Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atļaujas saņemšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, un vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās un pasākumu laikā, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.

Procesa apraksts

 1. Informācija
  Atļaujas saņemšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, un vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās pasākuma laikā. (Publiska vieta - jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem; Pastāvīga tirdzniecības vieta – pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai iekārtota tirdzniecības vieta, kas reģistrēta nodokļus un nodevas reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā).

 2. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojums paredzēts ielu tirdzniecības organizēšani pasākuma laikā. (Ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām publiska pasākuma rīkošanai ir jāsaņem Rīgas pilsētas izpilddirektora atļauja vai saskaņojums, atļauja ielu tirdzniecībai pasākuma laikā tiek izsniegta pēc minētā saskaņojuma vai atļaujas publiska pasākuma rīkošanai izsniegšanas)
  Pakalpojums pieprasāms elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu https://www.eriga.lv. (izmantojot e-pakalpojumu: https://www.eriga.lv/Default.aspx), https://latvija.lv (izmantojot e-pakalpojumu: https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP216/Apraksts) vai klātienē, uzrādot dokumentu oriģinālus, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, kur Klientu apkalpošanas nodaļas speciālists ieskenēs dokumentus un elektroniski pievienos iesniegumam.

  Iesnieguma sagatavošanai iesniedzama šāda informācija:
  1) ielu tirdzniecības organizators (fiziskai personai norādāms vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods; juridiskai personai norādāms tās nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods);
  2) pasākums un tā organizators;
  3) ielu tirdzniecības norises vieta, datums un laiks;
  4) tirdzniecības vietu skaits katram tirdzniecības dalībniekam
  5) ielu tirdzniecības organizatora kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese);

  un šādi dokumenti:
  1) saskaņojums ar pasākuma organizatoru, izņemot gadījumus, kad pasākuma organizators un ielu tirdzniecības organizators ir viena un tā pati persona;
  2) aktuāla ielu tirdzniecības vietas krāsaina fotofiksācija (A4 formātā) (bez tirdzniecības vietas aprīkojuma);
  3) aktuāla ielu tirdzniecības vietas aprīkojuma skice, fotofiksācija vai tās vizualizācija vides kontekstā (A4 formātā);
  4) ielu tirdzniecības norises vietas izvietojuma zemesgabalā shēma (A4 formātā) atbilstošā mērogā ar izmēriem un piesaistēm, norādot ietves un brauktuves brīvo platumu, kas saskaņota ar Rīgas domes Satiksmes departamentu, ja darbība plānota ielas sarkanajās līnijās;
  5) saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts un pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma valdītāju un apsaimniekotāju;
  6) ar ielu tirdzniecības organizatora parakstu apliecināts ielu tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīts fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai nodokļu maksātāja kods, juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, realizējamās preču grupas un aizņemto tirdzniecības vietu skaits;
  7) katra ielu tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību;
  8) katra ielu tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka speciālā iekārta tiks ekspluatēta atbilstoši ražotāja prasībām un ievērojot ugunsdrošības noteikumus, ja paredzēta tirdzniecība no speciālām iekārtām ar karstajām uzkodām vai bezalkoholiskajiem dzērieniem izlejamā veidā.

 3. Pakalpojuma apmaksa
  Pašvaldības nodeva saskaņā Rīgas domes 2011. gada 18. janvāra saistošo noteikumu Nr. 109 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā" 16. punktu uz laiku līdz 2022. gada 31. decembrim netiek piemērota.

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Elektroniski parakstīta atļauja tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Ja dokumenti iesniegti klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, klients var norādīt, kurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra atrašanās vietā vēlas saņemt atbildi.

  Atļauja ir pieejama www.latvija.lv klienta pakalpojuma pieprasīšanas darba vidē.