• organizē un nodrošina Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas sakopšanu Rīgas pilsētas izpilddirektora un pašvaldības izpilddirekciju uzdevumā;
  • vada projektēšanas un teritorijas attīstības darbus, gatavo dokumentāciju, kas nepieciešama teritoriju labiekārtošanas projektiem un pārrauga to kvalitatīvu izpildi noteiktajā laikā;
  • analizē jaunu teritorijas labiekārtošanas projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas un gatavo pārskatus par projektu izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem;
  • nodrošina kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp teritorijas labiekārtošanas projektu partneriem un iesaistītajām personām.