Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Komisija nosaka izglītojamo veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu un atbalsta pasākumus valsts pārbaudījumos un ikdienā, pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem. - izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšana, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošana un atbalsta pasākumu piemērošana; - veselības stāvokļa izvērtēšana pirmsskolas vecuma bērniem ar dažādām saslimšanām un attīstības traucējumiem un skolēniem no 1. līdz 4. klasei ar garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem un grūtībām mācībās; - atzinuma sniegšana par iespēju turpināt izglītību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši: • vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai; • jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai; • speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4. klasei; - ieteikumu sniegšana ilgstoši slimojošo skolēnu mācību organizēšanai mājās; - konsultācijas speciālās izglītības jautājumos; - pašvaldības izglītības iestāžu speciālo pedagogu, logopēdu un psihologu darba koordinēšana.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  1.Ja nepieciešams saņemt atzinumu par piemērotāko izglītības programmu, vecāki telefoniski vai klātienē saskaņo vizītes laiku rindas kārtībā pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas speciālistiem. Vizītes laikā tiek veikta bērna spēju un attīstības pārbaude pie klīniskā psihologa, logopēda, speciālās izglītības pedagoga un izskatīti vecāku iesniegtie dokumenti. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta bērna intelektuālo spēju padziļināta psiholoģiskā izpēte, konsultācija pie ārsta - bērnu psihiatra un rehabilitologa.
  Pēc vizītes pie Komisijas speciālistiem atzinuma saņemšanai vecāki ar bērnu ierodas uz Komisijas sēdi. Komisija iepazīstas ar veiktās pārbaudes rezultātiem, iesniegtajiem dokumentiem un pārrunā iegūtos rezultātus ar vecākiem. Vecāki tiek konsultēti par bērna spējām piemērotāko izglītības programmu un saņem atzinumu. Vecāki saņem informāciju par Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēm, kuras īsteno ieteikto izglītības programmu.

  2.Ja nepieciešams saņemt atzinumu par ilgstoši slimojošo skolēnu mācību organizēšanu mājās, vecāki vai pilngadīgs izglītojamais telefoniski vai klātienē saskaņo laiku, kad jāierodas uz Komisijas sēdi. Ilgstoši slimojošie skolēni, ja ģimenes ārsts nav noteicis pārvietošanās ierobežojumus, ar vecākiem (pilngadīgi skolēni bez vecākiem) ierodas uz Komisijas sēdi, kurā tiek izskatīti iesniegtie dokumenti un pieņemts lēmums par mācību organizēšanu mājās uz noteiktu laiku. Ja mācības mājās noteiktas pirmo reizi, atzinumu iesniedz skolā, kurā izglītojamais mācās. Ja mācības mājās ieteiktas atkārtoti, tad komisija sniedz informāciju par Rīgas ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācības centriem skolās.
  Vecāki/ pilngadīgi izglītojamie saņem konsultācijas, iesniedz dokumentus un vienojas par vizītes laiku pie speciālistiem pa tālruni 67037322. Piemērotākās izglītības programmas ieteikšanai:
  1) bērna likumiskā pārstāvja iesniegums (veidlapa)
  2) ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli (forma 27/u)
  3) ārstu-speciālistu slēdzieni, izraksti no ārstniecības vai rehabilitācijas iestādēm, atbilstoši traucējuma veidam iesniedzamie dokumenti:
  - ar redzes traucējumiem - oftalmologa atzinums;
  - ar dzirdes traucējumiem - otolaringologa un logopēda vai audiologopēda atzinums, izglītojamiem ar smagas pakāpes (4., 5.pakāpe) vājdzirdību un nedzirdīgiem izglītojamiem – neirologa atzinums;
  - ar fiziskās attīstības traucējumiem - ortopēda vai rehabilitologa, vai bērnu ķirurga atzinums, izglītojamiem ar neiroloģiskām saslimšanām un fiziskās attīstības traucējumiem – neirologa atzinums;
  - ar somatiskām saslimšanām - alergologa vai pneimonologa, ftiziatra, endokrinologa vai gastroenterologa atzinums;
  - ar valodas attīstības traucējumiem - logopēda vai audiologopēda atzinums. Izglītojamiem no 5 gadu vecuma izglītības vai klīniskā psihologa atzinums;
  - ar jauktiem attīstības traucējumiem - izglītības vai klīniskā psihologa un psihiatra atzinums;
  - ar garīgās veselības traucējumiem - izglītības vai klīniskā psihologa un psihiatra atzinums;
  - ar garīgās attīstības traucējumiem, ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem - izglītības vai klīniskā psihologa un psihiatra atzinums;
  - ņemot vērā bērna veselības stāvokļa izmaiņas, papildus iepriekš norādītajiem atzinumiem, veselības stāvokļa precizēšanai, var iesniegt citu speciāistu atzinumus, piemēram, neirologa atzinumu, izrakstus no stacionāra, rehabilitācijas iestādes (to kopijas)
  4) informācija par izglītojamo no izglītības iestādes
  5) izglītības iestādes atbalsta personāla izpētes materiāli
  6) liecība vai sekmju izraksti (skolēniem)
  7) darba burtnīcas dzimtajā valodā un matemātika (skolēniem)
  Ilgstoši slimojošo izglītojamo mācību organizēšanai mājās:
  1) bērna likumiskā pārstāvja/ izglītojamā iesniegums (veidlapa)
  2) ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli (forma 27/u)
  3) skolas izziņas veidlapa
  4) liecība vai sekmju izraksti.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Norādītajā laikā izglītojamais kopā ar vecāku/ pilnvaroto pārstāvi/ pilngadīgs izglītojamais bez vecākiem/ pilnvarotā pārstāvja, ierodas vizītē pie speciālistiem, uz komisijas sēdi un pēc lēmuma pieņemšanas saņem Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Pakalpojuma pieteicējs divas dienas pirms vizītes saņem telefonisku atgādinājumu.