Informācija medijiem Rīgas domē Pilsētā
Rīgas skats

Trešdien, 22. martā, Rīgas domes deputāti apstiprināja galvaspilsētas 2023. gada budžetu. Budžets vērsts uz pilsētas saimniecības sakārtošanu, un tā prioritātes ir ielu atjaunošana, sociālā atbalsta paplašināšana un nemainīgas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšana inflācijas apstākļos, kā arī izglītības iestāžu darbinieku atalgojums un skolu modernizācija. Rīgas pašvaldība 2023. gadā plāno investīciju projektus 86 miljonu eiro apmērā – tie saistīti ar ieguldījumiem izglītībā, transporta nozarē un pilsētvides sakārtošanā.

Galvenie izaicinājumi šā gada budžetā ir ne tikai elektrības un komunālo maksājumu pieaugums, bet arī patēriņa cenu izmaiņas, kas ietekmē gan iedzīvotājus, gan pašvaldības izdevumus.

Rīgas mērs Mārtiņš Staķis: “Šis ir pilsētas sakārtošanas budžets, jo tajā risināti būtiskie izaicinājumi, kas saistās ar nepieciešamību pēc daudz plašākiem ielu remontiem, kā arī ir paredzēta nozīmīga investīciju programma – tajā ir pilsētvides, skolu un citu pašvaldības īpašumu uzlabošanas un izbūves projekti. Skolu modernizācija un ievērojami līdzekļi atalgojuma pieaugumam izglītības iestādēs strādājošajiem, ir šī budžeta būtiska sastāvdaļa – mums nepieciešams gan kvalitatīvs mācību process, gan motivēti darbinieki. Procentuāli lielākais pieaugums budžetā ir sociālajai sfērai. Cenu pieauguma laikā palielinās arī cilvēku skaits, kuri pašvaldībai lūdz palīdzību – lai gan tas nozīmē lielākus izdevumus, pašvaldība šo palīdzību turpina nodrošināt pilnā apmērā, un savu sociālo pakalpojumu klāstu pat paplašina.”

Budžeta ieņēmumi

Rīgas pašvaldība šā gada budžetā plāno 1,192 miljardu eiro lielus ieņēmumus, kas ir par 196 miljoniem eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā plānotie. Ieņēmumu palielinājumu nosaka galvenokārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu plānotais pieaugums par 172 miljoniem eiro, pamatojoties uz Finanšu ministrijas prognozēm. Iepriekšējā gadā bija vērojama iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāna pārpilde, ko pašvaldība novirzīs energoresursu cenu krīzes risināšanai un citām prioritātēm.

Budžeta izdevumi

Kopējie budžeta izdevumi plānoti 1,404 miljardu eiro apmērā, kas ir par 249 miljoniem vairāk nekā pērn. No tiem visvairāk paredzēts izglītībai  – 465 miljoni eiro, satiksmei – 361 miljoni eiro, sociālajai jomai – 173 miljons eiro, mājokļiem – 74 miljoni eiro, kultūrai un sportam – 40 miljoni eiro un videi – 8 miljoni eiro. Šogad ievērojami pieaugusi Rīgas iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, sasniedzot 125 miljonus eiro.

Lielākais pieaugums paredzēts izglītībai, tās budžetam pieaugot par 68 miljoniem eiro jeb 17%; satiksmes budžets pieaugs par 62 miljoniem eiro jeb 21%. Savukārt sociālajai sfērai izdevumi pieaug par 52 miljoniem eiro jeb 43%. Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā pieaugušas par 29 miljoniem eiro jeb 31%.

Komunālie maksājumi un elektroenerģija

Komunālo maksājumu un elektroenerģijas izmaksu pieaugums ir milzīgs izaicinājums gan pašvaldības iestādēm, gan Rīgas iedzīvotājiem. Lai kompensētu šo pieaugumu, budžetā piešķirti 30 miljoni eiro. No šīs summas seši miljoni eiro paredzēti pašvaldības Rezerves fondā.

Atalgojums

Ņemot vērā situāciju darba tirgū, Rīgas pašvaldība palielina atalgojumu dažādām darbinieku kategorijām, 2023. gadā tam paredzot papildu finansējumu 32,4 miljonu eiro apmērā.

Lielākā daļa jeb 20 miljoni eiro paredzēti atalgojuma pieaugumam izglītības iestāžu darbiniekiem. No 1. aprīļa par 20% atalgojums palielināsies skolotāju palīgiem, kā arī par vidēji 10% skolu un kultūras iestāžu darbiniekiem, kuru atalgojuma palielinājums nebija paredzēts iepriekš. No  1. janvāra jau paaugstināts pedagogu atalgojums un šim mērķim ir novirzīti papildus 5 miljoni eiro.

Izglītība

Rīgas pašvaldība arī plāno palielināt līdzfinansējumu vecākiem privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs no 308  eiro līdz 328 eiro par bērnu vecumā pusotra līdz četru gadu vecumā, kā arī no 229 eiro līdz 242 eiro par bērnu obligātās sagatavošanas vecumā.

Tiks paplašināts arī to darbinieku loks, kuri saņems veselības apdrošināšanas polises. Tam ir paredzēti papildu 800 tūkstoši eiro.

35 miljoni eiro no Rīgas domes Īpašumu departamenta programmām paredzēti izglītības iestāžu uzlabošanas projektiem. Plānota trīs jaunu dabaszinātņu un tehnoloģiju klašu izveide Rīgas Juglas vidusskolā, Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā un Rīgas 64. vidusskolā. Tāpat paredzēti ēku renovācijas un atjaunošanas darbi 10 mācību iestādēs, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi 8 izglītības iestādēs, jauna sporta āra infrastruktūra 4 iestādēs un vides pieejamības nodrošināšana 3 izglītības iestādēs.

Paredzēts finansējums datortehnikas iegādei un mācību vides modernizācijai 8,4 miljonu eiro apmērā. Tajā ietilpst 3 miljoni eiro datorklašu atjaunošanai un skolu digitālajai infrastruktūrai. Plānots iegādāties 1000 jaunus datorus un viedierīces datorklašu vajadzībām vajadzībām; 37 mācību iestādēs ierīkot datortīklu infrastruktūru un nomāt 372 mobilā interneta punkts Wi-Fi pārklājuma nodrošināšanai mācību iestādēs.

Plānoti ieguldījumi Nacionālās sporta manēžas telpu renovācijā, Bolderājas bibliotēkas ēkas atjaunošanā.

Tiks uzsāktas jaunas pedagogu piesaistes un motivācijas programmas – tam paredzēti 215 tūkstoši eiro. Tāpat 150 tūkstoši eiro paredzēti pedagogu atbalstam saistībā ar pakāpenisko pāreju uz mācībām valsts valodā mazākumtautību skolās.

Sociālā joma

Salīdzinot ar 2022. gada plānoto budžetu, dažādiem izdevumiem sociālajā sfērā šogad piešķirti papildu 52 miljoni eiro, kopā  budžetā sociālajai jomai paredzot izdevumus 173 miljona eiro apmērā.

Sociālā aizsardzība ir bijusi nemainīga pēdējo gadu prioritāte, kas saskārusies ar izaicinājumiem saistībā ar iedzīvotāju novecošanos, Covid-19 izplatību, Ukrainas bēgļu ierašanos pilsētā un pakalpojumu cenu pieaugumu.

Sociālajiem pabalstiem plānots izlietot 35 miljonus eiro – lielākais pieaugums ir mājokļa pabalstam un aprūpei mājās. Jānovērtē arī valsts finansējuma atbalsts pabalstiem iedzīvotājiem un bēgļiem 19 miljoni eiro apmērā.

Lai palīdzētu sociālajiem partneriem samaksāt komunālos rēķinus un palielinātu darbinieku algas, tiks paaugstināta pašvaldības iepirkto pakalpojumu cena. Sociālo pakalpojumu nodrošinātājiem papildu plānoti 11,8 miljoni eiro.

Plānoti 700 tūkstošu eiro ieguldījumi Rīgas lielākā sociālās aprūpes centra “Gaiļezers” atjaunošanā, kā arī vides pieejamības uzlabošana 13 sociālo pakalpojumu sniegšanas vietās.

Tāpat paplašināts atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – ja 2020. gadā šo pakalpojumu saņēma 20 ģimenes, tad, pakāpeniski palielinot atbalstu, šogad to saņems jau aptuveni 650 ģimenes. Novērtējot sociālā darba būtiskumu, pirmo reizi ieviestas Rīgas stipendijas sociālā darba studentiem, kam ir paredzēti 145 tūkstoši eiro.

Satiksme

Pašvaldība turpina ievērojami palielināt ieguldījumus pilsētas transporta infrastruktūrā, kas šogad sasniegs vēsturiski lielāko apjomu – pilsētas ielu un ceļu uzturēšanai, tiltu remontiem, jaunu objektu būvniecībai paredzēti kopumā 41 miljons eiro.

Lielākie objekti, kam paredzēts finansējums pilsētas budžetā pilnīgai asfalta seguma atjaunošanai, ir Ulmaņa gatves posms līdz lidostai, Biķernieku iela, Aspazijas bulvāris, tāpat turpināsies “Rail Baltica” integrēšana Rīgas centrā, tai skaitā Radziņa krastmalas renovācija, tiks pabeigta Brasas tilta un Austrumu maģistrāles izbūve, turklāt šajos projektos ir arī nozīmīgas ES fondu investīcijas. Lai sakārtotu ielas pilsētas apkaimēs, kopskaitā 85 Rīgas grantētajās ielās tiks veikta dubultās virsmas apstrāde.

Rīgas budžetā ieplānots finansējums veloceļa “Imanta-Daugavgrīva” turpināšanai un pabeigšanai un kopumā pilsētā paredzēts ieviest jaunu veloinfrastruktūru 22 kilometru apmērā, salīdzinot ar 6,5 kilometriem pērn, kā arī projektēt jaunu veloinfrastruktūru.

Rīgas sabiedriskā transporta kapacitātes stiprināšana un pieejamības veicināšana ir satiksmes nozares prioritāte līdzās ielu, ceļu un tiltu atjaunošanai, tādēļ dotācija uzņēmumam “Rīgas Satiksme” šogad ir augusi par 17,5 miljoniem eiro, sasniedzot 150,6 miljonus eiro.

Pilsētvide

Paredzēti līdzekļi Uzvaras parka atjaunošanai apmēram 6 miljonu eiro apjomā pirmajai kārtai. Ēbelmuižas parka gājēju celiņu izbūvei un apgaismojuma ierīkošanai paredzēti 1,5 miljoni eiro. Tāpat plānota apgaismojuma ierīkošana Nordeķu parkā, kā arī Vaļņu ielas un Kaļķu ielas teritorijas Vecrīgā labiekārtošana.

1,5 miljoni eiro paredzēti 9 spēļu un rekreācijas laukumu atjaunošanai un uzlabošanai pilsētvidē, to skaitā plānota Čiekurkalna skvēra un Višķu ielas skvēra labiekārtošana.

Piešķirts papildu finansējums 1000 jaunu koku stādīšanai un apstādījumu kopšanai, kā arī WC pieejamībai, uzstādot desmit jaunas un uzlabojot 18 publiskās tualetes.

Mājokļi un pagalmi

Plānots stiprināt Rīgas Enerģētikas aģentūras vienas pieturas atbalsta centru, kura mērķis ir konsultēt un palīdzēt iedzīvotājiem, kuri vēlas atjaunot savas ēkas. Šim mērķim 2023. gadā paredzēti 340 tūkstoši eiro.

Paredzēts līdzfinansējums privātīpašniekiem ēku sakārtošanai un pagalmu labiekārtošanai 1,74 miljonu eiro apjomā. Pašvaldībai piederošo iekškvartālu ceļu remontdarbi šogad plānoti 37 vietās pilsētā, tam paredzot 790 000 eiro.

Tāpat paredzēti četri miljoni eiro CO2 izmešu samazināšanas programmai pašvaldības ēkās.

Turpināsies mājokļu pieejamības un drošības uzlabošana, veicot remontu 90 pašvaldības dzīvokļos, kam plānoti 1,5 miljoni eiro, kā arī uzstādot dūmu detektorus.

Drošība

Šajā gadā paredzēti efektīvi ieguldījumi pilsētas drošībā. 330 tūkstoši eiro atvēlēti Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldei ar mērķi apzināt un mērķtiecīgi pārvaldīt pilsētas civilās aizsardzības resursus, veicinot pilsētas gatavību dažādiem izaicinājumiem.

Drošības uzlabošanai dubultos video novērošanas kameru skaitu pilsētā. Esošajām 237 kamerām divu gadu laikā pievienos vēl 236, pastiprinot videonovērošanu arī ārpus pilsētas centra, kā arī parkos un dabas liegumos. Tam paredzēti 377 tūkstoši eiro. Tāpat tiks ieviesti jauna līmeņa video analītikas rīki un attīstīts pilnvērtīgs rāciju tīkla pārklājums.

Īstenojot Vienotās vadības koncepciju, Lēdurgas ielā tiks izbūvēts Rīgas pašvaldības policijas (RPP) Vienotās vadības centrs, kam šogad atvēlēti 2 miljoni eiro. Šādi paredzēts centralizēt RPP pārvaldi, efektivizējot reaģēšanas spējas uz notikumiem un uzlabojot policistu darba apstākļus un apmācības iespējas.

Kultūra un sports

Finansējums kultūrai 2023. gadā atgriežas pirms pandēmijas līmenī, sasniedzot 40 miljonus eiro.

Līdzās virknei citu kultūras un sporta dzīves aktivitāšu, 2023. gadā rīdziniekus un pilsētas viesus priecēs vairāki visas pilsētas un starptautiska mēroga kultūras un sporta dzīves notikumi, ko rīko, līdzfinansē vai atbalsta Rīgas pašvaldība. Tie ir Rimi Rīgas maratons, Pasaules čempionāts hokejā, Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, “Positivus” festivāls, U-20 Eiropas čempionātam pludmales volejbolā, Rīgas vasaras kultūras programma un Rīgas dzimšanas diena, Pasaules čempionāts skriešanā, Valsts svētku mēneša programma, Ziemassvētku noskaņa pilsētā.

Rīga arī nākotnē turpinās būt vieta, kur notiek nozīmīgi pasākumi, kas pulcē arī tūristus – nākamgad pilsētā notiks FIA pasaules rallija čempionāta posms, bet 2025. gadā FIBA EuroBasket 2025 čempionāts.