Civilās aizsardzības plāns
Satura rādītājs
Informatīvais materiāls sabiedrībai

1.pielikums bāzes atrašanās vieta

2.pielikums:

2.Titullapa
2.1 pielikums Bāzes objektu, rezervuāru un bīstamo vielu  izvietojums
2.2. pielikums Autotransporta kustības shēma
2.3. pielikums Ugunsdzēsības ūdensapgādes shēma
2.4.pielikums Kanalizācijas sistēmas tīklu shēma
2.5.pielikums Elektrisko tīklu un elektroinstalācijas shēma
2.6.pielikums Dabasgāzes tīklu shēma
2.7.pielikums Ēku sadalījums pēc AUATS sistēmas esamības
2.7.pielikums Ēku sadalījums pēc AUATS sistēmas esamības
2.8.pielikums Evakuācijas plāns

3.pielikums:

3. Titullapa
3.1.pielikums Atbildīgie par darbībām ar ķīmiskajām vielām

3.2.pielikums Par vielu tirdzniecības ierobežojumiem
3.3.pielikums Par rezervuāru ekspluatācijas prasībām
3.4.pielikums Atbildīgais par dzelzceļa sliežu ekspluatāciju
3.5.pielikums Atbildīgie par ugunsdrošību un ugunsdzēsību
3.6.pielikums Atbildīgais par elektrodrošības prasību ievērošanu
3.7.pielikums Atbildīgais par gāzes saimniecības ekspluatāciju
3.8.pielikums Civilā aizsardzība un katastrofu pārvaldīšana

3.9.pielikums Drošības pārvaldības sistēma
3.10.pielikums Atbildīgie par IAL
3.11.pielikums  Atbildīgie par bīstamo kravu pārvadājumiem
3.12.pielikums Atbildīgie par DA sprādzienbīstamā vidē
3.13.pielikums Rezerves tilpnes

4.pielikums:

4.Titullapa
4.1.pielikums Ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes akts
4.2.pielikums. Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu, elektroiekārtu, zemējuma
4.3.pielikums. Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskās
4.4.pielikums. Rezervuāru grupu apvaļņojuma tehniskā stāvokļa pārbaudes akts

4.5.pielikums. Transportējamās spiedieniekārtas tehniskās pārbaudes protokols

5.pielikums:

5. Titullapa
5.1.pielikums Kārtība, kādā izmantojami ugunsdzēsības hidranti
5.2.pielikums. Kārtība, kādā atslēdzama elektrības padeve
5.3.pielikums. Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumam
5.4.pielikums. Rīcības plāns bīstamo vielu noplūdes gadījumam
5.5. pielikums. Rīcības plāns sprādziena draudu un sprādziena gadījumam

6.pielikums:

6. Titullapa
6.1.pielikums. Acetons
6.2.pielikums. Butan-1-ols
6.3.pielikums. Butilacetāts
6.4.pielikums. Denaturēts spirts
6.5.pielikums. Etiķskābe
6.6.pielikums. Etilacetāts
6.7.pielikums. Etilēnglikols
6.8.pielikums. Formalīns 35-38%
6.9.pielikums. Izopropanols
6.10.pielikums. Kaustiskās sodas šķīdums 30-50%
6.11.pielikums. Ksilols
6.12.pielikums. Metanols
6.13.pielikums. Metiletilketons
6.14.pielikums. Nefrāze C2
6.15.pielikums. Ortofosforskābe 74-85%
6.16.pielikums. Petroleja 80-95%
6.17.pielikums. Sērskābe, tehniskā
6.18.pielikums. Skudruskābe 85-90%
6.19.pielikums. Slāpekļskābe 56-60%
6.20.pielikums. Šķīdinātājs P-646
6.21.pielikums. Toluols
6.22.pielikums. Ūdeņraža peroksīda šķīdums 50 - 60%
6.23.pielikums. Vaitspirits

7.pielikums:

7. Titullapa
7.1.pielikums. 76 m3 dzelzceļa cisternas ar acetonu sabrukums
7.2.pielikums. 30 m3 autocisternas ar butan-1-olu sabrukums
7.3.pielikums. 60 m3 rezervuāra ar butilacetātu sabrukums
7.4.pielikums. 50 m3 dzelzceļa cisternas ar butilacetātu sabrukums
7.5.pielikums. 76 m3 dzelzceļa cisternas ar denaturēto spirtu sabrukums
7.6.pielikums. 50 m3 dzelzceļa cisternas ar etiķskābi sabrukums
7.7.pielikums. 20 m3 jūras konteinera ar etilacetātu sabrukums
7.8.pielikums. 50 m3 rezervuāra ar etilēnglikolu sabrukums
7.9.pielikums. 30 m3 autocisternas ar etilēnglikolu sabrukums
7.10.pielikums. 20 m3 autocisternas ar formalīnu 38% sabrukums
7.11.pielikums. 30 m3 autocisternas ar izopropanolu sabrukums
7.12.pielikums. 36 m3 dzelzceļa cisternas ar kaustiskās sodas 50% šķīdumu sabrukums
7.13.pielikums. 36 m3 autocisternas ar ksilolu sabrukums
7.14.pielikums. 76 m3 dzelzceļa cisternas ar metanolu sabrukums
7.15.pielikums. 26 m3 autocisternas ar metiletilketonu sabrukums
7.16.pielikums. 30 m 3 autocisternas ar nefrāzi C2 sabrukums
7.17.pielikums. 20 m3 jūras konteinera ar ortofosforskābi 85% sabrukums
7.18.pielikums. 30 m3 autocisternas ar petroleju 95% sabrukums
7.19.pielikums. 46,8 m3 rezervuāra ar sērskābi sabrukums
7.20.pielikums. 35,5 m3 dzelzceļa cisternas ar sērskābi sabrukums
7.21.pielikums. 20 m3 jūras konteinera ar skudruskābi 90% sabrukums
7.22.pielikums. 20,5 m3 rezervuāra ar šķīdinātāju P-646 sabrukums
7.23.pielikums. 47,3 m3 rezervuāra ar slāpekļskābi 60% sabrukums
7.24.pielikums. 43 m3 dzelzceļa cisternas ar slāpekļskābi 60% sabrukums
7.25.pielikums. 30 m3 autocisternas ar toluolu sabrukums
7.26.pielikums. 30 m3 autocisternas ar ūdeņraža peroksīda 60% šķīdumu sabrukums
7.27.pielikums. 30 m3 autocisternas ar vaitspirtu sabrukums

8.pielikums:

8. Titullapa
8.1.pielikums. Darbinieku apmācības programma CA un katastrofu pārvaldīšanas jautājumos
8.2.pielikums. Rīkojums par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā un rīcību avārijas situācijās
8.3.pielikums. Apmācību programma pirmās palīdzības sniegšanā un rīcībai avārijas situācijās
8.4.pielikums. Akts par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā un rīcību avārijas situācijās
8.5.pielikums. Protokols par apmācību IAL lietošanā
8.6.pielikums. Apmācība par IAL lietošanu Bāzē

9.pielikums:

9. Titullapa
9.1.pielikums. Civilās aizsardzības mācību programma (18.09.2018)
9.2.pielikums. Civilās aizsardzības mācību novērtējums (18.09.2018)
9.3.pielikums. Vietēja līmeņa CA mācību sagatavošanas un norises plāns (29.08.2017)
9.4.pielikums. Vietēja līmeņa CA mācību pārskats un novērtējums (29.08.2017)

10.pielikums:

10. Titullapa
10.1.pielikums. Īstermiņa pasākumu plāns rūpniecisko avāriju riska samazināšanai  2018-2019.g
10.2.pielikums. Ilgtermiņa pasākumu plāns rūpniecisko avāriju riska samazināšanai 2018.-2027.g
10.3.pielikums. Instrukciju un rīcības plānu saraksts (1.lapa)
10.3.pielikums. Instrukciju un rīcības plānu saraksts (2.lapa)

11.pielikums. Apziņošanas shēma avārijas vai katastrofas gadījumam

12.pielikums:

12. Titullapa
12.1. Bīstamās vielas vai maisījuma noplūde ar toksiskās zonas izveidošanos
12.2. Peļķes ugunsgrēka izcelšanās bīstamās vielas vai maisījuma noplūdes laikā
12.3. Bīstamās vielas vai maisījuma noplūde ar sprādzienbīstama maisījuma mākoņa izveidošanās
12.4. Ugunslodes ugunsgrēka izcelšanās
12.5. Sprādzienbīstamā tvaiku-gaisa maisījuma mākoņa sprādziens

13.pielikums. Izmantoto tiesību aktu saraksts

 

Titullapa
Sējums Nr.1 - Vispārējā daļa
Sējums Nr.2 - Operatīvā daļa:

1.pielikums - Bīstamības un risku samazināšanas pasākumu plāns 2016.-2021. darbības gadam 
2.pielikums - Objekta drošības sistēmas pašnovērtējums uz 2016.darbības gadu 
3.pielikums - SIA „PARS TERMINĀLS” objektu plānojuma un izvietojuma shēmas ar ēku, telpu un inženierbūvju izvietojumu. Evakuācijas plāns
4.pielikums - Uzņēmumu SIA “PARS TERMINĀLS” ugunsdzēsības ūdens apgādes un ugunsdzēsības sistēmas shēmas 
5.pielikums - Iespējamo avāriju seku iedarbības attālumi (16 attēli) 
6.pielikums - 2016.gada 8.jūlija SIA „PARS TERMINĀLS” rīkojums Nr.62/2016 “Par CA organizēšanu” ar pielikumiem  
7.pielikums - 2016.gada 8.jūlija SIA „PARS TERMINĀLS” rīkojums Nr.58/2016 “Par CAK sastāvu un darbību” ar pielikumiem 
8.pielikums - 2017.gada 9.jūnija SIA „PARS TERMINĀLS” rīkojums Nr.40/2017 “Par avārijgatavības nodrošināšanas vienību-grupu sastāviem” 
9.pielikums - SIA „PARS TERMINĀLS” rīcības plāni un Instrukcijas ugunsgrēka vai avārijas gadījumam naftas produktu noliktavās 
10.pielikums - Noslēgto sadarbības līgumu saraksts ar līgumorganizācijām (uz 2016.gadu). Sadarbības līgumu izvilkumu kopijas. 
11.pielikums - Tehnoloģisko iekārtu atslēgšanas instrukcija ugunsgrēka gadījumā 
12.pielikums - Elektroenerģijas atsēgšanas instrukcija NR. EAI-09/17                                           
13.pielikums - SIA „PARS TERMINĀLS” darbinieku apmācības programma ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos 2017. – 2019. gadam. Apmācību un treniņnodarbību plāns naftas produktu noplūdes likvidēšanas vienībai un ugunsdzēsēju vienībai uz 2017. gadu 
14.pielikums - Dokumentācija par 2015.gada 18.jūnijā SIA „PARS TERMINĀLS” (bijušā SIA „T2 TERMINAL”) teritorijā Tvaika ielā 7k-1, Rīgā vietēja līmeņa praktiskās civilās aizsardzības mācībām 
15.pielikums - Protokoli par SIA “PARS TERMINĀLS” ugunsdzēsības vienības praktiskām nodarbībām saskaņā ar izstrādātiem rīcības plāniem ugunsgrēka gadījumā naftas produktu terminālā 
16.pielikums - Avāriju seku likvidācijas resursu inventarizācijas protokols 
17.pielikums - 2016.gada 12.maija rīkojums Nr.39/2016 “Par rezerves tilpumu naftas produktu pārsūknēšanai avārijas gadījumā” 
18.pielikums - 2016.gadā realizētie pasākumi ugunsdrošības un CA jomā 
19.pielikums - 2016.gada 24.septembrī SIA „PARS TERMINĀLS” Civilās aizsardzības komisijas sēdes protokoli Nr.1/2016 un Nr.2/2016. 
20.pielikums - Uzņēmuma rīcībā esošās inženiertehnikas, aprīkojuma, ekipējuma, sakaru un ugunsdzēsības līdzekļu saraksts 
21.pielikums - Akts par individualo aizsardzības līdzekļu pārbaudi 

24. - pielikums - Informatīvais materiāls sabiedrībai   
25.pielikums - Instrukcijas par ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatāciju 
26.pielikums - Ugunsdzēšanas operācijas izpildes reglaments 


Sējums Nr3 - Bīstamo vielu drošības datu lapas:

Benzīns 
Ligroīns (nafta) 
Dīzeļdegviela (vasaras, ziemas) 
Dīzeļdegviela kuģiem 
Krāšņu kurināmais   
Katalītiskā gāzeļļa 
Aviācijas degviela JET A-1 
Aviācijas tehniskā degviela (ATK) 
Reaktīvo dzinēju degviela (RT) 
Petroleja (kerosine) 
L – tipa šķīdinātājs (solventnafta) 
Pirolīzes kondensāts 
Pirolīzes sveķi 
Alkilāts 
Absorbents 
Bioetanols (tīrs)  
Bioetanols denaturētais 
HYDRAL 3 EX 
ORCHIDEX AFFF 3%