Sociālās palīdzības saņemšana

Lai saņemtu sociālo palīdzību Rīgas valstspilsētas pašvaldībā, viena no personām Ukrainas civiliedzīvotāja mājsaimniecībā vēršas Pāles ielā 9 ar iesniegumu, kuru parakstījušas visas mājsaimniecības pilngadīgās personas (var latviešu, krievu, angļu valodā), kurā norāda savu:

 1. un kopā ar to vienā mājsaimniecībā dzīvojošu personu vārdus, uzvārdus un Fizisko personu reģistrā reģistrētos personas kodus;
 2. deklarēto vai faktisko dzīvesvietas adresi Latvijas Republikā;
 3. tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi, ja tādi ir;
 4. Latvijas Republikas kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru.

Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tādas pašas tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, kādas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā  noteiktas Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem, ievērojot šādus nosacījumus:

 • pašvaldības sociālais dienests pirmos trīs kalendāra mēnešus pēc Ukrainas civiliedzīvotāja mājsaimniecības pirmreizējā iesnieguma saņemšanas dienas neveic materiālo resursu izvērtēšanu pirms lēmuma pieņemšanas par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu;
 • pēc šī termiņa beigām pašvaldības sociālais dienests sociālo palīdzību piešķir atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam, proti, ņem vērā, ja Ukrainas civiliedzīvotāja mājsaimniecība gūst ienākumus no darba samaksas, atlīdzības vai saimnieciskās darbības vai no sociālās drošības sistēmas.
Отримання соціальної допомоги

З метою отримання соціальної допомоги в Ризькому державному міському муніципалітеті одна з осіб, що перебувають у  одному домогосподарстві громадянина України, повинна звернутися до Центру по вул. вулиця Палес, 9 (Pāles iela 9) із заявою, підписаною усіма особами домогосподарства, які досягли повноліття (може бути латвійською, російською, англійською мовами), із зазначенням:

 1. свого імені та імен осіб, які проживають разом з ним в одному домогосподарстві та персональні ідентифікаційні коди, зареєстровані в Реєстрі фізичних осіб;
 2. заявленої або фактична адреса місця проживання в Латвійській Республіці;
 3. номеру телефону і адреса електронної пошти, якщо такі є;
 4. номеру рахунку платіжної або поштової системи розрахунків кредитної установи Латвійської Республіки.

Українські цивільні особи мають ті ж права на соціальне обслуговування та соціальну допомогу, що визначені в Законі про соціальні послуги та соціальну допомогудля громадян Латвії та негромадян Латвії, при дотриманні наступних умов:

 • муніципальна соціальна служба не здійснює оцінку матеріальних ресурсів до прийняття рішення про надання допомоги на соціальну допомогу протягом перших трьох календарних місяців після дати надходження першої заяви від домогосподарства цивільного населення України;
 • після закінчення цього терміну муніципальна соціальна служба надає соціальну допомогу відповідно до Закону про соціальне обслуговування та соціальнудопомогу, тобто враховується, якщо домогосподарство цивільного жителя України отримує дохід від заробітної плати, винагороди або господарської діяльності або від системи соціального забезпечення.
Rīgas Sociālais dienests piešķir un izmaksā Ukrainas civiliedzīvotājiem
 • GMI pabalstu - 137 eiro pirmajai personai un 96 eiro katrai nākamajai personai Ukrainas civiliedzīvotāja mājsaimniecībā mēnesī;

 • vienreizēju pabalstu krīzes situācijā - 272 eiro pilngadīgai personai un 190 eiro par katru bērnu;

 • mājokļa pabalstu – ja Ukrainas civiliedzīvotājs noslēdzis dzīvojamo telpu īres līgumu ar izīrētāju vai  apakšīrnieku, ja viņam ir tādas tiesības.
 • Valsts un pašvaldība nodrošina Ukrainas civiliedzīvotājam cita veida atbalstu, ja, izvērtējot personas individuālās vajadzības, tiek konstatēta tā nepieciešamība. Tas var ietvert pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu pabalstus un pakalpojumus atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam un bez materiālās situācijas izvērtēšanas, ja tāda paredzēta, kā arī pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam.
Ризька соціальна служба надає та виплачує українським цивільним особам

 

 • Допомогу GMI - 137 євро для першої особи і 96 євро  на місяць за кожну наступну особу в домогосподарстві цивільного громадянина України;
 • одноразова допомога в кризовій ситуації - 272 євро для дорослої людини і 190 євро на дитину;
 • допомогу на житло — якщо український цивільний громадянин уклав договір оренди житла з орендодавцем або суборендарем, якщо він має такі права.
 • Держава та місцеве самоврядування надаютьінші форми підтримки українському цивільному населенню, якщо при оцінці індивідуальних потреб людини встановлена потреба в ній.  Сюди можуть входити пільги і послуги муніципальних добровільних ініціатив відповідно до обов'язкових нормативних актів муніципалітету без оцінки матеріального становища, якщо вони передбачені, а також надбавка на оплату тих чи інших витрат відповідно до обов'язкових нормативних актів муніципалітету.
Materiālo resursu izvērtēšana

Pēc trīs kalendāra mēnešiem pēc Ukrainas civiliedzīvotāja mājsaimniecības pirmreizējā iesnieguma saņemšanas dienas pašvaldības sociālajā dienestā sociālo palīdzību piešķir atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam.

Izņēmums ir tie Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri ieradās Latvijā martā un tika pieņemts lēmums sociālo palīdzību piešķirt trīs mēnešiem, t.i., līdz 31.maijam, arī jūnijā saņem sociālās palīdzības pabalstus bez materiālās situācijas izvērtēšanas. 

Par jūlija, augusta, septembra mēnešiem un turpmāk sociālo palīdzību var piešķirt, izvērtējot materiālo situāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un MK noteikumu Nr.809 2.punktā noteiktos dokumentus.

 

Lai saņemtu pabalstu, vienai no mājsaimniecības personām jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā (Pāles ielā 9 ) un jāiesniedz sekojošus dokumentus:

 1. iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
 2. darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
 3. izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības[1] par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 4. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem,;
 5. dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus[2] par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
 6. dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā, ja persona vēlas mājokļa pabalstu;
 7. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

 

Ja persona darbspējas vecumā (no 15 gadu vecuma līdz 64 gadiem un 3 mēnešiem) nav atradusi darbu un nestrādā, jāvēršas Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk – NVA) un jāpilda bezdarbnieka pienākumi, izņemot gadījumu, kad persona ir:

 1. ar invaliditāti, vecuma pensijas saņēmējs vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajā vecumā;
 2.  sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā vai cita persona mājsaimniecībā, kura nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi, pieskatīšanu, ja to objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt citādā veidā;
 3. viens no bērna ar invaliditāti vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;
 4. vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē.

Iesnieguma iesniedzējs paraksta deklarāciju, apliecinot tajā iekļauto ziņu patiesumu. 

Deklarācijā tiek iekļautas ziņas par ienākumiem no darba samaksas, atlīdzības vai saimnieciskās darbības vai no sociālās drošības sistēmas iepriekšējos trīs kalendāra mēnešos.

Оцінка матеріальних ресурсів

Після закінчення трьох календарних місяців після дати надходження першої заяви домогосподарством цивільного громадянину України до муніципальної соціальної служби соціальна допомога надається відповідно до Закону про соціальні послуги та соціальні послуги та соціальну допомогу.

Виняток становлять українські цивільні особи, які прибули до Латвії в березні і було прийнято рішення про надання соціальної допомоги на три місяці, тобто до 31 травня, також в червні отримують соціальну допомогу без оцінки матеріального становища. 

Соціальна допомога може надаватися на липень, серпень, вересень і далі, шляхом оцінки матеріального становища, з використанням даних, що містяться в інформаційних системах державного та місцевого самоврядування та документах, зазначених у п. 2 Постанови Кабінету Міністрів  № 809.

 

Для отримання допомоги одна особа  з домогосподарств повинна звернутися до Ризької соціальної служби вулиця Палес, 9 (Pāles iela 9) і подати наступні документи:

 1. заява з підписом осіб, які досягли повноліття та проживають в одному домогосподарстві ;
 2. заява роботодавця про винагороду за повні останні три календарні місяці для кожного працівника в домашньому господарстві;
 3.  довідку про доходи від господарської діяльності за повні останні три календарні місяці по кожній особі, яка здійснює господарську діяльність в домашньому господарстві;
 4. виписку з рахунку кредитних організацій або рахунку поштової розрахункової системи всіх осіб у домогосподарстві за повні останні три календарні місяці;
 5. документи, що підтверджують доходи нерегулярного характеру і виплати , отримані за період 12 календарних місяців до подання заяви;
 6. документи для розрахунку житлової допомоги , що підтверджують витрати, пов'язані з використанням житла, а також пред'явлення документів, що підтверджують користування житловим приміщенням (наприклад, договір оренди), якщо таких документів немає в розпорядженні соціальне обслуговування,  якщо людина хоче отримати житлову допомогу  ;
 7. інші документи, якщо це необхідно для прийняття рішення про надання соціальної допомоги або визначення статусу  малозабезпеченого домогосподарства.

 

Якщо особа працездатного віку (від 15 років до 64 років протягом 3 місяців) не знайшла роботу і не працює, зверніться до Державного агентства зайнятості (далі — «NVA») і виконує обов'язки безробітного, за винятком випадків, коли людина:

 1. з інвалідністю, одержувач пенсії по віку або одержувач державної допомоги соціального забезпечення у віці, необхідному для призначення державної пенсії за віком;
 2. жінка під час декретної відпустки, один з батьків дитини в період догляду за дитиною або інша особа в домашньому господарстві, яка здійснює догляд, за дитиною дошкільного віку, якщо в силу об'єктивних обставин неможливо їх забезпечити будь-яким іншим способом;
 3. один з батьків дитини-інваліда, якщо дитина не отримує відповідних послуг по догляду;
 4. у віці 15 років, який здобуває освіту особисто в закладі початкової, загальної середньої або професійно-технічної середньої освіти або є студентом денної форми навчання у вищому навчальному закладі.

Заявник підписує декларацію, що підтверджує достовірність інформації, що міститься в ній. 

Декларація містить інформацію про доходи від винагороди, оплати праці або господарської діяльності або від системи соціального забезпечення за попередні три календарні місяці .

Palīdzības pakas

Ukrainas civiliedzīvotājiem, saņemot izziņu par krīzes situāciju, izziņu par atbilstību trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusam ir tiesības uz atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) darbības programmas ietvaros. Ir tiesības saņemt vienu no minētajām izziņām.

 

Ko var saņemt?

Viena persona trīs mēnešos var saņemt:

 • 2 pārtikas pakas;
 • 1 higiēnas un saimniecības preču paku;
 • 2 papildu bērnu pārtikas pakas, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem;
 • 1 papildu higiēnas preču paku, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā līdz 2 gadiem.

Papildus tam ģimenes ar sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem var saņemt mācību piederumu paku.

Atbalsta pakas var saņemt Pāles ielā 9 pēc izziņas saņemšanas!

Пакети допомоги

Цивільне населення України, при отриманні довідки про кризову ситуацію, довідки про відповідність малозабезпеченим або малозабезпеченим домогосподарствам має право напідтримку в рамках операційної програми Фонду європейської допомоги найбільш працездатним особам (EAFVP). Мають право на отримання однієї з перерахованих вище довідок.

 

Що можна отримати?

Одна людина за три місяці може отримати:

 • 2 пакети продуктів харчування;
 • 1 упаковка гігієнічних і господарських товарів;
 • 2 пакети додаткового дитячого харчування, якщо в сім'ї є маленькі діти віком від 7 до 24 місяців;
 • 1 додатковий пакет гігієнічних засобів, якщо в сім'ї є маленькі діти до 2 років.

Крім того, сім'ї з дітьми шкільного і дошкільного віку можуть отримати пакет освітнього приладдя. 

Пакети підтримки можна отримати за адресою вулиця Палес, 9 (Pāles iela 9)  після отримання довідки.

INFORMĀCIJAI: Ukrainas civiliedzīvotāju pagaidu aizsardzības statuss

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma mērķis ir atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā, kā arī vispārēja atbalsta sniegšana Ukrainas sabiedrībai. Likumā paredzētais atbalsts tiek sniegts bruņotā konflikta norises laikā.

Likuma izpratnē tie ir Ukrainas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kā arī personas, kuras Ukrainā saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju un nevar atgriezties savas pilsonības valstī, bezvalstnieka statusu vai starptautiskās aizsardzības statusu, un to ģimenes locekļi.

Ziņas par personām, kuras saņēmušas pagaidu aizsardzības statusu Latvijas Republikā, tiek iekļautas Fizisko personu reģistrā.

ДЛЯ ІНФОРМАЦІЇ: Статус тимчасового захисту цивільного населення в Україні

Метою «Закону про підтримку цивільного населення України» є надання підтримки українським цивільним особам, якізалишають Україну або які не можуть повернутися в Україну через конфлікт з рф  та під час перебігу цього збройного конфлікту, а також надання загальної підтримки українському суспільству. Передбачена законом  підтримка надається під час збройного конфлікту.

За змістом закону це громадяни України та члени їх сімей, а також особи, які отримали посвідку на постійне проживання в Україні і не можуть повернутися в країну свого громадянства, особа без громадянства або статусу міжнародного захисту, а також членів їх сімей.

Відомості про осіб, які отримали статус тимчасового захисту в Латвійській Республіці, включаються до Реєстру фізичних осіб.