Civilās aizsardzības plāns 
Satura rādītājs
Mācību sagatavošanas un norises plāns
Pārskats par civilās aizsardzības mācībām
Protokols
Apliecība K.Sokinam
1.pielikums. Bāzes atrašanās vietas plāns
2.pielikums. Civilās aizsardzības pasākumi:
*1. Bīstamās vielas
*2. Radiācija
*3. Terorisms
*4. Nezināmas izcelsmes vielas
*5. Bioloģiski aktīvās vielas
*6. Sprādzieni
*7. Zemestrīces
*8. Sabiedriskās nekārtības
*9. Kara darbība
3.pielikums. Bīstamo vielu izvietojuma shēma Bāzē
4.pielikums. Iznomāto noliktavu saraksts
5.1.pielikums. Ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes akts
5.2.pielikums. Ugunsdzēsības krānu pārbaudes akts
6.pielikums. Drošības datu lapas:
*Acetons
*Amonjaka (25%) šķīdums ūdenī
*Butanols
*Butilacetats
*Etanols
*Etikskabe
*Etilacetats
*Etilenglikols
*Formalins
*Izopropanols
*Ksilols
*Metanols
*Nātrija hidroksīda šķīdums
*Nefraze C2
*Ortofosforskabe
*Petroleja
*Salsskabe
*Sērskābe
*Skudrskābe
*Slapskabe
*Šķīdinātājs P-646
*Terpentins
*Toluols
*Ūdeņraža peroksīda šķīdums
*Vaitspirits
7.1.pielikums. 30m3 autocisternas ar sālsskābi sabrukums
7.2.pielikums. 30m3 autocisternas ar slāpekļskābi sabrukums
7.3.pielikums. 30m3 autocisternas ar nefrāzi sabrukums
7.4.pielikums. 35.5m3 dzelzceļa cisternas ar Na hidroksīda šķīdumu sabrukums
7.5.pielikums. 30m3 autocisternas ar toluolu sabrukums
7.6.pielikums. 30m3 autocisternas ar ksilolu sabrukums
7.7.pielikums. 30m3 autocisternas ar terpentīnu sabrukums
7.8.pielikums. 76m3 dzelzceļa cisternas ar izopropanolu sabrukums
7.9.pielikums. 76m3 dzelzceļa cisterna ar acetonu sabrukums
7.10.pielikums. 30m3 autocisternas ar nefrāzi sabrukums
7.11.pielikums. 30m3 autocisternas ar terpentīnu sabrukums
7.12.pielikums. 76m3 dzelzceļa cisternas ar acetonu sabrukums
7.13.pielikums. 76m3 dzelzceļa cisternas ar izopropanolu sabrukums
8.1.pielikums. Rik_Atbildīgās personas par Noteikumu Nr.141 prasību izpildi
8.2.pielikums. Rik_Atbildīgais par CA, Tehniskā komisija, CA vienības
8.3.pielikums. Rik_Atbildīgais par vides aizsardzību
8.5.pielikums. Rik_Atbildīgie par IAL lietošanu
8.6.pielikums. Rik_Atbildīgie par bīstamo kravu autopārvadājumiem
8.7.pielikums. Rik_DA speciālisti. darba vides iekšējā uzraudzība
8.8.pielikums. Rik_ Atbildīgie par ugunsdrošību un ugunsdzēsību
8.9.pielikums. Rik. Atbildīgais par elektrodrošību
8.10.pielikums. Rik_Atbildīgais par gāzes saimniecību
8.11.pielikums. Rik_Drošības konsultants
8.12.pielikums. Rik_Atbildīgie par darbu uzraudzību sprādzienbīstamā vidē
9.1.pielikums. Darbinieku apmācības programma CA jautājumos
9.2.pielikums. Rīkojums par darbinieku apmācību CA jautājumos
9.3.pielikums. Akts par darbinieku apmācību CA jautājumos
10.pielikums. Akts par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā
11.pielikums. Akts par personāla apmācību darbiem ar bīstamajām iekārtām
14.pielikums. Rīcības plāns sprādziena gadījumam
15.pielikums. Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumam
16.pielikums. Rīcības plāns bīstamo vielu noplūdes gadījumam
17.pielikums. Informatīvais materiāls sabiedrībai
18.pielikums. Apziņošanas shēma rūpnieciskās avārijas gadījumam

Titullapa
Sējums Nr.1 - Vispārējā daļa
Sējums Nr.2 - Operatīvā daļa:

1.pielikums - Bīstamības un risku samazināšanas pasākumu plāns 2016.-2021. darbības gadam 
2.pielikums - Objekta drošības sistēmas pašnovērtējums uz 2016.darbības gadu 
3.pielikums - SIA „PARS TERMINĀLS” objektu plānojuma un izvietojuma shēmas ar ēku, telpu un inženierbūvju izvietojumu. Evakuācijas plāns
4.pielikums - Uzņēmumu SIA “PARS TERMINĀLS” ugunsdzēsības ūdens apgādes un ugunsdzēsības sistēmas shēmas 
5.pielikums - Iespējamo avāriju seku iedarbības attālumi (16 attēli) 
6.pielikums - 2016.gada 8.jūlija SIA „PARS TERMINĀLS” rīkojums Nr.62/2016 “Par CA organizēšanu” ar pielikumiem  
7.pielikums - 2016.gada 8.jūlija SIA „PARS TERMINĀLS” rīkojums Nr.58/2016 “Par CAK sastāvu un darbību” ar pielikumiem 
8.pielikums - 2017.gada 9.jūnija SIA „PARS TERMINĀLS” rīkojums Nr.40/2017 “Par avārijgatavības nodrošināšanas vienību-grupu sastāviem” 
9.pielikums - SIA „PARS TERMINĀLS” rīcības plāni un Instrukcijas ugunsgrēka vai avārijas gadījumam naftas produktu noliktavās 
10.pielikums - Noslēgto sadarbības līgumu saraksts ar līgumorganizācijām (uz 2016.gadu). Sadarbības līgumu izvilkumu kopijas. 
11.pielikums - Tehnoloģisko iekārtu atslēgšanas instrukcija ugunsgrēka gadījumā 
12.pielikums - Elektroenerģijas atsēgšanas instrukcija NR. EAI-09/17                                           
13.pielikums - SIA „PARS TERMINĀLS” darbinieku apmācības programma ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos 2017. – 2019. gadam. Apmācību un treniņnodarbību plāns naftas produktu noplūdes likvidēšanas vienībai un ugunsdzēsēju vienībai uz 2017. gadu 
14.pielikums - Dokumentācija par 2015.gada 18.jūnijā SIA „PARS TERMINĀLS” (bijušā SIA „T2 TERMINAL”) teritorijā Tvaika ielā 7k-1, Rīgā vietēja līmeņa praktiskās civilās aizsardzības mācībām 
15.pielikums - Protokoli par SIA “PARS TERMINĀLS” ugunsdzēsības vienības praktiskām nodarbībām saskaņā ar izstrādātiem rīcības plāniem ugunsgrēka gadījumā naftas produktu terminālā 
16.pielikums - Avāriju seku likvidācijas resursu inventarizācijas protokols 
17.pielikums - 2016.gada 12.maija rīkojums Nr.39/2016 “Par rezerves tilpumu naftas produktu pārsūknēšanai avārijas gadījumā” 
18.pielikums - 2016.gadā realizētie pasākumi ugunsdrošības un CA jomā 
19.pielikums - 2016.gada 24.septembrī SIA „PARS TERMINĀLS” Civilās aizsardzības komisijas sēdes protokoli Nr.1/2016 un Nr.2/2016. 
20.pielikums - Uzņēmuma rīcībā esošās inženiertehnikas, aprīkojuma, ekipējuma, sakaru un ugunsdzēsības līdzekļu saraksts 
21.pielikums - Akts par individualo aizsardzības līdzekļu pārbaudi 

24. - pielikums - Informatīvais materiāls sabiedrībai   
25.pielikums - Instrukcijas par ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatāciju 
26.pielikums - Ugunsdzēšanas operācijas izpildes reglaments 


Sējums Nr3 - Bīstamo vielu drošības datu lapas:

Benzīns 
Ligroīns (nafta) 
Dīzeļdegviela (vasaras, ziemas) 
Dīzeļdegviela kuģiem 
Krāšņu kurināmais   
Katalītiskā gāzeļļa 
Aviācijas degviela JET A-1 
Aviācijas tehniskā degviela (ATK) 
Reaktīvo dzinēju degviela (RT) 
Petroleja (kerosine) 
L – tipa šķīdinātājs (solventnafta) 
Pirolīzes kondensāts 
Pirolīzes sveķi 
Alkilāts 
Absorbents 
Bioetanols (tīrs)  
Bioetanols denaturētais 
HYDRAL 3 EX 
ORCHIDEX AFFF 3%