Personāla nodaļa organizē Centrālās administrācijas darbinieku personāla lietvedību, piedalās piemērotu darbinieku meklēšanā, pretendentu atlasē, sagatavo visu nepieciešamos dokumentus darba tiesisko attiecību nodibināšanai, lēmumu projektus par amatpersonu iecelšanu un atbrīvošanu no amata, kā arī citus dokumentu projektus ar personālu saistītajos jautājumos, plāno un organizē pasākumus personāla apmācības jomā, veic aprēķinus un sagatavo pieprasījumus par atalgojumam, apmācībām un darba koplīguma izpildei nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu Centrālās administrācijas darbības nodrošināšanai.