Mājokļi Pilsētā un sabiedrībā

Saeima šā gada 30.maija sēdē galīgajā lasījumā apstiprināja grozījumus Dzīvokļa īpašuma likumā, kas atvieglos lēmumu pieņemšanas procedūru daudzdzīvokļu ēkās, tādējādi nodrošinot efektīvāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, kā arī veicinot dzīvokļu īpašnieku iespējas lemt par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu ēkās.

Līdz šim likumā bija noteikts, ka dzīvokļu īpašnieku kopsapulce ir lemttiesīga, ja dalībnieku reģistrācijas sarakstā reģistrētie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk nekā pusi, jeb 50%+1 no visiem dzīvokļu īpašumiem.

Saeimas šodien apstiprinātie grozījumi likumā paredz, ka gadījumā, ja kopsapulce nav lemttiesīga (reģistrācijas sarakstā reģistrētie dzīvokļu īpašnieki nepārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem), tad to varēs sasaukt atkārtoti. Ja kopsapulce ar to pašu darba kārtību tiks atkārtoti sasaukta mēneša laikā, tā būs lemttiesīga, ja dalībnieku reģistrācijas sarakstā reģistrētie dzīvokļu īpašnieki pārstāvēs vairāk nekā vienu trešdaļu no visiem dzīvokļu īpašumiem.

Līdzīgs risinājums paredzēts arī aptaujās - ja dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem, noteiktajā termiņā nebūs snieguši rakstveida atbildi, mēneša laikā varēs tikt organizēta atkārtota aptauja, kurā tāda paša lēmuma pieņemšanai nepieciešams, lai “par” nobalso vairāk nekā viena trešdaļa no visiem dzīvokļu īpašniekiem.

Šāds risinājums tika izvēlēts, jo daudziem dzīvokļu īpašniekiem trūkst intereses par kopības darbību, tādēļ viņi nepiedalās kopības gribas veidošanā. Tas saistīts arī ar to, ka arvien biežāk dzīvokļu īpašumi netiek lietoti pašu vai ģimenes locekļu vajadzībām, bet gan tiek izīrēti vai arī jau sākotnēji iegādāti kā investīciju objekti. Tāpat šāda risinājuma izvēle ir saistīta ar nepieciešamību nodrošināt efektīvu dzīvojamo māju ikdienas pārvaldīšanu (uzturēšanu).

Apstiprinātie grozījumi gan attiecībā uz atkārtotajā kopsapulcē, gan aptaujā virzāmajiem lēmumiem neattieksies uz likumā jau šobrīd (17.pantā) noteiktajiem gadījumiem, kad nepieciešams lielāks balsu skaits par vienkāršu balsu vairākumu no visiem dzīvokļu īpašumiem.

Papildus grozījumi likumā nosaka arī dzīvokļa īpašnieka pienākumu norādīt Būvniecības informācijas sistēmā savu kontaktinformāciju vai arī to iesniegt dzīvojamās mājas pārvaldniekam, ja Būvniecības informācijas sistēma netiek izmantota. Šāds pienākums izvirzīts ar mērķi atvieglot dzīvojamās mājas pārvaldnieka saziņu ar dzīvokļu īpašniekiem, kā arī veicināt lēmumu pieņemšanas procesa efektivitāti, nosakot, kādi ir dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas procesā izmantojamie saziņas līdzekļi.

Grozījumi likumā stāsies spēkā š.g. 1. novembrī, kas saistīts ar nepieciešamību pilnveidot Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāti, nodrošinot tās atbilstību Dzīvokļa īpašuma likumā veikto grozījumu saturam.

Detalizēti ar Saeimas apstiprinātajiem grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā var iepazīties Saeimas tīmekļa vietnē.