Informējam, ka Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija saziņai (tālruņa numurs, e-pasta adrese), IP adrese) apstrādes mērķi ir:

  1. identificēt Jūs un pārliecināties, vai atbilstat Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu īstenošanas konkursa (turpmāk – Konkurss) nolikuma prasībām;
  2. Saziņai ar Jums Konkursa nolikumā minētajos gadījumos.

Jūs kā iesniedzējs esat atbildīgs par personas datu nodošanas Rīgas valstspilsētas pašvaldībai likumību, tajā skaitā Jums ir aizliegts sniegt Rīgas valstspilsētas pašvaldībai personas datus, ja šai apstrādei nepastāv juridisks pamats.

1. Informācija par projekta iesniedzēju:

Projekta iesniedzējs fiziska persona

Projekta iesniedzējs juridiska persona (nevalstiskā organizācija)

2. Informācija par projektu:

2.1. Informācija par projekta īstenošanas vietu

2.2. Projekta nosaukums (īss, uzmanību saistošs, līdz 50 zīmēm)

2.3. Īss projekta apraksts interneta vietnei www.balso.riga.lv, līdz 250 zīmēm.

Norādiet jomas, kurā ietilpst projekts.

2.5. Projekta apraksts un tā sabiedriskā nepieciešamība (aprakstiet projektu – kā vajadzētu izskatīties projektam un tā atsevišķiem elementiem, kādu pievienoto vērtību projekts sniegs apkaimei un rīdziniekiem, nosauciet galveno mērķa grupu un uz projekta  attiecināmo konkursa nolikuma 3. punktā noteikto konkursa mērķi, līdz 2500 zīmēm)

Norādiet projekta darbu apjomu, iespējamās darbu un materiālu izmaksas un to, vai projekts var tikt īstenots arī nepilnā apjomā.

Tāmes veidlapa pieejama šeit:


One file only. 20 MB limit. Allowed types: , xls, xlsx.

3. Pielikumi:

Norādāmi visu projekta būtisko elementu izmēri cm un to izvietojums uz zemesgabala robežu plāna vai izdrukas kādā no interneta vietnēm:


One file only. 20 MB limit. Allowed types: jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, pdf, ppt, pptx, zip.
Projekta vizualizācija (var pievienot 3 datnes)

Var pievienot trīs datnes

One file only. 20 MB limit. Allowed types: pdf, doc, docx.

Paldies, par iesniegto projekta ideju!