Uz pirmo sēdi sanāk Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības konsultatīvā padome

8. Maijs

2020.gada 8.maijā pirmo sēdi attālināti noturēja Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības konsultatīvā padome. Padome apstiprināja konsultatīvās padomes darba prioritātes 2020.gadam. Kā vienu no pirmajiem darba uzdevumiem padome noteica nepieciešamību tuvākajā laikā izstrādāt skaidru kārtību pašvaldības uzņēmumu pārvaldībai atbilstoši OECD korporatīvās pārvaldības principiem, kas līdz nākamajai padomes sēdei, kas notiks 2020. gada 5. jūnijā, pašvaldībai būs jāsagatavo.


Iveta Zalpētere, Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumu izpildītāja: “Konsultatīva padome aktīvi ir uzsākusi darbu, un jau pēc pirmās sēdes pašvaldība ir saņēmusi vairākus ieteikumus, kas prasa neatliekamu rīcību. Redzu padomi kā spēcīgu partneri, lai kopīgiem spēkiem atbilstoši OECD korporatīvās pārvaldības principiem būtiski uzlabotu Rīgas pilsētai piederošo kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību”.

Andris Grafs, konsultatīvās padomes vadītājs, komentējot sēdes rezultātus sacīja: “Man ir gandarījums, ka sešu organizāciju pārstāvji bija aktīvi un ieinteresēti dalīties ar savu pieredzi un ieteikumiem kā Rīgas pašvaldībai labāk pārvaldīt 15 uzņēmumus, kuros tā ir īpašniece. Konsultatīvajā padomē vienojāmies par četrām prioritātēm, kurām jābūt Rīgas pilsētas pašvaldības dienaskārtībā, kā arī vienojāmies par turpmākajiem soļiem, ko sagaidām no pašvaldības, pilnveidojot pašvaldību uzņēmumu pārvaldību.

Pirmkārt, tā ir pilsētai piederošo uzņēmumu jaunas pārvaldības kultūras veidošana. Aicinājām pašvaldību tuvākajā laikā izstrādāt skaidru kārtību pašvaldības uzņēmumu pārvaldībai atbilstoši OECD korporatīvās pārvaldības principiem, noteicām jautājumus, kas tajā jādefinē, piemēram, par lomu, pilnvaru un atbildības sadalījumu starp pašvaldību un uzņēmumiem, mērķu noteikšanu, atskaitīšanos par rezultātiem, informācijas atklātību. Šī konceptuālā dokumenta projektu plānojam izskatīt jau nākamajā sēdē. Otrkārt, tuvākajā laikā jāvienojas par nosacījumiem pašvaldības iesaistei komercdarbībā, jo šā gada laikā jāpārvērtē pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās. Treškārt, jādefinē un praksē jānostiprina caurskatāms valdes un padomes locekļu atlases process, lai godīgā konkursā par amatiem sacenstos labākie profesionāļi. Ceturtkārt, jāstiprina pašvaldības kapacitāte īstenot efektīvu kapitālsabiedrību pārvaldību. Jāveido spēcīga komanda, kas ar analītisku pieeju finanšu, risku pārvaldības, stratēģijas un korporatīvās pārvaldības jomā atbalstītu Rīgas domes izpilddirektoru”.

Par konsultatīvo padomi

2020.gada 22.aprīlī ar Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumu izpildītājas Ivetas Zalpēteres rīkojumu tika izveidota Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības konsultatīvā padome.

Padomei ir noteikti vairāki pamatuzdevumi. Padome izskatīs, sniegs viedokli un ieteikumus par Rīgas pilsētas pašvaldības izstrādātajiem stratēģisko dokumentu projektiem kapitāla daļu pārvaldības jomā. Tāpat padome sniegs priekšlikumus izpilddirektoram par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību.

Padomi vada Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā Andris Grafs. Padomē darbojas Finanšu nozares asociācijas juridiskais padomnieks Edgars Pastars, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, Ārvalstu investoru padomes Investīciju aizsardzības un drošības darba grupas darba grupas vadītājs Māris Vainovskis un Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Vesperis.

Padome darbojas sabiedriskā kārtā un par darbu padomē tās locekļi atlīdzību nesaņem.