Vēl ir iespējams saņemt pabalstu "skolas somai"

3. Oktobris, 2017

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vēl līdz 31. oktobrim var vērsties sociālajā dienestā ar iesniegumu, lai saņemtu pabalstu izglītības ieguves atbalstam. Pabalsts ir vienreizējs un tas sastāda 35,57 eiro.


Kas var pretendēt?

Tiesības saņemt pabalsti ir ģimenēm, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 192,09 katram ģimenes loceklim mēnesī.

Tāpat ģimenēm ir jāatbilst citiem kritērijiem, kuri minēti  Rīgas domes 15.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.

Kam paredzēts šis pabalsts?

Pabalstu piešķir vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu, kā arī audzēkņiem, kuri mācās sociālās korekcijas klasēs, kuriem šis pabalsts tiek piešķirts bez vecuma ierobežojuma

Pabalsta mācību līdzekļu iegādei apmērs ir 35,57 eiro.

Kā saņemt pabalstu?

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākam vai viņa likumīgajam aizbildnim līdz 2017. gada 31. oktobrim ir jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz rakstveida iesniegums un jāaizpilda ienākumu deklarācija.

Informāciju par sociālo darbinieku pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un Rīgas pašvaldības sociālajiem pabalstiem var saņemt, zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas tālruni 80005055 no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00, piektdienās no 9.00 līdz 16.00. Ārpus darba laika atbildēs automātiskais atbildētājs.

Darba dienās informāciju iespējams saņemt, zvanot uz Rīgas sociālā dienesta tālruni 67105048.

Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgā iespējams saņemt Labklājības departamenta mājaslapā www.ld.riga.lv.

Vairāk informācijas par to, kā saņemt pabalstus izglītības iegūšanai, varat iegūt šeit.

1237 skolēni no trūcīgām ģimenēm jau saņēma mācību pabalstu līdz septembra beigām. Un vēl ir laiks! Rīgas dome aicina pieteikties šim pabalstam līdz 31.oktobrim! Pabalsta apmērs ir 35,57 eiro.