SIA „Rīgas ūdens” turpinās nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumus

3. Jūlijs, 2019

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 2. jūlijā, akceptēja Rīgas domes lēmumprojektu, kas paredz pilnvarot SIA „Rīgas ūdens” sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus.


SIA „Rīgas ūdens”, izmantojot tās īpašumā esošo Rīgas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, Rīgas administratīvajā teritorijā nodrošinās ūdens ieguvi, uzkrāšanu un sagatavošanu lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā. Uzņēmums nodrošinās ūdens piegādi no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai. SIA „Rīgas ūdens” uzticēta notekūdeņu savākšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās (izņemot notekūdeņu savākšanu lietus kanalizācijas sistēmās) no piederības robežas un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kā arī notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos.

Līgums būs spēkā 10 gadus. Galīgo lēmumu par līguma slēgšanu ar SIA „Rīgas ūdens” pieņems Rīgas dome.