Datums 24. februāris, 2021
Laiks14.00
Vieta Tiešsaistē
Rīgas domes sēžu zāle

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par grozījumu Rīgas domes 29.03.2011. lēmumā Nr. 2842 "Par Rīgas domes Pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas atļauju izsniegšanas komisiju"
 2. Par grozījumiem Rīgas domes 11.10.2016. lēmumā Nr. 4377 "Par sadarbību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" ietvaros īstenojamā projekta "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" īstenošanā"
 3. Par grozījumu Rīgas domes 28.03.2019. lēmumā Nr. 2140 "Par aizņēmumu ERAF finansētā projekta "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" ietvaros īstenojamo aktivitāšu - Daugavas stadiona ārpus teritorijas esošo inženierkomunikāciju un inženierbūvju izbūves vai pārbūves finansēšanai"
 4. Par atļauju Jeļenai Vediščevai savienot amatus
 5. Par Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas pasākumiem 2021. gadā
 6. Par nosaukuma maiņu atsevišķām Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esošām vispārējās izglītības iestādēm
 7. Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās azartspēles Miera ielā 111, Rīgā, atcelšanu
 8. Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās azartspēles Tallinas ielā 85, Rīgā, atcelšanu
 9. Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās azartspēles Parādes ielā 5B, Rīgā, atcelšanu
 10. Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās azartspēles Rītupes ielā 45, Rīgā, atcelšanu
 11. Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās azartspēles Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 20A, Rīgā, atcelšanu
 12. Par atļaujas atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās azartspēles Lutriņu ielā 1, Rīgā, atcelšanu
 13. Grozījums Rīgas domes 2013. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr. 91 "Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā"
 14. Par teritorijas Aptiekas ielā, starp Sarkandaugavas upi un Sarkandaugavas vecupi, lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu
 15. Par teritorijas starp Krasta ielu, Salu tiltu un Daugavu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu
 16. Par Rīgas domes 2005. gada 22. februāra saistošo noteikumu Nr. 87 "Par detālplānojuma teritorijai pie Zunda kanāla (Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819 "Par Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu", grozījumi) apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu daļā - zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01000632057
 17. Par paredzētās darbības - biokurināmā katlumājas būvniecība Rencēnu ielā 30, Rīgā, - akceptēšanu
 18. Par grozījumiem Rīgas domes 14.12.2010. lēmumā Nr. 2327 "Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai vides nozarē nepieciešamo Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu saraksta Nr. 6 (attīstības teritorijas iedzīvotāju rekreācijai un dzīvesvides uzlabošanai) apstiprināšanu un zemesgabalu piekritību un piederību"
 19. Par Rīgas domes 31.03.2015. lēmuma Nr. 2417 "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās 1/100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Pildas ielā 43, Rīgā (kadastra Nr. 01001180093), nodošanu īpašumā bez atlīdzības Latvijas valstij Ekonomikas ministrijas personā" atzīšanu par spēku zaudējušu
 20. Par nekustamo īpašumu atkārtotu nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai ar nevalstisko organizāciju (biedrību un nodibinājumu) līdzdalību
 21. Par grozījumiem Rīgas domes 26.11.2013. lēmumā Nr. 469 "Par pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) - izpildei nepieciešamo Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo zemesgabalu piederību un piekritību Rīgas pilsētas pašvaldībai"
 22. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Baltāsbaznīcas ielā 48A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001112097), atsavināšanu
 23. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Austuves ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000720322; kadastra apzīmējums 01000720320), atsavināšanu
 24. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Beberbeķu 6. līnijā 3, Rīgā (kadastra Nr. 01000820518; kadastra apzīmējums 01000820503), atsavināšanu
 25. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Apuzes ielā 56, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000990333), 2/5 domājamo daļu atsavināšanu
 26. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr. 01000172769), 766/1573 domājamo daļu atsavināšanu
 27. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta - atsevišķa apbūvēta zemesgabala Kvadrāta ielā 14, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001256424), privatizācijas pabeigšanu
 28. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta - atsevišķa apbūvēta zemesgabala Umurgas ielā 24, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001242040), 175/2241 domājamo daļu privatizācijas pabeigšanu
 29. Par grozījumu Rīgas domes 10.07.2019. lēmumā Nr. 2459 "Par apbūves tiesības piešķiršanu zemesgabalā Krasta ielā 93, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000480192), 21.03.2019. nomaksas pirkuma līguma Nr. RD-19-280-lī grozīšanu un trīspusējas vienošanās noslēgšanu"
 30. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - neapdzīvojamās telpas Alfrēda Kalniņa ielā 8-32, Rīgā, lietošanas veida maiņu
 31. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Dzirciema ielā 37, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000652010), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Dzirciema ielā 37, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem
 32. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Kurzemes prospektā 134, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001170072), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Kurzemes prospektā 134, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem
 33. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Baltajā ielā 22 k-1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000772032), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Baltajā ielā 22 k-1, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem
 34. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Elvīras ielā 9C-7, Rīgā
 35. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Čiekurkalna 1. līnijā 17-5, Rīgā
 36. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Slokas ielā 103-4, Rīgā
 37. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Slokas ielā 103-1A, Rīgā
 38. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Slokas ielā 103-8, Rīgā
 39. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Slokas ielā 103-9, Rīgā
 40. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Ilūkstes ielā 4-57, Rīgā
 41. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Ilūkstes ielā 109-2, Rīgā
 42. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Ilūkstes ielā 54 k-4-16, Rīgā
 43. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Liepājas ielā 7-6, Rīgā
 44. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Palangas ielā 6-30, Rīgā
 45. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Silciema ielā 15 k-2-61, Rīgā
 46. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Krustpils ielā 66-20, Rīgā
 47. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Valmieras ielā 6-12, Rīgā, atsavināšanu
 48. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - izīrēta dzīvokļa Augļu ielā 8A-10, Rīgā, atsavināšanu
 49. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - izīrēta dzīvokļa Vaidavas ielā 17-59, Rīgā, atsavināšanu
  Sēdes slēgtā daļa
 50. Par apstrīdēto Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas 05.11.2020. lēmumu (prot. Nr. 11, 5.1.2. punkts) "Par sociālā dzīvokļa (servisa dzīvokļa) ārpuskārtas izīrēšanu (1. reģistrs)"

Domes priekšsēdētājs M.Staķis

Datums 24. februāris, 2021
Laiks14.00
Vieta Tiešsaistē