Mājas Skanstes apkaimē

Rīgas dome trešdien, 29. novembrī, atbalstīja priekšlikumu piešķirt līdzfinansējumu un turpināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” īstenošanu. 

Skanste ir viena no pašvaldības prioritāri attīstāmām teritorijām apkaimes un biznesa attīstībai, un 2020. gadā tika uzsākts Pilsētas attīstības departamenta īstenotais un ERAF līdzfinansētais projekts “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta”, lai degradēto vidi labiekārtotu un padarītu pieejamu sabiedrībai. Neparedzamu apstākļu dēļ - konstatējot izbūvēto konstrukciju un inženiertīklu nevienmērīgo sēšanos, ko izraisa gruntsūdeņi - projekta realizācija 2022. gadā uz laiku tika apturēta. Tas tika darīts, lai noskaidrotu apstākļus, veiktu padziļinātu esošo gruntsūdeņu izpēti, papildu aprēķinus, kā arī nepieciešamās izmaiņas būvprojektā.  

Pamatojoties uz izpētes rezultātiem, tika pieņems lēmums būvprojektu “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” sadalīt divās būvniecības kārtās un pašvaldība ar būvdarbu veicēju “RR-Eko” vienojās par izmaiņām līgumā un būvdarbu izmaksu pieaugumu. Tomēr, ņemot vērā, ka komersants nespēja nodrošināt nepieciešamo līguma izpildes nodrošinājuma garantiju, pašvaldība vienpusēji atkāpās no līguma izpildes un 2023. gadā izsludināja jaunu būvdarbu iepirkumu. Atklātā konkursa rezultātā tiesības slēgt līgumu, pie nosacījuma, ja tiek rasts finansējums būvdarbu turpināšanai, tika piešķirtas uzņēmumam SIA “ACBR”.  

Šobrīd būvdarbu teritorijā ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Līdz šim daļēji realizēti darbi gan būvniecības 1. kārtas, gan būvniecības 2. kārtas ietvaros, taču šī brīža izbūvētie apjomi nav funkcionēt spējīgi, tādēļ nepieciešams īstenot atlikušos būvdarbu apjomus, lai projekta teritorijā nodrošinātu pilsētvides sakārtošanu. 

Būvniecības 1. kārtā paredzēts turpināt tos būvdarbus, kuros nepastāv inženierkomunikāciju sēšanās riski. Būvdarbus Skanstē paredzēts atsākt pēc jauna  līguma noslēgšanas, kam nepieciešams Rīgas domes lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu, kas aprēķināts, ņemot vērā jaunā būvdarbu līguma izmaksas, t.sk. apzinoties būvmateriālu un būvdarbu cenu pieaugumu tirgū ģeopolitiskās situācijas ietekmē.  

Ņemot vērā, ka projekts tiek realizēts ar Eiropas fondu līdzfinansējumu un valsts budžeta dotāciju, lai realizētu šo ieceri, pašvaldība sadarbojas gan ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), gan Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA), regulāri informējot sadarbības partnerus par projekta īstenošanas gaitu, problēmām un to risinājumu. Izprotot Skanstes projekta nozīmīgumu pilsētas attīstībā un teritorijas pieejamībā, Rīgas dome panāca vienošanos par projekta realizācijas termiņa pagarinājumu līdz 2024. gada 31.oktobrim, un no VARAM puses virzītie Ministru kabineta noteikumu Nr. 645 grozījumi 2023.gada 14. novembrī tika saskaņoti Ministru kabinetā.

Būtiski, ka šajā situācijā pašvaldība var izmantot nefunkcionējoša projekta statusa nosacījumus, lai nezaudētu līdz šī gada beigām apgūto ERAF un valsts budžeta dotāciju.  

Ņemot vērā šā brīža faktiskās būvniecības un būvmateriālu izmaksas, kopējās ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas plānotas līdz 21 476 061 eiro, no kurām ERAF finansējums ir 4 188 767 eiro, valsts budžeta dotācija 610 058 eiro, Rīgas pašvaldības līdzfinansējums - 16 677 235 eiro. 

Informāciju sagatavoja: Tatjana Smirnova, Rīgas pašvaldības Ārējas komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: tsmirnova11@riga.lv.