Turpmāk par ūdensapgādes atslēgšanu ziņos elektroniski un ar namu apsaimniekotāja starpniecību

3. Janvāris, 2018

Ja līdz šim informāciju par ūdensapgādes pārtraukumiem avāriju vai plānoto remontdarbu dēļ rīdzinieki lielākoties guva no pie namīpašuma durvīm izlīmētajām informatīvajām lapiņām, tad Rīgas domes akceptētie saistošie noteikumi par Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību šo kārtību nedaudz mainīs.


Ar pašvaldības saistošajiem normatīvajiem aktiem noteikts, ka, ja ūdensvada avārijas novēršanas, remontdarbu vai profilaktisko darbu dēļ tiek pārtraukta ūdensapgāde, pakalpojumu sniedzējs izvieto informāciju savā tīmekļvietnē un klientiem iespēju robežās nosūta to elektroniski, bet daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājus brīdina ar pārvaldnieka vai arī ar dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas starpniecību. Privātmāju īpašnieki par ūdensapgādes pārtraukumu tiek informēti ar paziņojumiem pastkastītēs.

Šajos Rīgas domes saistošajos noteikumos ietverts regulējums par kārtību, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienoti centralizētajai sistēmai, kā arī šīs sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības. Līdz šim SIA “Rīgas ūdens” vairākkārt saskāries ar situāciju, kad dēļ savlaicīgi nenovērstas avārijas pakalpojumu lietotāja sistēmā ir traucēta ūdensapgādes vai kanalizācijas pakalpojumu sniegšana citiem klientiem. Šie noteikumi paredz, ka šādos gadījumos avārijas remontdarbus tiesīgs veikt pakalpojumu sniedzējs, tas ir, “Rīgas ūdens”, bet pakalpojumu lietotājam ir jāatlīdzina uzņēmumam faktiskie izdevumi par veiktajiem avārijas remontdarbiem.

Atsevišķa šo saistošo noteikumu sadaļa nosaka arī atbildību par to neievērošanu. Piemēram, par būvdarbu veikšanu aizsargjoslās gar ūdensvada vai kanalizācijas tīkliem bez pakalpojumu sniedzēja rakšanas darbu atļaujas, fiziskām personām piemēro naudas sodu līdz 350 eiro, bet juridiskām - līdz 1400 eiro.

Šāds pat soda naudas apmērs noteikts par neatļautu darbību veikšanu ar ūdensvada vai kanalizācijas tīklu armatūru. Savukārt par centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas bojāšanu tiks uzlikts sods līdz 140 eiro. Noteikti arī naudas sodu apjomi par citiem šo saistošo noteikumu pārkāpumiem.