Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Paskaidrojuma raksta I daļu elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai, atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai iesniedz portālā www.bis.gov.lv/bis šādos gadījumos (Ministru kabineta 01.10.2014. noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi”):
1. piekārto kabeļu līniju ierīkošanai;
2. elektronisko sakaru tīklu pievadu ierīkošanai;
3. elektronisko sakaru kabeļu ieguldīšanai esošajā kabeļu kanalizācijā vai sakaru tīkla iekārtu izvietošanai iekārtu konteineros;
4. elektronisko sakaru tīklu pārbūvei;
5. elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai ēkas fasādē ielas pusē un publiskajā ārtelpā;
6. elektronisko sakaru staba, torņa vai masta (līdz 10 m) jaunai būvniecībai un pārbūvei (izņēmuma gadījumi minēti MK 01.10.2014. noteikumos Nr.501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi”);
7. elektronisko sakaru ārējo inženiertīklu jaunai būvniecībai un pārbūvei (izņēmuma gadījumi minēti MK 01.10.2014. noteikumos Nr.501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi”);
8. elektronisko sakaru inženiertīklu pievadu jaunai būvniecībai un pārbūvei (izņēmuma gadījumi minēti MK 01.10.2014. noteikumos Nr.501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi”).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  Būvniecības informācijas sistēmā aizpildīts iesniegums "Paskaidrojuma raksts inženierbūvei" ar nepieciešamajiem pielikumiem:
  1. elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projekts (projekta sastāvs norādīts MK 01.10.2014. noteikumos Nr.501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi”);
  3. saskaņojumi atkarībā no būvniecības ieceres;
  4. pilnvara, ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona;
  5. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinoši dokumenti;
  6. citi dokumenti, ja to nosaka normatīvie akti.

 2. Apmaksas solis
  Saskaņā ar Rīgas domes 01.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-164-sn “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un pašvaldības nodevu par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā” par lēmumu akceptēt paskaidrojuma rakstu maksājama nodeva:
  1) ) elektronisko sakaru tīkla pievada ierīkošanai vai būvniecībai fiziskām vai juridiskām personām 1 lēmums – 20 EUR.

  Maksājuma rekvizīti:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģ. Nr. 90011524360
  Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  Konta Nr. LV82RIKO0020100000002

  No nodevas samaksas ir atbrīvotas:
  1) personas ar I un II grupas invaliditāti, maznodrošinātas personas un represētās personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (būvniecības objekti – dzīvokļi, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai);
  2) būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība finansēta pilnā apjomā par pašvaldības budžeta līdzekļiem vai saskaņā ar pašvaldības lēmumu tiek veikta sociālās dzīvojamās mājas būvniecība;
  3) elektroenerģijas energoapgādes komersanti, kas ir licencēti vai atbilst noteikumiem par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem, ja plānotā būve (būvniecības ieceres objekts) būs energoapgādes komersanta īpašumā vai lietošanā un tiks tieši izmantota elektroenerģijas ražošanai vai pārvadei;
  4) valsts pārvaldes institūcijas.

 3. Saņemšanas solis
  Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Maksājumi

PozīcijaCena
Maksājuma nodeva elektronisko sakaru tīkla pievada ierīkošanai vai būvniecībai fiziskām vai juridiskām personām EUR