telpu izmantošanas iespējām lūdzu sazināties ar Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem kontaktpersonu Egiju Straujumu, tālrunis +371 29180866, e-pasta adrese egija.straujuma@riga.lv.

Vienam projektam iespējams piešķirt līdzfinansējumu līdz 9999,99 eiro apmērā, bet nepārsniedzot 90 % no projekta kopējās tāmes. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāks kā 10 % apmērā no kopējām projekta izmaksām. Kopējā summa, ko plānots piešķirt šī projektu konkursa ietvaros, ir 100 000 eiro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz  2023. gada 28. augusta plkst. 14.00. Projektu īstenošana jāieplāno laika posmā no 2023. gada 29. septembra līdz 2024. gada 31. martam.

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvo aktu prasībām par dokumentu noformēšanu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai AIC oficiālo e-pasta adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB.

Lai interesentiem sniegtu atbalstu projektu pieteikumu sagatavošanā, 3. augustā plkst. 15.00 notiks informatīvs seminārs platformā MS Teams. Semināram var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu šeit līdz 2. augustam.

Līdzfinansējums projektu īstenošanai tiek piešķirts ņemot vērā Ministru kabineta informatīvo ziņojumu “Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības finanšu instrumenta projekta “Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā” un Rīgas domes saistošos noteikumus.