Zemes nomas maksa: PTAC uzdod “Vienotais norēķinu centrs” izbeigt negodīgu komercpraksi

19. Aprīlis, 2017

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir uzdevis SIA "Vienotais norēķinu centrs" izbeigt negodīgu komercpraksi, pārtraucot veikt ārpustiesas parāda atgūšanas darbības AS “Pilsētas zemes dienests” vārdā vai uzdevumā. Rīgas namu pārvaldnieks aicina iepazīties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra paziņojumu iedzīvotājiem.


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 04.04.2017. izdevis pagaidu noregulējumu, uzdodot SIA “Vienotais norēķinu centrs” tiesisku pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, pārtraucot veikt ārpustiesas parāda atgūšanas darbības AS “Pilsētas zemes dienests” vārdā vai uzdevumā. Tāpat PTAC izdotais pagaidu noregulējums aizliedz pieprasīt vai aicināt patērētājus izpildīt piespiedu zemes nomas maksājuma saistības, ja starp AS “Pilsētas zemes dienests” un patērētāju nav noslēgts tiesisks darījums, vai attiecībā uz konkrēto strīdu nav stājies spēkā tiesas nolēmums, kas pamato pieprasītās maksājuma saistības.

PTAC par SIA “Vienotais norēķinu centrs” šogad ir saņēmis vairāk nekā 30 patērētāju sūdzības par komersanta rīcību, atgūstot no patērētājiem AS “Pilsētas zemes dienests” uzdevumā zemes nomas maksājumus par laika periodu no 2008.gada līdz 2010.gadam.

PTAC konstatēja, ka SIA “Vienotais norēķinu centrs”, pieprasot patērētājiem AS “Pilsētas zemes dienests” uzdevumā izpildīt maksājuma saistības par piespiedu zemes nomu, kas nav pamatots ar pusēm noslēgtu tiesisku darījumu, piemēram, līgumu, ir veicis profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi. Tādējādi pieprasītie maksājumi nav atzīstami par parādu Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma izpratnē, kur parāds definēts kā maksājuma saistības, kas nav izpildītas tiesiskā darījumā vai tiesību aktā noteiktajā termiņā.  Normatīvajos aktos nav noteikts zemes nomas maksas norēķinu termiņš, līdz ar to šādas iespējamas maksājumu saistības nav atgūstamas ārpustiesas ceļā. Turklāt SIA “Vienotais norēķinu centrs” nesniedz patiesu un pilnīgu informāciju atbilstoši Parādu ārpustiesas atgūšanas likumam.

PTAC aicina iepazīties ar pagaidu noregulējuma pilno teksta versiju šeit.

Agrāk PTAC izplatīja paziņojumu, ka, saņemot no SIA “Vienotais norēķinu centrs” paziņojumu par parāda atgūšanas procesa uzsākšanu un zemes nomas maksas un parāda atgūšanas izdevumu apmaksu, neveikt pieprasītās parāda summas samaksu, bet izmantot iespēju izteikt pamatotus rakstveida iebildumus, ja pieprasītajam parādam ir iestājies noilgums un tas nav tiesiski pamatots, proti, starp pusēm nav noslēgts līgums. Vairāk informācijas par to, kā rīkoties, saņemot vēstuli no “Vienotais norēķinu centrs” ar prasību  samaksāt parādu, varat atrast šeit.

Vēstule ar prasību apmaksāt parādu par zemes nomu: RNP komentārs

Paziņojums par mājaslapas www.riga.lv sīkdatnēm ar norādēm uz mājaslapas sadaļu par sīkdatnēm, to pielietojumu un piekrišanas / piekrišanas atsaukšanas norādēm