Mēnešalga:
1095 līdz 1216 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Amatu iela 4, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

                                                                   

                                                              Rīgas valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90011524360) iestāde

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

aicina pieteikties Pilsētvides attīstības pārvaldes

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas plānošanas nodaļas vakancei

vides pārvaldības galvenais (-ā) projektu vadītājs (-a)

Galvenie darba pienākumi:

 • sagatavot nosacījumus, atzinumus vides aizsardzības jomā teritorijas plānojumam, lokālplānojumiem un detālplānojumiem, plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu vides pārskatiem;
 • apsekot teritorijas dabā, izvērtēt plānotās darbības potenciālo ietekmi uz vidi un noteikt vides prasības zemes gabalu tālākai attīstībai;
 • amata pienākuma ietvaros gatavot Rīgas domes lēmumprojektus;

 • amata pienākuma ietvaros sagatavot un sniegt priekšlikumus, viedokļus par paredzētās darbības ietekmi uz vidi, paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, vides politikas dokumentu projektiem;

 • sagatavot un sniegt Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei priekšlikumus par atļaujas A un B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai izsniegšanu un tās nosacījumiem.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • augstākā izglītība vides zinātnē;
 • darba pienākumu veikšanai nepieciešamo tiesību aktu pārzināšana;
 • apliecināma profesionālā pieredze divi gadi;

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī mutvārdos un rakstos;

 • teicamas prasmes darbā ar MS Office, labas zināšanas darbā ar MicroStationAuto CAD programmatūru un prasmes izmantot biroja tehniku;

 • efektīvas sadarbības prasmes, precizitāte un atbildība darbu izpildē;

 • pieredze un prasmes dokumentu sagatavošanā.

Piedāvājam:

Darba alga un bonusi:

 • atlīdzība no 1095,- EUR līdz 1216,- EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • motivējoša piemaksu sistēma;

 • naudas balva, prēmija, izvērtējot darba rezultātus, vienu reizi gadā;

 • veselības apdrošināšanas polise;

 •  papildatvaļinājums līdz 10 dienām;

 •  citi.

Darba vide:

 •  dinamisks, radošs un atbildīgs darbs mūsdienīgā darba vidē;
 •  profesionālo zināšanu, iemaņu un prasmju pilnveides iespējas;
 • elastīga darba laika organizāciju un attālināta darba iespējas;

 • atsaucīgi kolēģi;

 • darba vieta Rīgas centrā.

Izvirzītajām prasībām atbilstošos pretendentus (-es) lūdzam pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) latviešu valodā, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju) ar norādi „Vides pārvaldības galvenais (-ā) projektu vadītājs (-a)” līdz 2021. gada 5. decembrim ieskaitot sūtīt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Cilvēkresursu un komunikācijas nodaļai, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai uz e-pastu: personals@riga.lv.

Tālrunis uzziņām: 67037368; e-pasts: personals@riga.lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67012947; elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv;

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Saņemtie pieteikuma dokumenti pilnībā vai daļēji tiks glabāti ne ilgāk kā sešus mēnešus, lai nodrošinātu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;

4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;

5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Pretendentiem jāpiesakās līdz