Covid-19 Pilsētā un sabiedrībā
Vakcinācijas Kongresu namā

Jaunajā mācību gadā izglītoties varēs klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus – regulāru informēšanu, distancēšanos, higiēnu un personas veselības stāvokļa uzraudzību. To paredz 17. augustā valdībā atbalstītie  grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Mācību process pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē

Nodarbinātie un skolēni pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē var piedalīties ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu. Pirmie testi skolēniem jānodod jau pirms mācību gada sākuma - no 23. līdz 30.augustam. Turpmākā testēšana notiks atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra  tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Tests nav jāveic personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Testēšanu skolēniem apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Izglītības iestādē (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes un augstākās izglītības iestādes) testa veikšana notiks sadarbībā ar konkrētu laboratoriju, un izglītības iestādei ir tiesības nodot tai skolēna datus.

Ar izglītības iestādē veikto testu tā derīguma laikā skolēns varēs piedalīties klātienē interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās un darba ar jaunatni aktivitātēs arī citās izglītības iestādēs.

Bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai negatīva testa skolēns nevarēs piedalīties klātienes mācībās. Vecākiem ir tiesības izvēlēties savam bērnam izglītību ģimenē, kas iespējama no 1.līdz 8.klasei (ieskaitot). Joprojām paliek spēkā nosacījums, ka nepieciešamo formalitāšu kārtošanai nav nepieciešams iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu. Vienlaikus svarīgi atcerēties, ka izglītība ģimenē nav attālinātās mācības - par mācību procesu un tā rezultātiem atbildību uzņemas paši vecāki, skolai sniedzot metodisko atbalstu un vienojoties par iegūto zināšanu pārbaudi.

Pirmsskolas izglītība

Nodarbinātie klātienē var piedalīties izglītības procesā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu. Bērni pirmsskolas izglītībā netiek testēti un nelieto sejas maskas. Maskas var nelietot arī  nodarbinātie ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Profesionālā izglītība, pieaugušo neformālā izglītība

Nodarbinātie un izglītojamie izglītības procesā profesionālās izglītības programmās, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās, kā arī neformālās izglītības programmās klātienē var piedalīties ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu. Audzēkņiem profesionālās pamatizglītības, vidējās izglītības un arodizglītības programmās, kas tiek uzsāktas pēc pamatizglītības ieguves, testēšanas izmaksas sedz no valsts budžeta līdzekļiem. Savukārt, izglītojamie, kuri apgūst profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas, testēšanas izmaksas sedz par saviem līdzekļiem.

Izglītības iestādes atbildība

Izglītības iestādei ir jānosaka kārtība un konkrēts atbildīgais, kas koordinē un atbild par procesu organizēšanu - par bērnu un nodarbināto testēšanu, skolēnu un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaudi, koplietošanas telpu izmantošanu u.c.

Izglītības iestādei jānodrošina regulāra mācību telpu vēdināšana atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātajam katras mācību telpu individuālajam vēdināšanas režīmam.

Ar izglītības iestādē izstrādāto kārtību skola iepazīstina skolēnus, vecākus, nodarbinātos, kā arī pakalpojumu sniedzējus. Izstrādātā kārtība ir jāpublicē iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē.

Mutes un deguna aizsegu lietošana

Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās mutes un deguna aizsegu var nelietot bērni, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem. Sejas maskas nelieto arī sportisti sporta treniņu (nodarbību) laikā, sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā, kā arī atbilstoši mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves specifikai.

Mutes un deguna aizsegus mācību telpā nelieto 1.-3.klašu skolēni, bet viņiem maskas jālieto, atrodoties koplietošanas telpās, piemēram, skolas gaitenī.  Šāds izņēmums noteikts, jo jaunākā vecuma skolēni vēl tikai mācās mācīties, tostarp apgūst lasītprasmi un attīsta komunikācijas prasmes, savukārt, mutes un deguna aizsegu lietošana var to apgrūtināt. Izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, nepieciešamības gadījumā pieņem ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par masku lietošanu minētajās klasēs.

Mutes un deguna aizsegus mācību telpā var nelietot arī izglītojamie, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Vienlaikus izglītības iestādei ir jāparedz, kā visi skolēni tiek regulāri informēti par masku lietošanu un higiēnas prasību ievērošanu, jo izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, var pieņemt pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu visiem izglītojamiem.

Augstskolas un koledžas

Koledžās un augstskolās studiju programmas īstenošanā un apguvē klātienē piedalās personas tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas specifiku, koledža/augstskolās ir tiesīga pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot studiju kvalitātes līmeņa nesamazināšanos.

Pārejas periodā - līdz 2021. gada 10.oktobrim - klātienē var piedalīties personas arī negatīvu Covid-19 testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā.

Augstskolai ir jāapkopo informācija par ārvalsts studējošā ierašanās laiku un uzturēšanās vietas adresi Latvijā. Ja tas iespējams un nepieciešams, sadarbībā ar studējošo augstskola nodrošina viņam iespēju ievērot pašizolāciju.

Darbs ar jaunatni

Darbā ar jaunatni klātienes aktivitātēs piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Aktivitātes notiek pēc iepriekšēja pieraksta. Iekštelpās var pulcēties ne vairāk kā 20 jauniešiem un vienam jaunietim ir ne mazāk kā 3 m2 no pieejamās platības, nodrošinot telpu regulāru vēdināšanu. Ārpus telpām nodarbībā var piedalīties līdz 40 jauniešiem. Skolā veiktais negatīvā testa rezultāts dod iespēju  piedalīties arī darba ar jaunatni aktivitātēs.

Interešu izglītība, neformālā izglītība

Klātienē interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai  negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Skolā veiktais negatīvā testa rezultāts dod iespēju  apmeklēt arī interešu izglītības pulciņus un profesionālās ievirzes izglītības programmas. Ja izglītojamais neapgūst pamatizglītību vai vidējo izglītību, bet apmeklē tikai interešu izglītības pulciņus, tad testēšana jāveic patstāvīgi.

Organizējot interešu izglītības, neformālās izglītības un pedagogu profesionālās pilnveides programmas, iekštelpās nevar būt vairāk kā 20 izglītojamo, katram ne mazāk kā 3 m2 no pieejamās platības. Ārpus telpām nodarbībā var piedalīties līdz 40 dalībniekiem. Nodarbībām jānotiek pēc iepriekšēja pieraksta, telpas regulāri jāvēdina (mācību telpas astronomiskās stundas ietvaros vismaz 15 minūtes). Minētās prasības neattiecas uz gadījumiem, kad izglītības programma tiek īstenota vienas un tās pašas klases, profesionālās izglītības grupas (kursa) vai pirmsskolas izglītības grupas ietvaros.

Sporta treniņi un sacensības

Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu sporta treniņi var notikt gan ārpus telpām, gan arī iekštelpās. Telpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkst pulcēties ne vairāk kā 20 audzēkņu, un vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 25 m2 no apmeklētājiem pieejamās sporta norises vietas telpu platības (publiskas lietošanas peldbaseinā – 15 m2 no ūdens virsmas platības). Piepildījums telpai, kurā notiek treniņprocess, nedrīkst pārsniegt 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj šo telpu infrastruktūra. Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mācību saturā paredzētās sporta stundas gan ārtelpās, gan iekštelpās arī turpmāk var notikt visiem vienas klases izglītojamiem neatkarīgi no to skaita.

Treniņu procesu īsteno, veicot audzēkņu un nodarbināto iknedēļas testēšanu. Audzēkņu testēšanu varēs neveikt, ja dalībnieku skaits grupā ir ne vairāk kā pieci. Tāpat Covid-19 testu varēs neveikt personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.

Saglabājot patreizējo regulējumu sporta sacensību organizēšanai, vienlaikus ir paplašinātas iespējas organizētā un kontrolētā viedā organizēt sporta sacensības iekštelpās. Tādejādi, ja tiks ievēroti noteiktie epidemioloģiskie drošības pasākumi, tai skaitā, sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par  negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem pēdējās nedēļas laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs, tad šādas sporta sacensības turpmāk drīkstēs notikt arī iekštelpās. Gadījumā, ja sporta sacensībām piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tad šādas sporta sacensības drīkst noteikt bez papildus ierobežojumiem.

Tāpat ir precizēts sportistu minimālais vecums dalībai starptautiskās sporta sacensībās, līdzšinējo 10 gadu vietā to nosakot 7 gadi, tādejādi nodrošināt vienlīdzīgu pieeju salīdzinot ar vispārējo iekštelpu sporta sacensību regulējumu.

Cilvēks reģistrējas, lai saņemtu vakcīnu
Digitālais sertifikāts
Zāļu valsts aģentūras informatīvs materiāls par vakcīnām pret Covid-19: uzzini par vakcīnu izstrādi, darbību, intervālu starp devām un biežākajām blakusparādībām

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) atgādina, ka vakcīnu mērķis ir novērst saslimšanu ar koronavīrusu, tai skaitā pasargāt no simptomātiskas saslimšanas, smagas Covid-19 slimības gaitas, hospitalizācijas un nāves. 

Līdz šim Eiropā, tai skaitā Latvijā, lietošanai apstiprinātas četras Covid-19 vakcīnas. 

Lai iegūtu pilnīgu un noturīgu aizsardzību pret koronavīrusu, nepieciešamas divas Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca vakcīnas devas, vai viena deva – Janssen vakcīnas gadījumā. ZVA vērš uzmanību, ka aizsardzība var nebūt pilnīga līdz 7 dienām pēc Pfizer-BioNTech, līdz 14 dienām pēc Moderna un līdz 15 dienām pēc AstraZaneca vakcīnas otrās devas saņemšanas. Janssen Covid-19 vakcīnas lietošanas gadījumā nepieciešama viena deva un pilnīga aizsardzība iestājas 14 dienas pēc tās saņemšanas.

Otrā Pfizer-BioNTech vai Moderna vakcīnas deva jāsaņem vismaz 3 līdz 4 nedēļas pēc pirmās devas. Savukārt AstraZeneca vakcīnai otrās devas rekomendētais intervāls ir 9-12 nedēļas, vakcinācijas rokasgrāmatā norādīts, ka šīs vakcīnas otrās devas saņemšanas vizīte plānojama tuvāk 12. nedēļai. 

Vakcīna tiek ievadīta cilvēka augšdelmā.         

Kā vakcīnas tika apstiprinātas?

Vakcīnas tika izstrādātas un apstiprinātas paātrinātā kārtībā. Tas bija iespējams, jo eksperti visā pasaulē sadarbojās, lai atklātu vakcīnu. Notika ātra apmainīšanās ar būtisku informāciju. Vienlaikus tika veikti vairāki pētījumi par vakcīnas drošumu un efektivitāti. Tādējādi tika ietaupīts daudz laika. Šie pētījumi tika izvērtēti, tiklīdz bija zināmi to rezultāti.
    
Tādējādi bija iespējams šīs vakcīnas izstrādāt un apstiprināt ātrāk nekā parasti, neizlaižot būtiskus procesa soļus. Vakcīnas apstiprinājusi Eiropas Zāļu aģentūra, kuras zinātniskās komitejās piedalās arī ZVA speciālisti.

Biežākās blakusparādības

ZVA atgādina, ka līdzīgi kā pēc citu vakcīnu saņemšanas, arī pēc Covid-19 vakcīnu saņemšanas var rasties blakusparādības. Vairums blakusparādību rodas, jo vakcīnas stimulē cilvēka organisma imūnsistēmu. 

Tā rezultātā daļai cilvēku viņu organisma īpatnības dēļ var rasties sagaidāmas reakcijas jeb blakusparādības. Tomēr šādu reakciju rašanās vai trūkums neliecina par to, cik stipra vakcinācijas rezultātā būs iegūtā organisma aizsardzība.

Pētījumi liecina, ka biežākās blakusparādības ietver paaugstinātu ķermeņa temperatūru (dažkārt virs 38°C), drudzi, galvassāpes, nogurumu, sāpes injekcijas vietā, muskuļu un locītavu sāpes, apsārtumu, pietūkumu injekcijas vietā. Šīs blakusparādības parasti ilgst 1 līdz 3 dienas un pēc tam izzūd.

Pacientiem jāvēršas pie ārsta, ja pēc vakcīnas saņemšanas rodas bažas par novērotajām blakusparādībām. Gan ārsts vai farmaceits, gan pacients var ziņot par konstatētām zāļu, to vidū arī vakcīnu, izraisītām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai. Ziņojumu var iesniegt arī elektroniski Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē www.zva.gov.lv > “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm un biovigilanci”.

ZVA uzsver, ka visas ES apstiprinātās vakcīnas ir pārbaudītas un drošas lietošanai. 

Vai drīkstu saņemt vakcīnu? Būtiskākie brīdinājumi

Informatīvajā materiālā ietverta svarīgākā informācija, kad pirms vakcinācijas veikšanas būtu jākonsultējas ar ārstu. 

Proti, cilvēkam jājautā savam ģimenes ārstam, vai drīkst saņemt šīs vakcīnas, ja iepriekš pēc cita veida vakcīnas saņemšanas ir bijusi alerģiska reakcija vai ir bijusi alerģiska reakcija pēc pirmās vakcinācijas ar šīm Covid-19 vakcīnām. 

Pirms vakcinācijas nepieciešams konsultēties ar speciālistu, kurš izvērtēs vai drīkstat vakcinēties. Pirms vakcinēšanās nepieciešams obligāti informēt ārstu, ja tiek novērota smaga saslimšana, drudzis, Covid-19 raksturīgi simptomi, ir apstiprināta saslimšana ar Covid-19, ir jāievēro pašizolācija vai karantīna pēc kontaktēšanās ar cilvēku, kam ir Covid-19, vai tas gaida testa rezultātus, kā arī ja ir nokavēta vakcinācijas vizīte. 

Informatīvajā materiālā norādīta visu reģistrēto vakcīnu informācija, taču tā neaizstāj oficiālo zāļu lietošanas instrukciju, kas ikvienam pieejama Zāļu reģistrā, un ārsta sniegtos norādījumus.