Ikvienam daudzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekam ir tiesības zināt, vai mājai, kurā viņam ir īpašums, ir veikta tehniskā apsekošana.

 • Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkām ne retāk kā reizi 10 gados ir jāveic tehniskā apsekošana.
  • Tajā tiek pievērsta uzmanība ēkas būvkonstrukcijām visā ēkā, īpaši pārbaudot ēkas mehānisko stiprību, stabilitāti, lietošanas drošību, ugunsizturību un tai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu faktisko tehnisko stāvokli, kā arī iespējamās patvaļīgās būvniecības novērtējumu un ietekmi uz ēkas nesošajām konstrukcijām. Šo apsekošanu veic sertificēts būvspeciālists.
 • Profilaktiskā apsekošana jāveic reizi gadā, konstatējot, vai nav notikusi ēkas nosēšanās, radušās plaisas, atvērušās šuves starp mājas elementiem, atlobījies apmetums, vai nav radušies mitruma un aukstuma izraisīti bojājumi, deformācijas un pelējums.
  • Šo apsekošanu var veikt apsaimniekotajs vai īpašnieks.

Vērsies pie apsaimniekotāja un noskaidro savas ēkas tehnisko stāvokli!

 1. Dokumentācija jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv.
 2. Atbilstoši atzinuma secinājumiem ir jāveic tajā minētie ieteikumi, lai ēku var droši ekspluatēt. Šādas pārbaudes ir nepieciešamas dzīvojamo māju bīstamības novēršanai. Savlaicīgi konstatējot konstrukciju bojājumus, iespējams savlaicīgi plānot remontdarbus nākamajiem gadiem, un dzīvokļu īpašniekiem ir pietiekams laiks, lai uzkrātu nepieciešamos finanšu līdzekļus.
 3. Ja ir jāveic būvdarbi, nepieciešams noalgot sertificētu būvspeciālistu, kurš novērtēs veicamo darbu apjomu un izstrādās būvniecības dokumentāciju iesniegšanai Būvniecības informācijas sistēmā.
 4. Pēc dokumentācijas saskaņošanas var sākt būvdarbus.
 5. Pēc būvdarbu beigšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments tos pārbaudīs un pieņems.

Uzdod apsaimniekotājam organizēt tehnisko ēkas apsekošanu. Tas ir maksas pakalpojums un to var veikt tikai sertificēts būvspeciālists. Kontaktus iespējams atrast Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv

Ja ēka ir deformējusies (plaisas, sagāzumi uc.) īpašnieki var paši pasūtīt  ēkas monitoringu gan dzīvokļiem,  gan konstruktīvajiem elementiem un novērot, vai deformācija turpinās. Ja deformācija pastiprinās, tad nepieciešams veikt ēkas tehnisko apsekošanu.

 • Tehniskās apsekošanas veikšana ir maksas pakalpojums un to var veikt tikai sertificēts būvspeciālists. Kontaktus iespējams atrast Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv
 • Būvspeciālists sagatavo tehniskās apsekošanas atzinumu, kur ir teikts, vai iedzīvotāji ēku var vai nevar šobrīd izmantot. Ja atzinumā teikts, ka  ēka ir avārijas stāvoklī, tad nav nepieciešama visu kopīpašnieku saskaņojums avārijas situācijas novēršanai.
 • Ēkas apsaimniekotājam jāorganizē atzinumā noteiktie darbi, lai novērstu ēkas bīstamību;
 • Ja ir jāveic būvdarbi, nepieciešams noalgot sertificētu būvspeciālistu, kurš novērtēs veicamo darbu apjomu un izstrādās būvniecības dokumentāciju iesniegšanai Būvniecības informācijas sistēmā. Kontaktus iespējams atrast Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv
 • Pēc dokumentācijas saskaņošanas, var sākt būvdarbus.
 • Pēc būvdarbu beigšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments tos pārbaudīs. Ja ēkas ekspluatācija tika aizliegta, šajā brīdī to atsāk.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pēc veiktā būvinspektora apsekojuma var:

 • uzdot veikt būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti;
 • uzdot novērst konstatēto bīstamību, informējot par to pašvaldību;
 • ja konstatēta būves bīstamība, — aizliegt tās ekspluatāciju līdz bīstamības novēršanai;
 • ja būve vai atsevišķa telpa tiek izmantota neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam, — aizliegt būves vai atsevišķas telpas ekspluatāciju un uzdot atjaunot iepriekšējo stāvokli.

Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, īpašniekam tā jāsakārto vai jānojauc.

Būvei jāatbilst šādām prasībām:

 • mehāniskā stiprība un stabilitāte;
 • ugunsdrošība;
 • vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums;
 • lietošanas drošība un vides pieejamība;
 • akustika (aizsardzība pret trokšņiem);
 • energoefektivitāte;
 • ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.

Pašvaldība nosaka būves īpašniekam (ja tāda nav, tad tiesiskam valdītājam) pienākumu būvi savest kārtībā, veikt būves konservāciju vai nojaukt būvi tādā apjomā, lai tā neradītu bīstamību. Gadījumos, kad būves īpašnieks nepilda pašvaldības lēmumu, pašvaldībai ir tiesības pašai organizēt būves sakārtošanu. Pašvaldībai ir tiesības veikt būves sakārtošanas darbus tikai tādā apmērā, kas novērš būves bīstamību un apdraudējumu sabiedrības  drošībai.