Ziņo par vietu, kas jāattīra no sniega!

Iesniegto informāciju operatīvi saņems Pašvaldības policija.

Var pievienot līdz trīs fotogrāfijām.
Tikai viens fails. 20 MB limits Atļautie veidi: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, jpeg.

Ja ievadījāt vārdu, uzvārdu un e-pastu, Jūsu personas datu apstrādes nolūks ir saziņa par tīrīšanas vietas pieteikumu. Tiesiskais pamats – Jūsu (pilngadīgas personas) sniegta piekrišana, atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktam, kas sniegta brīvi, konkrēti un apzināti. Apstrādes ilgums - līdz piekrišanas atsaukšanai vai līdz apstrādes nolūka sasniegšanai  (notikums, kurš iestājas ātrāk).

Informējam, ka Jūs jebkurā brīdi variet atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, rakstot uz e-pastu: rdkp@riga.lv

Informējam, ka Jūs atbildiet par pareizu un precīzu savu datu iesniegšanu, kā arī informējam, ka trešo personu datu iesniegšana nav pieļaujama un var tikt uzskatīta par tiesību aktu pārkāpumu.

Personas datu saņēmēji

Dalībnieku personas datus apstrādās (personas datu saņēmēji): Rīgas domes Satiksmes vadības centrs, Administratīvā inspekcija.

Personas dati tiks nodoti Rīgas pilsētas pašvaldības apstrādātājam (Valsts reģionālās attīstības aģentūra, riga.lv tīmekļa vietnes uzturētājam), kuri personas datu apstrādi veic Rīgas pilsētas pašvaldības uzdevumā un vārdā.

Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības apstrādi pieejama: https://www.riga.lv/lv/privatuma-politika