Mājas gaitenis

Rīgas pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar piegādātāju apvienību “CMB&NEWCOM” par grupu mājas personām ar garīga rakstura traucējumiem un dienas aprūpes centra ēkas Priedaines ielā 11 būvprojekta izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību. Līguma ietvaros tiks izstrādāts būvprojekts divām ēkām: grupu dzīvokļa mājai un dienas aprūpes centra ēkai.

Viens no būtiskākajiem grupu dzīvokļu projekta aspektiem ir nodrošināt klientiem māju sajūtu un privāto telpu, tajā pašā laikā radot vidi, kas nodrošina klientiem drošu vidi darbojoties individuāli vai grupu darba formā, dodot iespēju komunikācijai un sadarbībai starp grupu dzīvokļa pakalpojuma saņēmējiem. Atšķirībā no esošajiem grupu dzīvokļiem, jaunajā projektā tiek paredzēts ģimenes tipa plānojums, kur klienti dzīvos ģimeniskai videi maksimāli pietuvinātā vidē. Tāpat tiks ievēroti klientu pašnoteikšanās principi un dienas režīms pielāgots katra klienta individuālajām vajadzībām. Grupu dzīvokļus plānots veidot, vadoties pēc universālā dizaina pamatprincipiem – radot vidi, ko pēc iespējas patstāvīgi var izmantot visi grupu dzīvokļu pakalpojuma saņēmēji, savukārt dienas aprūpes centra fokuss tiks vērsts uz klientu vienkāršu nodarbinātības prasmju attīstību.

Abas ēkas būs īpaši pielāgotas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, ņemot vērā, ka lielākā daļa potenciālo grupu dzīvokļu un dienas aprūpes centra pakalpojumu saņēmēju pārvietojas ar tehnisko palīglīdzekļu vai ratiņkrēslu palīdzību un veselības stāvokļa dēļ nespēj pagatavot paši sev ēdienu, veikt pašaprūpi, cieš no sociālās izolācijas, sabiedrības attieksmes un stereotipiem. Ēku izvietojums un plānojums arī ļaus nodrošināt klientiem nepieciešamo uzraudzību.

Projekts tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 4 640 000 eiro, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 480 886 eiro un Valsts budžeta finansējums 810 147 eiro, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 16 972 eiro un Rīgas pašvaldības līdzfinansējums 3 331 995 eiro.

Projekts tiks pabeigts līdz 2024. gadam. Projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Priedaines ielā 11, Rīgā” Nr. 9.3.1.3/22/I/001 administrē Rīgas domes Īpašuma departaments.

Informāciju sagatavoja: Kaspars Līcītis, Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: kaspars.licitis@riga.lv.