Rīgas iela ziemā

Rīgas dome trešdien, 15. decembrī, pieņēma jaunu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu piešķiršanas kārtību galvaspilsētā, ieviešot jaunas atvieglojumu kategorijas, paplašinot īpašumu loku un iespējas saņemt nodokļa atvieglojumus.

Jaunā kārtība stāsies spēkā pēc apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Atsevišķas normas stāsies spēkā no 2023.gada.

Rīgas pašvaldība šā gada pavasarī izveidoja Nekustamā īpašuma nodokļa politikas komisiju, kuras mērķis bija sagatavot priekšlikumus NĪN politikas pārskatīšanai un īstenošanai atbilstoši Rīgas iedzīvotāju ilgtermiņa interesēm. Tagad ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi, kas turpmāk regulēs šī nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību galvaspilsētā. Noteikumos saglabātas līdz šim spēkā esošās  atvieglojumu kategorijas, kā arī ieviestas piecas jaunas atvieglojumu kategorijas.

Jaunās atvieglojumu kategorijas:

  • personai par zemi, uz kuras tiek celta jauna daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, jauna biroju ēka vai jauna ražošanas ēka – 70%;
  • personai par jaunuzceltām individuālām dzīvojamajām mājām, kas klasificējamas kā gandrīz nulles enerģijas ēkas – 90%;
  • personai par ēkām, kas uzceltas tādu projektu ietvaros, ko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir atzinusi par prioritārajiem investīciju projektiem – 50%;
  • personai, kura atzīta par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušu personu vai ir piedalījusies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā – 50%;
  • personai par nekustamo īpašumu, ko pakalpojumu sniegšanai izmanto organizācija, kurai noslēgts sadarbības līgums ar pašvaldību par šo pakalpojumu sniegšanu Rīgas iedzīvotājiem – 90%.

Būtiskākās izmaiņas, salīdzinot ar līdzšinējo regulējumu:

  • tiek paplašinātas iespējas piemērot atvieglojumus tiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kas dzīvo komunālajos dzīvokļos;
  • tiek paplašināts to nekustamo īpašumu loks, par kuriem var saņemt nodokļa atvieglojumus, ja konkrētais īpašums tiek izmantots sabiedriskā labuma organizācijas mērķu sasniegšanai, kā arī samazinātas iespējas manipulēt ar NĪN atvieglojumiem. Vienlaikus tiek mainīta pieteikšanās kārtība šo atvieglojumu saņemšanai, kā arī ieviesta atskaitīšanās sistēma par konkrētā īpašuma reālo izmantošanu taksācijas gadā;
  • tiek ieviests jauns priekšnoteikums atvieglojumu saņemšanai, proti, līdz taksācijas gada 1.janvārim nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai, aizbildnim vai aizgādnim ir jābūt reģistrējušam oficiālo elektronisko adresi vai piekritušam saziņai ar Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi ar e-pasta starpniecību un vienam no minētajiem elektroniskās saziņas kanāliem ir jābūt aktīvam visu taksācijas gadu. Norādītā prasība netiek attiecināta uz trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, pensionāriem, invalīdiem, kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem.

Rīgas dome atgādina, ka atsevišķām NĪN maksātāju kategorijām (maznodrošinātajiem, pensionāriem, iedzīvotājiem ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem, ēkām ar siltinātām fasādēm u.c.) par Rīgā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām - tiek piešķirti nodokļa atvieglojumi līdz pat 90% apmērā.
 
Plašāka informācija par pieejamajiem atvieglojumiem Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes mājsalapā https://pip.riga.lv/visi-pakalpojumi/nin-atvieglojumi/ vai https://pip.riga.lv/covid-19/ .
 
Konsultāciju vai papildu informāciju var saņemt pa tālruni +37180000850.