Dzīvojamā māja un vadi

Rīgā daudziem daudzdzīvokļu ēku pārvaldniekiem un īpašniekiem raizes sagādā nevienam nepiederoši un patvaļīgi izvietoti gaisvadi – starp ēkām izvilkti vadi un kabeļi. Lai risinātu esošo situāciju, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir sagatavojis ieteikumus namu apsamniekotājiem par rīcību, ja rodas aizdomas par daudzīvokļu ēkā patvaļīgi uzstādītu gaisvadu.

“Nereti gaisvadi ierīkoti vismaz pirms desmit gadiem un par to izbūvi nav pieejama nekāda dokumentācija. Gaisvadi bieži vien apgrūtina gan ēkas remonta darbus, gan arī tās uzturēšanu kārtību, piemēram, ziemā tīrot sniegu no jumta. Tāpēc esam sagatavojuši ieteikumus namu apsamniekotājiem par pareizāko rīcību, lai šādus vadus varētu demontēt. Jāuzsver, ka process prasīs vairākus mēnešus, jo ievērojamu laiku prasa sazināšanās ar telekomunikāciju operatoriem, lai konstatētu, ka gaisavads patiešām nepieder nevienam no tiem,” skaidro departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes vadītājs Valdis Dombrovskis.

  • Lai varētu demontēt gaisavadu, Pilsētas attīstības departaments aicina vadīties pēc norādītajiem četriem soļiem:
    • Pirmais solis - namu apsaimniekotājam ir jāpārliecinās, vai gaisvads ir marķēts jeb apzīmēts kā piederošs kādam telekomunikāciju operatoram. Departaments vairākkārt ir aicinājis pakalpojumu sniedzējus marķēt savus vadus un kabeļus, lai tos varētu atpazīt.
    • Otrais solis - namu apsaimniekotājam ir jāvēršas Pilsētas attīstības departamentā ar lūgumu konstatēt patvaļīgu būvniecību, veicot nesaskaņotu gaisvadu uzstādīšanu. Konstatējot patvaļīgu gaisa kabeļu un vadu izvietošanu, departamenta būvinspektors pieņems lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu un uzliks par pienākumu gaisvada īpašniekam saskaņot patvaļīgo būvniecību, ja to pieļauj normatīvie akti vai arī atjaunot iepriekšējo tiesisko stāvokli un demontēt gaisvadu. Katrs gadījums tiek vērtēts atsevišķi, parasti tam dodot termiņu - 6 mēneši. 
    • Trešais solis - nama pārvaldniekam pēc iedzīvotāju pieprasījuma ir tiesības organizēt gaisavada demontāžu, piesaistot būvdarbu veicēju vai to veikt pašu spēkiem. Lai to paveiktu, nepieciešams sagatavot darba zīmējumu, kurā redzams gaisavada novietojums. Ja gaisavads ir savienots ar blakusesošajām ēkām, tā demontāža ir jāsaskaņo ar to pārvaldniekiem vai īpašniekiem, lai gaisvada demontāža būtu droša. 
    • Ceturtais solis – pēc kabeļa demontāžas Pilsētas attīstības departamentā jāiesniedz izpildmērījums, kurā redzams, ka gaisa vadi ir demontēti. Tas nepieciešams, lai veiktu izmaiņas topogrāfiskajos datos.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar departamentu, zvanot pa tālruni +371 67105800 vai sūtot e-pastu: pad@riga.lv.

 

Informāciju sagatavoja: Kaspars Līcītis, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: kaspars.licitis@riga.lv.