Informējam, ka Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija saziņai (tālruņa numurs, e-pasta adrese) un IP adrese) apstrādes mērķi ir:

  1. Identificēt Jūs un pārliecināties, vai Jūs atbilstat ar Rīgas domes priekšsēdētāja 22.04.2021. rīkojumu RD-21-54-r “Par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa rīkošanu” apstiprinātajā konkursa nolikumā noteiktajiem projekta idejas iesniegšanas kritērijiem;
  2. Saziņai ar Jums konkursa nolikumā minētajos gadījumos;

Jūs kā iesniedzējs esat atbildīgs par personas datu nodošanas Rīgas pilsētas pašvaldībai likumību, tai skaitā Jums ir aizliegts sniegt Rīgas pilsētas pašvaldībai personas datus, ja šai apstrādei nepastāv juridisks pamats.

1. Informācija par projekta idejas iesniedzēju:

Projekta idejas iesniedzējs fiziska persona

Projekta idejas iesniedzējs juridiska persona (nevalstiskā organizācija)

2. Informācija par projekta ideju:

2.1. Informācija par projekta idejas īstenošanas vietu

2.2. Projekta idejas nosaukums (īss, uzmanību saistošs, līdz 50 zīmēm)

2.3. Īss projekta idejas apraksts interneta vietnei www.balso.riga.lv, līdz 250 zīmēm.

Norādiet jomas, kurā ietilpst projekta ideja.

2.5. Projekta idejas apraksts un tā sabiedriskā nepieciešamība (aprakstiet projekta ideju – kā vajadzētu izskatīties projekta idejai un tās atsevišķiem elementiem, kādu pievienoto vērtību projekta ideja sniegs apkaimei un rīdziniekiem, nosauciet galveno mērķa grupu un uz projekta ideju attiecināmo konkursa nolikuma 3. punktā noteikto konkursa mērķi, līdz 2500 zīmēm)

Norādiet projekta idejas darbu apjomu, iespējamās darbu un materiālu izmaksas.Tāmes veidlapa pieejama šeit:


Maksimums 1 failu. 5 MB limits Atļautie veidi: , xls, xlsx.

3. Pielikumi:

Norādāmi visu projekta ideju būtisko elementu izmēri cm un to izvietojums uz zemesgabala robežu plāna vai izdrukas kādā no interneta vietnēm:


Maksimums 1 failu. 10 MB limits Atļautie veidi: jpg, png, .
Tikai viens fails. 50 MB limits Atļautie veidi: jpg, png, pdf.
Var pievienot trīs datnes
Maksimums 1 failu. 10 MB limits Atļautie veidi: pdf, doc, docx.

Paldies, par projekta ideju!