Datums 7. jūlijs, 2021
Laiks14.00
Vieta Tiešsaistē
Rīgas domes sēžu zāle

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Grozījums Rīgas domes 2014. gada 25. novembra nolikumā Nr. 97 "Rīgas bāriņtiesas nolikums"
 2. Grozījumi Rīgas domes 2020. gada 3. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti"
 3. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nolikums
 4. Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"
 5. Par Rīgas domes 2009. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 11 "Par nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem
 6. Par Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas, Rīgas mobilitātes vīzijas un dizaina koncepciju Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas laukumam un Kristapa ielas un Melnsilu ielas krustojumam apstiprināšanu
 7. Grozījumi Rīgas domes 2006. gada 1. augusta saistošajos noteikumos Nr. 51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu Rīgā"
 8. Grozījumi Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 154 "Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi"
 9. Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 62 "Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā"
 10. Grozījumi Rīgas domes 2009. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu"
 11. Grozījumi Rīgas domes 2015. gada 12. maija saistošajos noteikumos Nr. 147 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu Rīgā"
 12. Grozījumi Rīgas domes 2008. gada 21. jūlija nolikumā Nr. 117 "Rīgas pilsētas būvvaldes nolikums"
 13. Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 15. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi"
 14. Grozījumi Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 98 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi"
 15. Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 16. Par grozījumu Rīgas domes 24.03.2021. lēmumā Nr. 473 "Par Rīgas domes Pieminekļu padomes sastāvu"
 17. Par Rīgas domes 2017. gada 24. janvāra saistošo noteikumu Nr. 245 "Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem
 18. Grozījumi Rīgas domes 2016. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 237 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli"
 19. Par grozījumu Rīgas domes 16.12.2020. lēmumā Nr. 212 "Par Rīgas vides aizsardzības fonda padomi"
 20. Par Rīgas domes 09.05.2000. lēmuma Nr. 8466 "Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās mājās, saraksta Nr. 32 apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
 21. Par Rīgas domes 28.03.2000. lēmuma Nr. 8330 "Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās mājās, saraksta Nr. 25 apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
 22. Par grozījumiem Rīgas domes 05.03.2002. lēmumā Nr. 1093 "Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās mājās, saraksta Nr. 106 apstiprināšanu"
 23. Par grozījumiem Rīgas domes 22.01.2002. lēmumā Nr. 939 "Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās mājās, saraksta Nr. 91 apstiprināšanu"
 24. Par grozījumiem Rīgas domes 15.01.2002. lēmumā Nr. 924"'Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās mājās, saraksta Nr. 89 apstiprināšanu"
 25. Par grozījumiem Rīgas domes 20.11.2001. lēmumā Nr.746 "Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās mājās, saraksta Nr.71 apstiprināšanu"
 26. Grozījums Rīgas domes 2013.gada 17.decembra nolikumā Nr.46 "Rīgas domes Dzīvojamo telpu apmaiņas komisijas nolikums"
 27. Par grozījumu Rīgas domes 04.07.2017. lēmumā Nr. 24"Par Rīgas domes Dzīvojamo telpu apmaiņas komisiju"
 28. Par apstrīdēto Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisijas 27.04.2021. lēmumu (protokols Nr.245, 2.19.punkts) ,,Par apkures veida maiņu dzīvojamā mājā Bruņinieku ielā 121A, Rīgā"
 29. Par grozījumu Rīgas domes 04.07.2017. lēmumā Nr. 26 "Par Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisiju"
 30. Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - zemesgabala Jaunciema gatvē 171, Rīgā (kadastra Nr. 01001130648), nodošanu īpašumā bez atlīdzības Latvijas valstij SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" personā privatizācijas procesa pabeigšanai un reālservitūta - ceļa servitūta - nodibināšanu
 31. Par grozījumiem Rīgas domes 14.12.2010. lēmumā Nr. 2325 "Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai vides nozarē nepieciešamo Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu saraksta Nr. 4 (atkritumu saimniecības objekti) apstiprināšanu un zemesgabalu piekritību un piederību"
 32. Par grozījumiem Rīgas domes 14.12.2010. lēmumā Nr. 2376 "Par pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) - izpildei nepieciešamo Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo zemesgabalu piekritību Rīgas pilsētas pašvaldībai"
 33. Par grozījumiem Rīgas domes 29.05.2020. lēmumā Nr. 335 "Par SIA "Rīgas ūdens" informatīvo stendu izvietošanu Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošajos zemesgabalos (kadastra apzīmējumi: 01001019000; 01000730173; 01000759013; 01000752078)"
 34. Par nekustamā īpašuma Vienības gatvē 3, Rīgā (kadastra Nr. 01000540171), un nekustamā īpašuma Vienības gatvē, Rīgā (kadastra Nr. 01000540047), daļas nodošanu Latvijas Universitātei bez atlīdzības
 35. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Zolitūdes ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000990827; kadastra apzīmējums 01000990826), atsavināšanu
 36. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Brūkleņu ielā 34, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001062192), atsavināšanu
 37. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) bez adreses, Rīgā (kadastra Nr. 01000240418; kadastra apzīmējums 01000240411), atsavināšanu
 38. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) bez adreses, Rīgā (kadastra Nr. 01000240417; kadastra apzīmējums 01000240412), atsavināšanu
 39. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Skanstes ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000240375; kadastra apzīmējums 01000240369), atsavināšanu
 40. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Buļļu ielā 7, Lilijas ielā 24A, Rīgā (kadastra Nr. 01000662006), atsavināšanu
 41. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta Rumbas ielā 77, Rīgā (kadastra Nr. 01001250802), privatizācijas projekta apstiprināšanu
 42. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta - neapbūvēta zemesgabala Spilves ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000770004), privatizācijas pabeigšanu
 43. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta - neapbūvēta zemesgabala Ķiburgas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000820519; kadastra apzīmējums 01000820504), privatizācijas pabeigšanu
 44. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Plēksnes ielā 14A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001030178), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Plēksnes ielā 14A, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem
 45. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Ģertrūdes ielā 86-19, Rīgā
 46. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Augusta Deglava ielā 152 k-1-24, Rīgā
 47. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Anniņmuižas bulvārī 44-24, Rīgā
 48. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Andreja Saharova ielā 5-34, Rīgā
 49. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Maskavas ielā 285 k-3-43, Rīgā
 50. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Dubultu ielā 16-69, Rīgā
 51. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Ģertrūdes ielā 86-12, Rīgā
 52. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - izīrēta dzīvokļa Nīcgales ielā 23-48, Rīgā, atsavināšanu
 53. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Bruņinieku ielā 119-3, Rīgā, atsavināšanu
 54. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Matīsa ielā 52D-17A, Rīgā, atsavināšanu
 55. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašumu - neizīrētu dzīvokļu Vēja ielā 18-4, Rīgā, un Vēja ielā 18-4A, Rīgā, atsavināšanu
 56. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Toma ielā 2-14, Rīgā, atsavināšanu
 57. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Piebalgas ielā 10A-32, Rīgā, atsavināšanu
 58. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Priežu ielā 6-2, Rīgā, atsavināšanu
 59. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Strēlnieku ielā 15-1A, Rīgā, atsavināšanu
 60. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Laboratorijas ielā 23-5, Rīgā, atsavināšanu
 61. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Biķernieku ielā 266-8, Rīgā, atsavināšanu
 62. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Piebalgas ielā 10A-26, Rīgā, atsavināšanu
 63. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Gulbju ielā 1B-14, Rīgā, atsavināšanu
 64. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Salacas ielā 7-3, Rīgā, atsavināšanu
 65. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Robežu ielā 4-14, Rīgā, atsavināšanu
 66. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Lēdurgas ielā 10-11A, Rīgā, atsavināšanu
 67. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Kojusalas ielā 11-11, Rīgā, atsavināšanu
 68. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Jaunciema gatvē 151-1, Rīgā, atsavināšanu
 69. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Dzegužu ielā 2-4, Rīgā, atsavināšanu
 70. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Blaumaņa ielā 25-21, Rīgā, atsavināšanu
 71. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Biķernieku ielā 248-1, Rīgā, atsavināšanu
 72. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Sīmaņa ielā 3A-13, Rīgā, atsavināšanu
 73. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Lāčplēša ielā 118-35, Rīgā, atsavināšanu
 74. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Katoļu ielā 9-104, Rīgā, atsavināšanu
 75. Par Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"
 76. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Rīgas 15. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju Aiju Lāci
 77. Pašvaldības kultūras iestādes "Ziemeļrīgas kultūras apvienība" nolikums
 78. Par grozījumiem Rīgas domes 06.11.2012. lēmumā Nr. 5456 'Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem'
 79. J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas nolikums
 80. Rīgas Purvciema vidusskolas nolikums
 81. Friča Brīvzemnieka pamatskolas nolikums
 82. Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas nolikums
 83. Rīgas 65.pamatskolas nolikums
 84. Rīgas 7.pamatskolas nolikums
 85. Rīgas 2.pamatskolas nolikums
 86. Grozījumi Rīgas domes 2014. gada 14. janvāra nolikumā Nr. 48 "Sporta skolas "Arkādija" nolikums"
 87. Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 23. aprīļa nolikumā Nr. 347 "Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" nolikums"
 88. Grozījumi Rīgas domes 2016. gada 17. maija saistošajos noteikumos Nr. 204 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam"

Domes priekšsēdētāja p.i. E.Smiltēns