Tipiskais nakts patversmes iedzīvotājs - pirmspensijas vecuma cilvēks

25. Maijs, 2016

Pagājušajā ziemā pieprasījums pēc nakts patversmēm ir samazinājies. Neskatoties uz to, ka katru gadu, iestājoties aukstam laikam, tiek palielināts vietu skaits nakts patversmēs un pagarināts to darba laiks. Rīgas patversmes Dienas centrs tagad darbojas arī brīvdienās un svētku dienās, bet zupas virtuvēs tiek palielināts pakalpojumu apjoms.


2015./2016. gada ziemā Rīgas patversmes, naktspatversmes un sociālās rehabilitācijas centri nodrošināja 743 vietas personām bez noteiktas dzīvesvietas un krīzes situācijā nonākušām personām. vietu skaits patversmēs/naktspatversmēs aukstajā gada laikā tika nodrošināts atbilstoši pieprasījumam un bija par 20 vietām mazāk nekā pagājušajā gadā. Pieprasījums šajā ziemā bija mazāks, pateicoties salīdzinoši siltākiem laika apstākļiem.  Vidēji aizvadītās ziemas mēnešos šos pakalpojumus izmantojušas 118 sievietes, kas ir par 12 personām (9%) mazāk nekā 2014./2015. gada ziemas mēnešos. Savukārt vīriešu patversmes pakalpojumus aizvadītā gada ziemas mēnešos izmantojušas 486 personas, kas ir par 32 personu (6%) mazāk nekā 2014./2015. gada ziemas mēnešos.

Analizējot patversmes/naktspatversmju klientu vecumu, novērts, ka visvairāk – 30% personu ir vecumā no 51 līdz 61 gadiem. 25% personu ir vecumā no 41 līdz 50 gadiem, 17% – no 31 līdz 40 gadiem, 9% no 18 līdz 30 gadiem, savukārt 2% personām ir vairāk par 71 gadu. Līdz ar to var secināt, ka lielākā daļa patversmes/naktspatversmes iemītnieku ir pirmspensijas vecumā, kas savukārt liecina par grūtībām šīm personām atrisināt savu sociālo situāciju, atrast darbu un mājokli atbilstoši saviem ienākumiem

Lai sniegtu informāciju un atbalstu bezpajumtniekiem, 2007.gadā tika izveidota Rīgas patversmes struktūrvienība – Mobilā brigāde ielu sociālajam darbam ar bezpajumtniekiem. Tās galvenie uzdevumi ir izbraukt dažādus maršrutus Rīgas pilsētā, apzināt un regulāri apsekot bezpajumtnieku pulcēšanās vietas, apsekot konkrētas vietas pēc operatīvās informācijas saņemšanas, noskaidrot katra klienta situāciju, vajadzības un problēmas, informēt par iespējamo palīdzību un tās saņemšanas iespējām, motivēt klientus risināt savas sociālās problēmas un sniegt adekvātu atbalstu klientam atbilstoši katras personas situācijai un vajadzībām, iegūt un nostiprināt bezpajumtnieku uzticību brigādes darbiniekiem un sniegtajam atbalstam.

Mobilajā brigādē ir iekļauti trīs darbinieki - sociālais darbinieks, aprūpētājs un šoferis. Brigādes maršruts veidots, iekļaujot zupas virtuvju adreses un citas bezpajumtnieku pulcēšanās vietas. Brigāde bezpajumtniekiem aukstajā gada laikā izsniedz arī siltu tēju un apģērbu, nogādā personas uz naktspatversmēm.

Laika posmā no pērnā gada oktobra līdz šā gada maijam brigāde ir sniegusi konsultācijas personām 730 reizes, saņēmusi 739 tālruņa zvanu par personām, kuras uzturas dienas un nakts laikā dzīvošanai nepiemērotos apstākļos, t.i., uz ielas, dārza būdās, šķūnīšos, pamestās ēkās vai citās vietās, 389 reizes personas nogādātas uz patversmi vai uz ārstniecības iestādi.

Arī Rīgas Pašvaldības policija aktīvi iesaistījusies palīdzības sniegšanā bezpajumtniekiem aukstajā gada laikā, informējot reidos sastaptos bezpajumtniekus par palīdzības saņemšanas iespējām vai nepieciešamības gadījumā nogādājot tos naktspatversmēs. Par to liecina policijas  nogādātais personu skaits uz patversmēm -  2015./2016. gada ziemas sezonā bezpajumtnieki 2729 reizes nogādāti uz patversmi.

Tā kā Rīgas pilsētas pašvaldībā nav izveidots atskurbtuves pakalpojums, Rīgas pašvaldības policija personas, kuras alkohola, narkotisko vai citu apreibinošu vielu lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties, nogādā uz biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” naktspatversmi Gaiziņa ielā 7, Rīgā. Jāatzīst, ka pagājušajā ziemā visvairāk apmeklētāju bijis tieši šai nakts patversmei, jo ilgstoša atkarība no alkohola un viens no biežākajiem iemesliem, kādēļ bezpajumtnieki ilgstoši nevar atrisināt savu sociālo situāciju un uzturas patversmēs.

Pašvaldība nodrošina arī silta ēdiena bezmaksas saņemšanas iespēju. Pilsētā ir vairākas zupas virtuves vietas, kurās gan bezpajumtnieki, gan arī citi trūcīgie Rīgas iedzīvotāji var saņemt siltu ēdienu. 2015./2016.gada ziemas sezonā pašvaldība līdzfinansēja 4 zupas virtuves  – nodibinājuma Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas „Diakonijas centrs” zupas virtuvi, biedrības „Žēlsirdības misija “Dzīvības ēdiens”” zupas virtuvi, Latvijas pareizticīgās baznīcas Rīgas svētās Trijādības – Sergija sieviešu klostera zupas virtuvi un biedrības „Svētā Jāņa Palīdzība” zupas virtuvi. Zupas virtuvēs 5 reizes nedēļā izsniedz līdz 650 porcijām dienā. 2015.gadā kopā  līdzfinansētas 125 950 porcijas.