Zīmulis uz plāna
Image by Bruno /Germany from Pixabay

Pirmdien, 24. janvārī, Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja akceptēja un virzīja izskatīšanai domes sēdē lokālplānojumu teritorijai Ķīšezera ielā 6, kā arī attiecīgās teritorijas izmantošanas un apbūves saistošos noteikumus.

Lokālplānojums izstrādāts ar mērķi radīt priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbībai, nodrošinot tirdzniecības un pakalpojumu objekta būvniecībai nepieciešamos apbūves parametrus, mainot pašreizējo teritorijas izmantošanu no centru apbūves teritorijas ar atļauto stāvu skaitu 25 un vairāk stāvi uz jauktas centra apbūves teritoriju ar atļauto stāvu skaitu trīs stāvi. 

Risinājumu pamatā ir iecere izbūvēt tirdzniecības un pakalpojumu objektu, kas orientēts uz vietējiem Mežaparka un Čiekurkalna apkaimes iedzīvotājiem. Ieceres īstenošanas rezultātā tiks labiekārtota teritorija, paredzot ēkas izvietojumu un arhitektoniskos risinājumus ņemot vērā Mežaparka apkaimes vēsturiskās apbūves raksturīgās iezīmes un arhitektoniskos elementus, kas integrējami mūsdienu arhitektūras formā un materiālos. Lokālplānojuma teritorijā ir noteikts jauktas centra apbūves teritorijas funkcionālais zonējums. 

Transporta organizācijas risinājumi paredz piekļuvi lokālplānojuma teritorijai no Mežezera ielas un Ķīšezera ielas.

Lokālplānojuma publiskā apspriešana norisinājās no 2021. gada 5. oktobra līdz 2. novembrim, ir saņemti institūciju atzinumi, ņemts vērā Satiksmes departamenta rosinājums noteikt Mežezera ielu kā vienvirziena ielu, kā arī, ņemot vērā teritorijā esošo inženiertīklu izvietojumu, būvprojektā rast risinājumu teritorijas apzaļumošanai atbilstoši lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves prasībām.

Komitejā tika arī nolemts sākt lokālplānojuma izstrādi zemesgabalam pie Mazās Juglas, lai nodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas, radot priekšnoteikumus savrupmāju apbūves iespējamībai ārpus virszemes ūdensobjekta aizsargjoslas teritorijas. 

Lokālplānojuma teritorija ir uzņēmumam “Namu Būvaģentūra” SIA  piederošs privātīpašums, kuru šķērso Juglas upe.

Komitejā arī akceptēts un virzīts izskatīšanai domē zemesgabala Remtes ielā 21 lokālplānojums, kā arī izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi.

Lokālplānojums izstrādāts, lai radītu priekšnoteikumus ilgtspējīgai teritorijas izmantošanai tirdzniecības un pakalpojumu objekta attīstībai, atbilstošas infrastruktūras izveidei un teritorijas labiekārtojumam, mainot pašreizējo teritorijas izmantošanu no centru apbūves teritorijas ar atļauto stāvu skaitu seši stāvi uz jauktas centra apbūves teritoriju ar atļauto stāvu skaitu – seši. 

Risinājumu pamatā ir iecere izbūvēt tirdzniecības un pakalpojumu objektu, transformējot esošo tehniska rakstura teritoriju bez kultūrvēsturiskās un arhitektoniskās vērtības. Ieceres īstenošanas rezultātā tiks sakārtota teritorija, paredzot ēkas izvietojumu un arhitektoniskos risinājumus un labiekārtojumu, ņemot vērā vietas kā Rīgas vārtu telpas nozīmi, tai skaitā izbūvējot publiski pieejamu labiekārtotu skvēru Jaunmoku ielas un Kārļa Ulmaņa gatves krustojumā. 

Lokālplānojuma teritorijā tiks maksimāli saglabāti esošie koki un  ierīkoti jauni stādījumi, plānots veidot autostāvvietas, tās grupējot pa piecām un apzaļumošanai pielietojot dižstādus.  Transporta piekļuves risinājumi paredzēti gan no Kārļa Ulmaņa gatves, gan Remtes ielas, kas veidojami pacelti ietvju līmenī, tādējādi radot ātrumvalni autobraucējiem. 

Lokālplānojuma publiskā apspriešana norisinājās 2021. gadā no 9. novembra līdz 8. decembrim, ir saņemti visi institūciju atzinumi.

Pilsētas attīstības komiteja arī nolēma pilnveidot Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma redakciju. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā publiskās apspriešanas, kas norisinājās 2021. gadā no 31. maija līdz 7. jūlijam, rezultātus un institūciju atzinumus.

Izvērtējot iesniegtos institūciju atzinumus un izstrādātāja sniegtos komentārus, kā arī iesniegto lokālplānojuma redakciju ar labojumiem un papildinājumiem, secināts, ka nepieciešama lokālplānojuma redakcijas pilnveidošana, jo tā saistošajā daļā jāveic vairākas korekcijas un papildinājumi, tostarp, jāsaņem pozitīvs Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) atzinums. Tas nepieciešams, jo atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma prasībām lokālplānojuma projekts pirms tā apstiprināšanas Rīgas domē saskaņojams ar NKMP un virzāms apstiprināšanai, ja tai nav iebildumu.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt un detalizēt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, lai sasniegtu Rīgas brīvostas pārvaldes uzsāktā infrastruktūras attīstības projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” mērķus, mazinātu ostas aktivitātes, kas saistītas ar kravu pārkraušanu pilsētas centrā un to radīto negatīvo ietekmi uz vidi un nodrošinātu Eksportostas teritorijā esošās infrastruktūras efektīvas un racionālas izmantošanas iespējas, t.sk. pasažieru kuģu un ro-ro kuģu piestātņu ierīkošanu.

Lokālplānojumā lielākā daļa teritorijas ir noteikta kā jauktas centru apbūves funkcionālā zona, paredzot plašākas teritorijas izmantošanas iespējas par pašlaik Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā atļautajām.

Par visiem minētajiem lokālplānojumiem lēmums vēl būs jāpieņem domes sēdē.


Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinators, tālrunis: 26007509, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv