Sociālo pabalstu saņēmēju skaits ir samazinājies

4. Oktobris, 2016

Gada laikā Rīgā sociālo pabalstu saņēmēju skaits samazinājies par trešo daļu jeb 33% un trūcīgo personu skaits samazinājies par ceturto daļu jeb 23%, par to otrdien Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas deputātus informēja labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Moors.


Ja 2015.gada pirmajā pusgadā sociālo pabalstu saņēmēju skaits bija 32 885, tad 2016.gada pirmajā pusgadā vairs tikai 22 160 personas. Savukārt trūcīgo personu skaits šajā laika periodā samazinājies no 13 788 līdz 10 595 personām.

2016.gada pirmajā pusgadā gan GMI pabalsta, gan dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai visvairāk finanšu līdzekļu izmaksāts pensionāru/invalīdu ģimenēm – 2 776 719 eiro jeb 55% no visa GMI pabalstam un dzīvokļa pabalstam izlietotā finansējuma.

2016.gada jūnijā Rīgā invaliditātes pensiju saņēma 21 357 personas, bet 2015.gada jūnijā 21 244 personas, vidējā izmaksājamā invaliditātes pensija saglabājusies aptuveni vienā apmērā -  173.62 eiro 2015.gada jūnijā un 173.14 eiro 2016.gada jūnijā. Savukārt vidējā no jauna piešķirtā un izmaksātā invaliditātes pensija 2016.gada pirmajā pusgadā ir 152.86 eiro (2015.gada pirmajā pusgadā 139.50 eiro).

Šā gada pirmajā pusgadā bezdarbnieku skaits Rīgā samazinājās par 507 personām vai 3% (no 16 381 personas janvārī līdz 15 874 personām jūnijā);  ilgstošo bezdarbnieku skaits samazinājās par 156 personām vai  8% (no 2 065 personām janvārī līdz 1 909 personām jūnijā).

Bezdarba līmenis Rīgā 2016.gada jūnija beigās bija 5,0%, kas ir viszemākais 2016.gada pirmajā pusgadā.  NVA Rīgas reģionālajā filiālē jūnijā bija reģistrēti 15 874 bezdarbnieki, no tiem 1744 vai 11 % ir  Rīgas Sociālā dienesta klienti.

Joprojām vērojama pozitīva tendence palielināties pabalsta jaundzimušajiem rīdziniekiem saņēmēju skaitam. 2014.gada pirmajā pusgadā tika piešķirti 3606 pabalsti jaundzimušajiem rīdziniekiem, 2015.gada pirmajā pusgadā 3638, bet 2016.gada pirmajā pusgadā jau 3846 pabalsti jaundzimušajiem rīdziniekiem.

No šā gada tiek piešķirts jauns pabalsta veids – pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. 2016.gada pirmajā pusgadā brīvpusdienas ir apmaksātas 459 skolēniem 20 553 eiro apmērā.

No pašvaldības budžeta lielāks finansējums izlietots sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem personas dzīvesvietā,t.sk. aprūpes mājās, invalīdu transporta un ģimenes asistenta pakalpojumiem.

Pieaug pieprasījums pēc sociālā un psiholoģiskā atbalsta un konsultācijām audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju vidū. Salīdzinot ar 2015.gada 1.pusgadu, šogad atbalsta pakalpojumu ir izmantojušas par 28 ģimenēm jeb par 12% vairāk.