Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri ieradušies Latvijā un dzīvo Rīgā, var vērsties Rīgas Sociālajā dienestā (Kaļķu ielā 1, 106.kab.), lai saņemtu:
 • GMI pabalstu - mēnesī 109 eiro pirmajai personai un 76 eiro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā,
 • vienreizēju pabalstu krīzes situācijā - 272 euro pilngadīgai personai un 190 euro nepilngadīgai personai;
 • mājokļa pabalstu - atbilstoši īres līgumā noteiktajam, nepārsniedzot noteiktos normatīvos izdevumus.  

Pamata pabalstus (GMI, mājokļa pabalstu) piešķir par pilniem trīs mēnešiem. To nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta trešās daļas pirmais punkts. Pirmo trīs mēnešu periodā Ukrainas civiliedzīvotāju mājsaimniecības materiālais stāvoklis netiek izvērtēts.

 

Atkārtoti, pēc trīs mēnešu perioda, vēršoties Rīgas Sociālajā dienestā un pieprasot GMI un/vai mājokļa pabalstu, tiks izvērtēti mājsaimniecības locekļu ienākumi atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam.

 

Tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem trīs mēnešu periods noslēdzas līdz 31. maijam, ienākumu izvērtēšana netiks veikta arī jūnijā.

Громадяни України (цивільне населення), які прибули до Латвії та проживають у м.Ризі, можуть звернутися до Ризької соціальної служби (вул. Калькю, 1, кімната 106), щоб отримати:
 • Матеріальну допомогу GMI - 109 євро на місяць для першої особи та 76 євро для кожної наступної особи в одному домогосподарстві,
 • Одноразову допомогу у кризовій ситуації: 272 євро для дорослого та 190 євро для неповнолітнього;
 • Матеріальна допомога на житло - відповідно до положень договору оренди, що не перевищує зазначених нормативних витрат.

 

Основні види допомоги  (GMI, матеріальна допомога на житло) надаються на повні три місяці. Це визначено 1 пунктом 3 частини 36 статті Закону про соціальні послуги та соціальну допомогу. Протягом перших трьох місяців матеріальне становище домогосподарства цивільного населення з України не буде оцінюватися.

 

Знову ж таки, через три місяці, при зверненні до Ризької соціальної служби та подачі запиту на виплату GMI та/або житлової допомоги, доходи членів домогосподарства будуть оцінюватися відповідно до Закону про соціальні послуги та соціальну допомогу.

 

Для тих громадян України, у яких 90-денний період перебування у Латвії завершується до 31-го травням , оцінка доходів не здійснюватиметься також у червні.

Lai saņemtu sociālo palīdzību, viena no personām Ukrainas civiliedzīvotāja mājsaimniecībā vēršas pašvaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu, kurā norāda savu:

 

 1. un kopā ar to vienā mājsaimniecībā dzīvojošu personu vārdu, uzvārdu un Fizisko personu reģistrā reģistrēto personas kodu (iesniegumā jābūt visu pilngadīgo ģimenes locekļu parakstiem);
 2. deklarēto vai faktisko dzīvesvietas adresi Latvijas Republikā;
 3. tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi, ja tādi ir;
 4. Latvijas Republikas kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru. ! Skaidras naudas izmaksas no 01.07.2022 netiks veiktas.

 

Atkārtoti vēršoties Sociālajā dienestā un aizpildot iesniegumu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros, Ukrainas kara bēgļiem Latvijā būs iespēja arī turpmāk saņemt pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas.

Для отримання соціальної допомоги одна з осіб, які разом перебувають у одному домогосподарстві (громадяни України), звертається до соціальної служби самоуправління із заявою, в якій вказує:

 

 1. ім'я, прізвище та зареєстрований в реєстрі фізичних осіб ідентифікаційний код осіб, які проживають разом з заявником в одному домогосподарстві, (заява має містити підписи всіх повнолітніх членів сім'ї);
 2. заявлена або фактична адреса проживання в Латвійській Республіці;
 3. номер телефону та адреса електронної пошти, якщо є;
 4. номер рахунку платіжної або поштової системи розрахунків кредитної установи Латвійської Республіки.

! Виплати готівкою з 01.07.2022 не здійснюватиметься!

Повторно звертаючись до Соціальної служби та заповнюючи заяву на отримання допомоги у межах підтримки Європейського фонду для найбільш знедолених осіб , переселені особи в Латвії матимуть можливість продовжувати отримувати продукти харчування та базові пакети матеріальної підтримки.

 

Svarīgi! 

Tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri pēc trīs mēnešu perioda atkārtoti vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, lai pieprasītu pabalstus, ir jāiesniedz Latvijas Republikas kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas konta pārskats par iepriekšējiem 3 mēnešiem visiem mājsaimniecības locekļiem, kuriem šie konti ir atvērti. 

 

! Skaidras naudas izmaksas no 01.07.2022. netiks veiktas.

 

Lai noskaidrotu un risinātu situāciju ar dzīvesvietu pēc 25. maija, Ukrainas pilsoņiem jāzvana uz tel.nr. +37167105783.

Важливо!!!

Цивільні громадяни України, які повторно звертаються до Ризької соціальної служби через три місяці для отримання матеріальної допомоги, повинні надати виписку платіжного або поштового розрахункового рахунку кредитної установи Латвійської Республіки за попередні 3 місяці для всіх осіб домогосподарства у кого ці рахунки відкриті.

 

! Виплати готівкою з 01.07.2022 не здійснюватиметься!

 

Для з’ясування та вирішення питання з місцем проживання після 25 травня громадянам України необхідно зателефонувати за тел. +371 67105783.

Materiālo resursu izvērtēšana

Pašvaldības sociālais dienests pirms lēmuma par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa vai sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā pieņemšanas izvērtē mājsaimniecības kopējos materiālos resursus, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un ievērojot, ka par ienākumiem neuzskata:

 • vienīgā mājokļa iegādei piešķirtā kredīta pamatsummu un procentu maksājumu,
 • no sava īpašuma atsavināšanas gūto ienākumu daļu, kas izlietota vienīgā mājokļa iegādei,
 • summu, ko persona maksā vai saņem kā uzturlīdzekļus bērnam un kas nepārsniedz valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru katram bērnam, izņemot gadījumu, kad uzturlīdzekļi tiek maksāti, pamatojoties uz tiesas nolēmumu,
 • ģimenes valsts pabalstu un piemaksas pie šā pabalsta,
 • bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu,
 • pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana,
 • pabalstu par asistenta izmantošanu,
 • pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti, kurai ir apgrūtināta pārvietošanās,
 • pabalstu ar celiakiju slimam bērnam,
 • pabalstus bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā,
 • sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās,
 • studējošā kredītu,
 • stipendijas personām, kuras mācās vai studē, līdz minimālās mēneša darba algas apmēram,
 • bērna, kas jaunāks par 18 gadiem, ienākumus no algota darba vai pašnodarbinātības līdz minimālās mēneša darba algas apmēram,
 • personai sniegto finansiālo atbalstu par dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos, izņemot pasākumus ar darba līgumu slēgšanu, algotos pagaidu sabiedriskos darbus, dotāciju bezdarbnieka ikmēneša ienākumiem komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai,
 • papildu izdevumu kompensāciju saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību,
 • kompensāciju kriminālprocesā cietušai personai,
 • atlīdzību par asins vai asins komponentu ziedošanu,
 • pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu,
 • līdzekļus, kas gūti no labdarības fondiem, un sociālo kampaņu rezultātā gūto materiālo labumu noteiktam mērķim,
 • vienreizējo finansiālo atbalstu bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai,
 • kā arī šajā likumā noteiktos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus un pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu pabalstus;

Personai darbspējīgā vecumā, kura vēlas saņemt sociālās palīdzības pabalstus, izņemot pabalstu krīzes situācijā, vai izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, un kura nestrādā, ir pienākums reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā un pildīt bezdarbnieka pienākumus, izņemot gadījumu, kad persona ir:

 1. ar invaliditāti, vecuma pensijas saņēmējs vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajā vecumā;
 2. sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā vai cita persona mājsaimniecībā, kura nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi, pieskatīšanu, ja to objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt citādā veidā;
 3. viens no bērna ar invaliditāti vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;
 4. vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē.
Оцінка матеріальних ресурсів

Перед прийняттям рішення про надання домогосподарству чи особі в домогосподарстві статусу малозабезпеченого чи малозабезпеченого домогосподарства чи надання соціальної допомоги муніципальна соціальна служба оцінює сукупні матеріальні ресурси домогосподарства за доступною у державній інформаційній системі та  системі самоуправління інформацією  та враховуючи, що прибутком не вважається:

 • сплата основної суми та відсотків за кредитом, наданим на купівлю єдиного житла,
 • частина доходу від відчуження свого майна, що використовується на придбання єдиного житла,
 • сума, сплачена або отримана особою як аліменти на дитину, яка не перевищує загальнодержавного мінімального розміру аліментів на кожну дитину, якщо аліменти не виплачуються на підставі рішення суду,
 • державна допомога на сім’ю та надбавки до неї,
 • допомога по догляду за дитиною-інвалідом,
 • допомога інваліду, який потребує догляду,
 • надбавка за послуги помічника,
 • транспортна допомога інваліду з обмеженими фізичними можливостями,
 • допомога на дитину з целіакією
 • допомога у разі народження дитини та смерті особи,
 • соціальні гарантії для дитини-сироти та дитини, яка залишилася без піклування батьків після закінчення соціального догляду,
 • студентський кредит,
 • стипендії , до розміру мінімальної місячної заробітної плати ,для осіб, які навчаються,
 • доходи дитини віком до 18 років від оплачуваної роботи або самостійної діяльності до розміру мінімальної місячної заробітної плати,
 • матеріальна допомога, що надається особі для участі в заходах активної зайнятості, крім заходів із укладенням трудових договорів, оплачуваних тимчасових громадських робіт, допомоги на місячний дохід безробітного для відкриття підприємницької діяльності та самозайнятості,
 • компенсація додаткових витрат, пов'язаних з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням,
 • відшкодування шкоди потерпілому від кримінального провадження,
 • компенсація за здачу крові або її компонентів,
 • повернення надмірно сплаченого податку на доходи фізичних осіб,
 • кошти, отримані від благодійних фондів, та матеріальні вигоди від соціальних кампаній на певну мету,
 • одноразова матеріальна допомога біженцю або особі, яка набула альтернативного статусу,
 • а також визначені цим Законом муніципальні соціальні допомоги та муніципальні виплати з добровільної ініціативи;

 

Особа працездатного віку, яка бажає отримувати іншу соціальну допомогу, окрім кризової допомоги чи  довідку відповідність на отримання статусу малозабезпеченого або малозабезпечену сім'ю, і яка не працює, зобов'язана зареєструватися в органах державної служби зайнятості та виконувати обов'язки безробітної особи, за виключенням якщо ця особа:

 1. інвалід, одержувач пенсії за віком або одержувач допомоги по державному соціальному страхуванню у віці, необхідному для призначення державної пенсії за віком;
 2. жінка під час відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, один із батьків дитини під час догляду за дитиною або інша особа в домогосподарстві, яка здійснює догляд, догляд за дитиною дошкільного віку, якщо його неможливо забезпечити іншим способом з об'єктивних причин та обставин;
 3. один із батьків дитини-інваліда, якщо дитина не отримує відповідних послуг з догляду;
 4. віком до 15 років, яка здобуває освіту за денною формою навчання у закладі початкової освіти, загальної середньої чи професійно-технічної середньої освіти або є студентом денної форми навчання у вищому навчальному закладі.