Rīdzinieki, kuri sev piederošos mājokļos bez maksas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, var pieteikties atlīdzībai par periodu līdz 60 dienām vai līdz 120 dienām.

Ir pieejami divi atlīdzību veidi.

1. Atlīdzība par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu

Personas, kuras sev piederošos mājokļos bez maksas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, var pieteikties atlīdzības saņemšanai par izmitināšanas nodrošināšanu.

 

Atlīdzības apmērs mājokļu īpašniekiem, kuri bez maksas izmitina bēgļus, ir 100 eiro mēnesī par pirmo izmitināto personu, 50 eiro mēnesī par katru nākamo izmitināto personu, bet ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par vienā mājoklī vai adresē uzņemtām personām.

 

Atlīdzību izmaksā par periodu līdz 120 dienām, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

 

Šo atlīdzību var saņemt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Vienai personai īpašumā esošo mājokļu skaits, par kuriem var pieteikties atlīdzībai, nav ierobežots. Atlīdzības maksai nodokļus nepiemēro.

 

No izmitinātajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem nedrīkst pieprasīt īres maksu.

 

 

Lai pieteiktos atlīdzībai jāaizpilda iesniegums atlīdzības un jāiesniedz vai nu klātienē AIC klientu apkalpošanas punktos, vai arī elektroniski parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pastu aic@riga.lv.

 

Uzmanību! Ja pieteikums iesniegts tad, kad valsts nodrošinātais izmitināšanas atbalsta periods bija 90 dienas, bet izmitināšana tiks nodrošināta 120 dienas, tad lūdzam atkārtoti iesniegt pieteikumu, pieprasot izmaksāt atlīdzību par vēl papildus 30 dienām.

Iesniegums atlīdzības saņemšanai par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu

2. Īres līgums ar privātpersonu (t.s. trīspusējais līgums)

Līgumā paredzētā īres maksa var būt ne lielāka par 300 eiro mēnesī par mājokli, iekļaujot visus ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus. Līgumu noslēdz uz periodu līdz 120 dienām, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

 

Iespējams arī slēgt līgumu, kurā noteiktā īres maksa ir līdz 600 eiro, iekļaujot visus ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, taču tad izmitināšanas periods, par kuru slēdz līgumu, ir līdz 60 dienām. Slēdzot līgumu, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments izvērtē piedāvāto mājokli un ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus un nosaka īres maksu, kas var būt mazāka nekā 600 eiro.

 

Īres maksai piemēro ienākuma nodokli. Privātpersonām jāreģistrē saimnieciskā darbība VID vai arī jāpaziņo VID par noslēgto īres līgumu.

 

Lai pieteiktos līguma slēgšanai, jāaizpilda pieteikums īres līguma slēgšanai, un jāiesniedz vai nu klātienē AIC klientu apkalpošanas punktos, vai arī elektroniski parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pastu aic@riga.lv.

 

Svarīgi!

Noteiktām personu grupām, kurām objektīvu iemeslu dēļ var būt apgrūtināta iespēja sev nodrošināt mājokli pēc valsts nodrošinātā izmitināšanas perioda, ir paredzēta iespēja saņemt izmitināšanas atbalstu arī pēc 120 dienu perioda, taču ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

 

Personas, kurām ir tiesības saņemt izmitināšanu pēc 120 dienu perioda:

 • personas ar invaliditāti;
 • nodrošina personas ar invaliditāti aprūpi;
 • personas pensijas vecumā atbilstoši Latvijā noteiktajam pensionēšanās vecumam;
 • personas, kuras Latvijā iegūst izglītību klātienē pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē;
 • sievietes grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā;
 • viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā;
 • personas, kuras nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi un bērnam nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.

 

Tas nozīmē, ka arī fiziskās un juridiskās personas, kuras bez maksas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, varēs saņemt atlīdzību par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu par periodu, kas pārsniedz 120 dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim, ja izmitina iepriekšminētās personas, kuras nespēj patstāvīgi nodrošināt sev izmitināšanu. Ja mājoklī tiek izmitinātas uzskaitītajām grupām piederošas personas, tad iesniegumā atlīdzības saņemšanai vai pieteikumā īres līguma slēgšanai, kā datumu, līdz kuram izmitināšana tiek nodrošināta, raksta 2023. gada 31. decembrim un pievieno dokumentus, kas apliecina personu piederību kādai no šīm grupām.

Lūdzam ņemt vērā!

Pieteikumi atlīdzības izmaksai un līgumu slēgšanai jāiesniedz Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā (AIC), bet tos izskatīs un lēmumus par atlīdzības izmaksu pieņems Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

 

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā 14 dienu laikā no brīža, kad ir uzsākta Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšana.

 

Atlīdzības pieteikumu vai īres līguma slēgšanas pieteikumu var iesniegt tikai dzīvojamo telpu īpašnieks vai kopīpašnieki, vai to pilnvarotās personas!

 

Ļoti būtiski ir precīzi aizpildīt pieteikuma veidlapu, tajā norādot:

 • precīzus izmitināto Ukrainas civiliedzīvotāju datus – skaidri salasāmus vārdus un uzvārdus, kā arī Latvijas Republikā piešķirtos personu kodus;
 • personu izmitināšanas periodu, norādot datumus no kura un līdz kuram (provizoriski) persona tiks izmitināta;
 • pievienot apliecinātu pilnvarojuma kopiju, ja mājoklis nepieder pieteikuma veidlapas iesniedzējam;
 • ja mājoklis ir vairāku personu kopīpašums, pieteikuma veidlapa jāaizpilda visiem kopīpašniekiem, norādot piekrišanu, ka atlīdzību saņem viens no kopīpašniekiem;
 • pieteikuma veidlapā jānorāda pieteikuma iesniedzēja bankas norēķina konts.

 

Izmaiņas atlīdzības pieteikumā - atsaukt pieteikumu par atlīdzības piešķiršanu vai iesniegt pieteikumu par izmaiņām, no kura datuma līdz kuram datumam un kura persona ir bijusi izmitināta - var iesniegt rakstiski brīvā formā tikai tā pati persona, kura bija iesniegusi pieteikumu par atlīdzības piešķiršanu, t.i., dzīvojamo telpu īpašnieks vai kopīpašnieki, vai to pilnvarotās personas.

 

Pieteikuma veidlapai jābūt parakstītai pašrocīgi, ja pieteikuma veidlapa tiek iesniegta klātienē, vai ar drošu elektronisko parakstu, ja tā tiek iesniegta, izmantojot elektronisko pastu. Vairāk par elektroniskajiem parakstiem: https://www.eparaksts.lv

 

Lūdzam Rīgas teritorijā esošo dzīvojamo telpu īpašniekus aizpildīt Rīgas valstspilsētas pašvaldības apstiprināto pieteikuma veidlapu, kura pieejama visos Apkaimju iedzīvotāju centros, kā arī interneta vietnē www.riga.lv.

Mājokļa pabalsts

Tāpat mudinām mājokļu īpašniekus pašiem slēgt īres līgumus ar Ukrainas civiliedzīvotājiem, jo ukraiņiem ir iespējams pieteikties mājokļa pabalstam, ko piešķir Rīgas Sociālais dienests dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai. Tas nozīmē, ka īres maksa un komunālie maksājumi nepaliks nenomaksāti.

 

Vairāk informācijas par pieteikšanos sociālajiem pabalstiem ŠEIT.