Sociālā dienesta centrs Bolderājā

Ņemot vērā ievērojamo klientu skaita pieaugumu un turpmākās prognozes, Rīgas Sociālajā dienestā iecerēts veikt reorganizāciju, uzlabojot esošo pakalpojumu sniegšanu un atvieglojot sociālo darbinieku darbu. Par to trešdien, 14. septembrī, tika informēti Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas deputāti.

“Ņemot vērā, ka Rīgas Sociālais dienests ir galvenā iestāde, kurā pilsētas iedzīvotāji vēršas pēc sociālās palīdzības un pakalpojumiem, mums ir būtiski domāt par dienesta darbiniekiem un pakalpojumu kvalitāti. Pakalpojumu saņēmēju skaits visu laiku pieaug, bet darbiniekus atrast bija arvien grūtāk. Tādēļ novērsām trūkumus sociālo darbinieku atalgojuma sistēmā, divus gadus pēc kārtas palielinot sociālo darbinieku algu, tuvinot to vidējai algai valstī. Tas nesis augļus, jo pēdējo mēnešu laikā dienestā vairāk darbinieku ir pieņemti nekā no darba aizgājuši. Šāda tendence nebija novērota vairākus gadus. Tagad loģiski ir spert nākamos soļus un esam gatavi veikt virkni izmaiņu, lai celtu pakalpojumu kvalitāti un uzlabotu darbinieku darba apstākļus,” uzsver Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.

Patlaban nopietnāki izaicinājumi dienesta darbā ir kara un energokrīzes radītais klientu skaita pieaugums, kvalificētu sociālā darba speciālistu trūkums, augsta kadru mainība, sociālā darba speciālistu noslogojums un nevienlīdzīgs slodzes sadalījums, nekonkurētspējīgs atalgojums, jaunu sociālā riska grupu aktualizēšanās un jaunu sociālo pakalpojumu nepieciešamība.

Lai nodrošināt sniegtās palīdzības un pakalpojumu kvalitātes nepazemināšanos pie resursu trūkuma un darbinieku pārslodzes, iecerēts veikt tādus pasākumus kā sociālā darba divu līmeņu darba organizācijas ieviešana, sociālās palīdzības nodrošināšana paaugstinātas intensitātes apstākļos, kā arī dienas centru un kopienas centra darbības izvērtējums, daļu funkciju nododot ārpakalpojumā.

Sociālā darba divu līmeņu darba organizācija

Iecerēts izveidot, ieviešot jaunu klientu plūsmas organizāciju, nosakot klientu plūsmas organizācijas procesu – kā klients nonāk pie darbinieka atbilstoši mērķa grupas un lietu klasifikācijai. Tāpat plānots ieviest klientu mērķa grupu un lietu klasifikāciju, nosakot katras klasifikācijas kvantitatīvos rādītājus uz 1vienu darbinieku, definējot slodzi.

Tādējādi varēs līdzsvarot darbinieku slodzi, mazināt trauksmes līmeni darbinieku vidū par to vai paspēj izdarīt visas obligāti noteiktās darbības (gan ar saviem klientiem, gan “ne klientiem”), iespējams mazina darbinieku mainību un izdegšanu, radīt iespēju noturēt darbiniekus un piesaistīt jaunus. Tāpat varēs nodrošināt kvalitatīva sociālā darba pakalpojuma sniegšanu, izmantot psihosociālā darba pieeju, iespēju veikt preventīvu darbu ar ģimenēm, kurās riski ir zemi, lai novērstu risku un apdraudējuma pieaugumu

Sociālās palīdzības nodrošināšana paaugstinātas intensitātes apstākļos

Paredzams liels klientu skaita pieaugums apkures sezonā, tādēļ neieciešams saplānot klientu plūsmas organizāciju, nodrošināt atvieglotākas procedūras, kā arī noteikt garāku lēmuma pieņemšanas laiku.

2021.gada pirmajā pusgadā Rīgas Sociālajā dienestā saņemti 79 934 rīdzinieku iesniegumi, bet 2022.gada pirmajā pusgadā  par 13 197 iesniegumiem vairāk, turklāt klāt nāca vēl 24 535 ukraiņu bēgļu iesniegumi. Tiek prognozēts, ka šajā rudenī un ziemā ievērojami pieaugs iesniegumu skaits saistībā ar atbalstu mājokļa uzturēšanas izdevumu segšanai.

Dienas centru un kopienas centra darbības izvērtējums

Rīgas Sociālā dienesta dienas centru darba koordinēšana prasa gan būtiskus administratīvos resursus, gan arī motivētus un profesionālus personāla resursus dienas centros un kopienas centrā. Dienests ar personāla resursu trūkumu un nespēju aizpildīt vakances ir saskāries ne tikai teritoriālajos centros, bet arī dienas centros un kopienas centrā, kas būtiski ietekmē sniegto pakalpojumu nodrošināšanas iespējas un kvalitāti.

Lai uzlabotu situāciju, iecerēts Dienas centru un Kopienas centra nodot ārpakalpojumam, saglabājot esošā pakalpojuma sniegšanas konceptu, kā arī iepirkt pakalpojumu darbam ar jauniešiem, jo nav pietiekams pakalpojumu klāsts un apjoms darbā ar jauniešiem un viņu ģimenēm.

Ieguvumi

Šādi risinājumi dotu iespēju noturēt esošos darbiniekus un piesaistīt jaunus kvalificētus speciālistus, nodrošināt dienesta sniegto pakalpojumu kvalitātes nepazemināšanos un pieejamību, pilnveidot esošo sociālā darba sistēmu pašvaldības līmenī, attīstīt alternatīvus sociālos pakalpojumus esošām un jaunām mērķa grupām, pārdalīt resursus  pamatdarbības nodrošināšanai, plānot darbu paaugstinātas darba intensitātes apstākļos ar samazinātiem resursiem un samazināt administratīvo slogu.

 

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators,  e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.